Optimale kansen voor iedereen

D66 draagt het onderwijs een warm hart toe. Onderwijs is de ruggengraat van de samenleving en motor van persoonlijke ontwikkeling, kansengelijkheid en economische groei. Ook is de school een belangrijke oefenplek voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. D66 blijft zich hard maken voor het beste onderwijs met gelijke kansen voor iedereen.

Gelijke kansen

D66 streeft naar een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Onderwijs is de basis en de belangrijkste voorwaarde voor gelijke kansen en het maximaal ontwikkelen van talenten, ongeacht afkomst, achtergrond, gender, seksuele voorkeur of beperking. Bij inclusief onderwijs spelen, werken en leren kinderen met verschillende achtergronden en met én zonder beperkingen samen. De school zorgt voor een les- en ondersteuningsaanbod dat past bij ieder kind. Dat betekent denken in mogelijkheden en ondersteuning op maat.

We willen dat nieuwkomers snel goed onderwijs kunnen volgen. Passende ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben, zoals hoogbegaafde kinderen en kinderen met autisme en/of ADHD, moet toegankelijk en beschikbaar zijn.

Een leven lang leren

Onderwijs is heel belangrijk om iedereen kansen te geven: als kind, maar ook als volwassene. Een leven lang leren staat daarom centraal. Op school, op het werk, in de bibliotheek en bij sport- en cultuurverenigingen. De gemeente moet zich niet alleen inzetten voor onderwijs voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen en ouderen. Omscholing of bijscholing om nieuw werk te vinden, of doorleren om een volgende stap te maken in je carrière.

Een goede start

Voorkomen is beter dan genezen. D66 wil ontwikkelachterstanden voorkomen en ervoor zorgen dat alle kinderen een eerlijke start maken op de basisschool. Met goede programma’s op de kinderopvang en peuterspeelzaal kunnen achterstanden worden voorkomen. Ook goede zorg op het consultatiebureau zorgt voor een goede start. D66 vindt dat de kinderopvang en de voorschool bij elkaar horen, zodat alle kinderen toegang hebben tot voorschoolse educatie en samen opgroeien.

Integrale kindcentra

In alle dorpen hebben we multifunctionele schoolgebouwen waar de basisschool, kinderopvang en andere voorzieningen onder één dak zijn gehuisvest. Daar zijn we trots op. De volgende stap is om niet alleen het gebouw te delen, maar een integraal kindcentrum te worden: één plek waar alle voorzieningen voor de ontwikkeling van het kind aanwezig zijn, in één organisatie, met één aanpak. Dit zorgt voor meer kansen voor kinderen, minder drempels tussen voorzieningen en het versterkt de zorg rondom het kind. Denk aan de basisschool, de voorschool, het kinderdagverblijf, (school)bibliotheek en zorg. Een kindcentrum is een veilige, inspirerende en leerzame plek voor kinderen van 0 tot 12 jaar. D66 wil een intensieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit zorgt voor kortere lijntjes, minder drempels tussen kindvoorzieningen en versterkt de zorg rondom het kind.

Gezond en energieneutrale schoolgebouwen

D66 wil gezonde schoolgebouwen. Een schoolgebouw moet in dienst staan van kwalitatief goed onderwijs, aansluiten bij de onderwijsvisie en ruimte bieden aan inclusief onderwijs. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is om leerlingen met specifieke zorg goed te kunnen ondersteunen. En dat er ruimte is voor andere zorgverleners zoals jeugdhulp en schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast zijn we voorstander van energieneutrale schoolgebouwen en klimaatadaptieve en groene schoolpleinen. Het schoolplein wordt een verlengstuk van het klaslokaal. Een groen schoolplein stimuleert kinderen om te bewegen en te ontdekken. Een groen schoolplein laat bovendien kinderen de natuur ervaren.

Digitale vaardigheden

D66 wil dat iedereen toegang heeft tot de digitale wereld. Dat is nodig om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. We willen het internet toegankelijk maken, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de bibliotheek om ouderen te helpen die nog niet vaardig zijn. D66 wil dat aandacht wordt besteed aan zowel de enorme kansen die de technologie biedt, als de risico’s, zoals fraude, virussen en financieel misbruik.

Omscholing

Door de coronacrisis zijn veel banen veranderd. Daarnaast zijn er sectoren met grote tekorten aan personeel, zoals de zorg, het onderwijs, de bouw en andere technische sectoren. Wij pleiten daarom ervoor om in regionaal verband (U10) een omscholingsfonds op te richten, om zo bewoners te ondersteunen in hun omscholing naar een nieuw vakgebied. De huidige aanpak om vakgericht te scholen met – indien mogelijk – baangaranties willen we voortzetten.

Inburgering en integratie

De gemeente moet ervoor zorgen dat alle nieuwkomers zo snel mogelijk inburgeren. Dat begint bij de taal leren, en meedoen met de samenleving via school, sport en het verenigingsleven. De nieuwe Wet Inburgering is op 1 januari 2022 in werking getreden. D66 is blij met de grotere rol van de gemeente bij de inburgering van haar bewoners. De inkoop van het taalonderwijs doen we samen met een aantal andere gemeenten, maar de maatschappelijke begeleiding blijft bijVluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik en het ‘Centrum voor Elkaar’. D66 ziet de belangrijke rol die de organisaties spelen om mensen met problemen te helpen, zodat alle mensen volwaardig mee kunnen doen.

Onderwijs

  • D66 wil een kindcentrum voor 0 tot 12 jaar, waarbij kinderdagverblijf, voorschool, basisschool en eventueel middelbare school worden gecombineerd. Het doel is om deze kindvoorzieningen beter op elkaar aan te sluiten en de kwaliteit van het onderwijs in onze gemeente te verbeteren. Een logische plek is de nieuwbouwwijk Kersenweide bij Odijk, omdat we daar in één keer de samenwerking kunnen opzetten en de huisvesting kunnen realiseren.
  • De voorschool moet voor alle kinderen tussen 2,5 en 4 jaar toegankelijk zijn, zodat kinderen samen leren en spelen. De gemeente focust gemeentelijke subsidie op de kinderen die de voorschool nodig hebben om voorbereid aan de basisschool te beginnen.
  • De gemeente heeft de afgelopen jaren goede stappen gezet in het het maken van multifunctionele schoolgebouwen. De volgende stap is om een plan te maken om de huisvesting van de scholen in de gemeente de komende jaren verder te verbeteren. Het doel is gezonde en energieneutrale schoolgebouwen. De ambitie van D66 is om nu al in te zetten op energieneutrale gebouwen (ENG), vooruitlopend op de wettelijke verplichting.
  • De bibliotheek moet toegankelijk zijn en blijven voor alle bewoners. De bibliotheek is een plek om een leven lang te leren: boeken lenen, digitale vaardigheden bij ouderen verbeteren en elkaar ontmoeten.
  • D66 wil dat peuterspeelzaal en voorschool één voorziening blijven, zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontmoeten en elkaar (blijven) ontmoeten.
  • Een regionaal omscholingsfonds, zodat iedereen aan het werk kan in sectoren waar vraag is naar nieuwe medewerkers.

Inburgering

  • D66 wil dat mensen zo snel mogelijk inburgeren. Daarmee vergroten we de kansen voor nieuwkomers, en voorkomen we dat nieuwkomers langdurig aangewezen zijn op de overheid. Inburgeren begint bij de taal leren en verbinding maken met de samenleving via school, sport, cultuur en het verenigingsleven.
  • Tijdens het hele inburgeringstraject zoveel mogelijk integraal werken, zonder schotten. Daarvoor is het belangrijk dat onze regionale dienst, Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik en het ‘Centrum voor Elkaar’ voldoende zijn toegerust en goed samenwerken.