Een veilig Bunnik

D66 wil dat je veilig bent in Bunnik, Odijk en Werkhoven, zodat je écht vrij kan zijn. Veiligheid is een breed thema. Misschien voel je je niet veilig alleen op het station. Misschien worden er drugs verhandeld in jouw straat. Maar ook een scheefliggende stoeptegel kan onveilig zijn.

Veiligheid en vrijheid in balans

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om een prettig leven te leiden. Veiligheid en vrijheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en houden elkaar in evenwicht. D66 hecht veel waarde aan dat evenwicht. Het is belangrijk dat we altijd kritisch kijken naar maatregelen die de veiligheid vergroten en de vrijheid beperken. Wij willen dat maatregelen altijd tijdelijk, doelgericht en proportioneel zijn.

Jezelf kunnen zijn

D66 vindt dat iedereen zich veilig moet voelen in onze gemeente. Ongeacht zijn of haar afkomst, uiterlijk, geloof, seksuele gerichtheid, beperking of aandoening. In onze gemeente is er ruimte voor LHBTI+-personen en bewoners van elke geloofs- of levensovertuiging en etniciteit. Wij bevorderen ontmoetingen tussen verschillende groepen. In tijden van toenemende maatschappelijke spanningen is het belangrijk in gesprek te blijven en naar elkaar te luisteren. Acceptatie moet altijd van twee kanten komen. Wij trekken de grens zodra geloof de vrijheid van anderen bedreigt of beperkt. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme, religieuze haat is in onze gemeente geen plaats.

Criminaliteit: inzetten op preventie

In onze gemeente is relatief weinig criminaliteit. Maar ieder misdrijf is er één te veel. Actief beleid samen met partners en inwoners is nodig om te criminaliteit laag te houden en verder te verlagen. D66 wil dat wijkagenten, gemeente en welzijnswerkers in iedere buurt zichtbaar en vindbaar zijn. De politiepost in het Gemeentehuis is daarvoor belangrijk.

Bij het tegengaan van (jeugd)criminaliteit is preventie de basis. Dit begint in het onderwijs, door het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en het investeren in jongeren die van het rechte pad af dreigen te raken. Belangrijk hiervoor zijn kansen op de arbeidsmarkt, voorkomen van schulden, en tegengaan van discriminatie. Effectieve preventie vraagt om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, de politie, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en private initiatieven.

Ondermijning

Een belangrijke ontwikkeling in de criminaliteit is ondermijning: de onderwereld maakt gebruik van de faciliteiten van de bovenwereld. Bijvoorbeeld een boer met financiële problemen die zijn schuur verhuurt aan criminelen die daar drugs opslaan. Of een horecabedrijf dat wordt gebruikt om crimineel geld wit te wassen. Dat is ondermijning. Weerbaarheid daartegen is belangrijk: zo voorkomen we problemen. Dat betekent dat bewoners, ambtenaren en politiek zich bewust zijn van de aanwezige risico’s om ongewild onderdeel te worden van een crimineel systeem, en weten wat ze kunnen doen om zichzelf en anderen te beschermen.

Onderhoud van de openbare ruimte

Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. D66 wil dat de gemeente de openbare ruimte netjes houdt, bij overlast snel reageert en goede voorlichting geeft over hoe je zelf de veiligheid kan vergroten. Veiligheid is ook een verantwoordelijkheid van mensen onderling. Zij stellen, wanneer zij in het openbaar met elkaar omgaan, normen. Sterke onderlinge sociale verbanden zijn daarom de belangrijkste voorwaarde voor het scheppen van een veilige buurt of straat.

Veilig leven

  • D66 vindt het belangrijk dat je jezelf kan zijn. De gemeente moet zich daarom op álle mogelijke manieren inzetten om (het gevoel van) veiligheid van LHBTI+-personen en bewoners van elke geloofs- of levensovertuiging en etniciteit, te verbeteren.
  • Ook in de buurt van het spoor en de snelweg moet je veilig kunnen wonen en werken. De gemeente moet via de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aandacht blijven vragen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A12 en de spoorlijn Utrecht-Arnhem.

Criminaliteit

  • De gemeente moet aandacht besteden aan het voorkomen van criminaliteit en ondermijning. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten we in op goed onderwijs, jeugdzorg en begeleiding van jongeren die van het rechte pad af raken.
  • D66 wil de politiepost in het Gemeentehuis behouden.
  • We willen de overheid, bedrijven burgers helpen weerbaar te zijn tegen ondermijning. Voor de gemeente betekent dit bijvoorbeeld dat zij goed kijkt naar wie waarvoor een vergunning krijgt. Of dat zij die boer met financiële problemen stimuleren het te melden als een crimineel de schuur wil huren.
  • Goed onderhoud van openbare ruimte leidt tot minder criminaliteit. Daarom vindt D66 dat de gemeente ervoor moet zorgen dat de openbare ruimte goed onderhouden wordt, en schoon blijft.