Gemeente en financiën

De gemeente is er voor alle bewoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven. D66 vindt dat de gemeente in dienst staat van ons, niet andersom. We willen een transparante en digitale overheid, die klaar is om de grote uitdagingen van onze samenleving op te lossen.

Gemeentelijke organisatie

De gemeente moet het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld met verduurzaming, een divers personeelsbestand, vaste contracten, en digitale veiligheid.

Gemeentelijke fiannciën

D66 heeft altijd gestaan voor een solide financieel beleid, en zal dat altijd blijven doen. We zullen dus wel uitkijken om extra belastingen te heffen, louter om leuke dingen te doen, zonder dat er een belangrijk doel in beeld is. We willen de belastingen niet verder laten stijgen dan met de inflatie. We zullen tegelijk echter pal blijven staan voor onze voorzieningen. Alleen indien die dreigen ten onder te gaan, bijvoorbeeld door bezuinigingen vanuit het Rijk, wijken we van deze lijn af.

Gemeentelijke zelfstandigheid

Daarnaast wil D66 met de gemeenteraad onderzoeken hoe de gemeentelijke organisatie er op lange termijn uit moet zien om haar bewoners het beste te kunnen helpen. D66 vindt het vooral belangrijk dat alle bewoners het beste worden geholpen. Misschien is dat met de huidige gemeente, maar de uitkomst kan ook zijn dat fusie of aansluiting bij andere gemeenten beter is.

Open en digitale overheid

  • D66 zet zich in voor een open en digitale overheid. Contact met de gemeente is geen keuze, maar meestal noodzakelijk. Daarom moet je snel en online een paspoort of subsidie kunnen aanvragen.
  • D66 wil dat informatie van de gemeente standaard openbaar toegankelijk is. Beleid, regels en andere informatie over de gemeente moet op de website te vinden zijn. Alleen bij hoge uitzondering, en alleen in het belang van onze gemeente en bewoners, blijven documenten geheim.
  • De gemeente moet in normale en begrijpelijke taal met bewoners en ondernemers communiceren. Iedereen moet onbelemmerd toegang hebben tot de overheid. Iedereen die moeite heeft met lezen, schrijven, mailen of internet, heeft recht op dienstverlening op maat.
  • Datagedreven sturen (keuzes maken op basis van grote hoeveelheden gegevens) vindt D66 een kans om slimmere keuzes te maken, maar ook een groot risico. D66 wil voorkomen dat bewoners gediscrimineerd of gestigmatiseerd worden door datagedreven sturen. We willen dat de gemeente hiervoor spelregels vaststelt, zodat de kansen voor alle bewoners in stand blijven.

Gemeentelijke financiën

  • We willen de belastingen niet verder laten stijgen dan met de inflatie, tenzij voorzieningen onder druk komen te staan.

Bedrijfsvoering

  • D66 vindt het belangrijk dat de gemeentelijke organisatie slim te werk gaat: de organisatie moet niet aan de hand van de klassieke thema’s van een gemeente werken, maar integraal aan de vraagstukkendie nu belangrijk zijn. Het is één gemeente, niet losse afdelingen. De inrichting van de openbare ruimte kan bijvoorbeeld relevant zijn om de veiligheid te verbeteren. Of het mengen van woningtypen kan bijdragen aan een sociaal sterke wijk.
  • De gemeentelijke organisatie moet de samenleving weerspiegelen. Diversiteit is daarom voor D66 belangrijk. Middelen die de gemeente kan inzetten zijn anoniem solliciteren en het trainen van leidinggevenden om leiding te kunnen geven aan een divers team.
  • Lokale media zijn heel belangrijk als controlerende macht. De gemeente moet zich actief (blijven) inzetten voor lokale media die onafhankelijk opereren. Media moeten waar nodig ondersteunt worden, en de ruimte krijgen om hun controlerende taak richting het bestuur en de gemeenteraad uit te voeren.
  • D66 wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door medewerkers zo snel mogelijk een vast contract aan te bieden.

Gemeentelijke zelfstandigheid?

  • We willen met de gemeenteraad onderzoeken hoe de toekomst van de gemeentelijke organisatie vormgegeven moet worden om de belangen van de bewoners van onze kernen het beste te behartigen. Dat kan in deze gemeente, in een grotere gemeente, of verdeeld over andere gemeenten.