Delft laat niemand vallen

Delft laat iedereen vrij, maar niemand vallen. D66 wil dat iedereen in Delft, jong en oud, zoveel mogelijk zelfstandig zijn of haar leven kan leiden, ook als dat bijvoorbeeld door een handicap, ziekte of werkloosheid niet voor de hand ligt. Delft geeft mensen die daarbij de steun en zorg die ze nodig hebben. Dat begint met een goede start voor ieder kind.

Jeugdzorg

D66 wil alle kinderen en jongeren de kans geven om de beste versie van zichzelf te worden en gezond en veilig op te groeien. Door problemen vroeg te signaleren en aan te pakken, voorkomen we grotere problemen. Daarom pleiten wij voor:

 • Afspraken tussen de gemeente enerzijds en kinderopvang, peuterspeelzalen en lagere scholen anderzijds om problemen vroegtijdig te signaleren.
 • Nauwe samenwerking tussen scholen en jongerenwerkers.
 • Inkadering van prestatieafspraken met zorgverleners, zodat niet alleen lichte gevallen maar ook complexe gevallen adequate aandacht krijgen.
 • Terugdringen van het in isolatie plaatsen van jongeren in de gesloten jeugdzorg.
 • Meerjarencontracten met jeugdhulpaanbieders van drie tot vijf jaar en verlaging van de administratiedruk. Dit werkt kwaliteit en continuïteit in de hand.
 • Vrijheid bij de keuze van zorgaanbieders en een eerlijke kans voor kleinere aanbieders.
 • Verbetering van toegang tot het Persoons Gebonden Budget (pgb). Een te hoge administratielast mag niet leiden tot misbruik bij duurbetaalde bureaus.
 • Mildheid en maatwerk voor jongeren die na hun achttiende jeugdhulp nodig hebben.
 • Voortzetting van ‘Nu Niet Zwanger’, het programma van de GGD dat onbedoelde zwangerschappen helpt tegengaan en vrouwen in kwetsbare posities toegang geeft tot gratis anticonceptie en begeleiding.

Maatschappelijke ondersteuning en zorg

D66 wil dat inwoners van Delft zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en wil daarom investeren in een sterke sociale basis in de stad, voor wie hier geboren is en voor nieuwkomers. Een sociale basis van informele en immateriële voorzieningen maakt dat formele zorg niet altijd meteen nodig is. Als buurtcentra bijvoorbeeld hun reguliere inloop zo organiseren dat mensen met beginnende dementie zich ook welkom voelen, is dagbesteding pas later nodig. Dat is goed voor mensen én goed voor de stad.
De voorzieningen die de gemeente biedt zijn bedoeld voor diegenen die niet op eigen kracht of met behulp van het eigen netwerk kunnen participeren. Om de maatschappelijke ondersteuning en zorg in Delft te verbeteren en betaalbaar te houden wil D66:

 • Leren van de ervaringen van andere gemeenten, zoals Utrecht, dat investeert in de sociale basis volgens de principes: ‘eenvoud’, ‘doen wat nodig is’ en ‘aansluiten bij de leefwereld’. Of zoals Breda, dat laat zien dat het beste resultaat voor de inwoner én kosten besparen goed samen gaan.
 • Mantelzorgers ontlasten met logeer- en respijtzorg.
 • Toekomstbestendige huizen bouwen die eenvoudig aanpasbaar zijn, zodat deze geschikt (te maken) zijn voor een grote diversiteit aan woonvormen, voor mensen met een handicap en voor alle levensfasen. Op deze manier kunnen mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
 • Eenzaamheid heeft vaak externe oorzaken. Door ons ook op die onderliggende oorzaken te richten pakken we eenzaamheid bij de bron aan.
 • Eenzaamheid bestrijden door ouderen de mogelijkheid bieden om bij elkaar te wonen.
 • Tijdige hulp op maat voor ouderen door samenwerking tussen sociale wijkteams, wijkverpleegkundigen, het Reinier de Graaf Gasthuis en huisartsen.
 • Ruimte, vertrouwen en minder administratiedruk voor mensen die in de zorg werken. Bijvoorbeeld door minder vaak een indicatie op te vragen of minder indicatoren op te stellen bij het afsluiten van contracten met zorgaanbieders.
 • De landelijke afspraken i-Sociaal Domein volgen voor informatie-uitwisseling.
 • Onnodige bureaucratie en kosten voorkomen door goede samenwerking tussen gemeentelijk gefinancierde zorg, zorgverzekeringswet en zorg vanuit de Wet langdurige zorg.
 • Voorzieningen in de stad toegankelijk maken voor mensen met een lichamelijke beperking. Te beginnen bij de gemeentelijke gebouwen.
 • De informatievoorziening van de gemeente toegankelijk inrichten.
 • De toegang tot dagbesteding verbeteren voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of dementie, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang voor daklozen.
 • Taalles vanaf dag één en meer opleidingen/vrijwilligerswerk voor statushouders, zodat zij zelf een toekomst kunnen opbouwen in onze stad. Ook krijgen ze hulp bij het leren kennen van de Nederlandse gezondheidszorg en het toeslagensysteem.
 • Mensen die ongeneeslijk ziek zijn zorg bieden in een nieuw hospice op en fijne en groene locatie in de stad.

Perspectief op werk

Werk geeft het leven kleur en ritme. Het biedt voldoening omdat het een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. En het biedt levensplezier en sociaal-economische zekerheid. De stad Delft moet zich dan ook richten op het scheppen van banen op alle niveaus. Wie in de bijstand belandt, moeten we helpen om aan het werk te komen. Ook als dat een extra uitdaging is door een gebrek aan opleiding of een arbeidsbeperking. Voor wie werk geen haalbare optie is, helpt de gemeente om toch mee te doen. Regelgeving mag een pad naar betaald of onbetaald werk niet in de weg staan. Wij stellen voor om:

 • De mogelijkheid te bieden om met een werkbonus uit de bijstand te komen. Met deze prikkel geven we mensen met een kleinere baan een duwtje uit de bijstand om een terugval in inkomen te voorkomen. Zo stimuleren we mensen om de eerste stap naar werk te zetten.
 • Realistische verplichtingen in te stellen voor mensen die langer in de bijstand zitten: een voor hen én de maatschappij zinvolle tijdsinvulling met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
 • Als gemeente actief mensen na te bellen over openstaande verplichtingen, zodat fraude makkelijk kan worden gescheiden van menselijke fouten.
 • Een persoonsgerichte aanpak te hanteren bij nalatigheid; fraude en misbruik van de bijstand hard aan te pakken.
 • De menselijke maat toe te passen bij wat iemand in de bijstand als gift mag ontvangen, zodat familie en/of vrienden kunnen bijstaan bij een langdurig bestaan op bijstandsniveau.
 • De inkomensgrens voor bijzondere bijstand ‘zachter’ te maken, zodat het systeem rechtvaardiger wordt voor iedereen en meer werken altijd loont. Deze maatregel zou budgetneutraal kunnen door de huidige grens te verlagen en vervolgens te laten aflopen.

Armoedebestrijding en schuldhulpverlening

Niemand zou in armoede moeten leven en zeker niet in armoede mogen opgroeien. D66 spant zich daarom in het bijzonder in om armoede onder kinderen tegen te gaan. D66 wil bevorderen dat inwoners zich eerder bij de gemeente melden als zij financiële problemen hebben. Wij zetten het voorkomen van schulden door vroegsignalering van betalingsachterstanden centraal in ons denken. We zetten in op schuldhulpverlening- en bemiddeling. D66 wil:

 • Financiële rust. We steunen initiatieven voor schuldhulpverlening.
 • Een Geregistreerde Schuldregeling, zodat ook zonder tussenkomst van de rechter, waarbij met toestemming van de inwoner met schulden, afgedragen geld voor loonbeslag in te zetten om meerdere schulden af te betalen.
 • Dat de gemeente het goede voorbeeld geeft in het hanteren van de beslagvrije voet.
 • Verdere samenwerking tussen woningcorporaties, zorgverzekeraars, de regionale belastinggroep en engergie- en telecomaanbieders om schulden te kunnen signaleren.
 • Voortzetting van de goede samenwerking met vrijwilligersorganisaties, zoals ISOFA en Humanitas en waarborging van de kwaliteit van budgetbeheerders.
 • Meer aandacht voor de problemen en life-events, die verband kunnen houden met schulden, zoals mentale gesteldheid, relatie, woonsituatie, gezondheid, verslaving of gezinssituatie.
 • Resultaten van het Jongeren Perspectief Fonds gebruiken om effectief schulden tegen te gaan bij jong en oud.