Een duurzame leefomgeving

Beeld: D66

We willen allemaal wonen in een groene en gezonde omgeving. Tegelijkertijd staat de wereld in brand: de klimaatcrisis vraagt om rigoureuze maatregelen. D66 wil dat Odijk, Bunnik en Werkhoven groener, duurzamer en klimaatadaptiever worden ingericht. Ook willen we dat de gemeente zich maximaal inspant voor minder energieverbruik en meer duurzame energieopwekking.

Groene en duurzame leefomgeving

D66 wil dat de gemeente de dorpen en het buitengebied groen en duurzaam inricht. Dat is goed voor onszelf en de natuur. We hebben schone, groene ruimte nodig voor onze eigen gezondheid. D66 wil de dorpskernen verder vergroenen, met meer biodiversiteit. Dat maakt de dorpen aantrekkelijker om te wonen, maar zorgt er ook voor dat bewoners zijn gewapend tegen de gevolgen van klimaatverandering. De bijenakker aan de Singel in Odijk is bijvoorbeeld een lust voor het oog! Ook de Dorpsstraat in Bunnik en de Herenstaat in Werkhoven zijn aantrekkelijker geworden door het groen. Door het goede voorbeeld van de gemeente, willen we bewoners en bedrijven verleiden om hun terrein ook groener en duurzamer in te richten.

Allemaal doen we ons best om klimaatverandering tegen te gaan, en toch zullen we in de nabije toekomst te maken krijgen met wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Onze leefomgeving dient bestand te zijn tegen klimaatverandering. De gemeente moet zo snel mogelijk zorgen voor een klimaatadaptieve openbare ruimte. In nieuwe wijken is dit een eis. In bestaande wijken sluiten we aan bij logische momenten om de openbare ruimte aan te pakken, bijvoorbeeld als al vervanging van de straatinrichting gepland staat. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld in de Engboogert en de Oranjebuurt.

D66 wil buurt- en straat initiatieven om te vergroenen of klimaatadaptief in te richten ondersteunen. De energie die aanwezig is bij bewoners moet maximaal gebruikt worden om een groenere gemeente te worden.

Biodiversiteit

Ook aan meer biodiversiteit kan de gemeenten bijdragen. Afgelopen jaren hebben we al bereikt dat in Bunnik alleen gemaaid wordt indien dat echt nodig is. Door minder en vooral later te maaien is de biodiversiteit verbeterd. Daar gaan we uiteraard verder mee. Daarnaast geven we komende jaren meer aandacht aan de bestrijding van planten die hier niet thuis horen en de bestaande biodiversiteit bedreigen (de ‘invasieve exoten’).

Energie

De energietransitie (het overstappen van fossiele naar duurzame brandstoffen) is nodig om de grote gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. De energietransitie is een urgente opgave die maatregelen op alle niveaus vereist: internationaal, landelijk en ook lokaal. D66 wil nu actie ondernemen, voor een leefbare toekomst voor iedereen. We kiezen voor uitvoerbare oplossingen, die meteen grote impact hebben. Daar kan de gemeente direct het verschil maken. D66 wil dat de gemeente zich richt op twee punten waarop we impact kunnen bereiken:

  • Terugdringen van het energieverbruik. Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken.
  • Duurzaam opwekken van energie: met kleinschalige en grotere zonne-energieprojecten.

De gemeente ondersteunt bewonersinitiatieven op het gebied van duurzame energie, zoals de Energie Coöperatie Bunnik. Daarmee helpen we waardevolle initiatieven om een verschil te maken.

Groene en klimaatadaptieve leefomgeving

  • Het uitgangspunt bij het inrichten van de openbare ruimte is het groen. Verharding is alleen nodig voor bijvoorbeeld een voetpad, fietspad of autoweg. De gemeente geeft daarmee het goede voorbeeld. Groen maakt gelukkig, en is nodig vanwege klimaatverandering. De eerste logische plek om maximaal te vergroenen is De Meent in Odijk, omdat dit één van de meest versteende plekken is.
  • De gemeente stimuleert grondeigenaren om zo veel mogelijk grond onverhard laten. D66 wil onderzoeken wat het beste werkt om grondeigenaren te verleiden om hun grond groen en klimaatadaptief in te richten, in plaats van verhard. Bijvoorbeeld door middel van subsidie.
  • De gemeente stimuleerthet aanleggen van een groen dak, bijvoorbeeld door subsidie of een revolverend fonds. Daarmee zorgen we voor een betere waterberging bij grote regenval, en voorkomen we wateroverlast. Via een revolverend fonds investeert de overheid tijdelijk in bijvoorbeeld ondernemingen. Zodra het geld terugvloeit in het fonds, gaat dit naar andere duurzame initiatieven.
  • D66 wil dat de gemeente de openbare ruimte klimaatadaptief inricht. Dat betekent meer groen en minder tegels, zodat de openbare ruimte beter tegen droogte, hitte of wateroverlast kan. In nieuwe wijken is dat een eis, in bestaande wijken willen we dat klimaatadaptatie wordt meegenomen bij vervanging van de straatinrichting en andere logische momenten.

Energie

  • D66 wil grote stappen in de komende raadsperiode. Energiebesparing is op dit moment het meest effectief. De gemeente kan grote impact bereiken doorflink in in te zetten op energiebesparing bij woningen en bedrijven. De gemeente kan bijvoorbeeld subsidies voor het vergroenen en isoleren van woningen en kantoren uitbreiden, een of een revolverend fonds oprichten, of duurzaamheidsadvies geven. Zodat de energiebehoefte van de totale gemeente afneemt.
  • D66 is voorstander van het opwekken van duurzame energie in de gemeente Bunnik. Dat is nodig om een klimaatneutrale gemeente te worden. D66 kijkt naar wat nu haalbaar en effectief is. In onze gemeente is dat zonne-energie op zo veel mogelijk daken, maar bijvoorbeeld ook zonnelinten langs het spoor of de snelwegen, op parkeerterreinen en bij fruitteelt. Of andere innovatieve vormen van energieopwekking, zoals op gevels en in dakpannen. Bunnik en Odijk liggen langs de A12. Waar een snelweg vaak een logische plek is voor windmolens, is dat in onze gemeente niet. We spreken ons uit tegen windmolens aan de rand van onze dorpen. D66 wil dat de gemeente heldere kaders opstelt, zorgvuldige kaders gebaseerd op internationale normen voor een minimale afstand tot woningen, geluidsoverlast, slagschaduw,  het beschermen van natuur, landschap en ons werelderfgoed. Windmolens hebben in onze regio minder opbrengst dan op zee of aan de kust. Bovendien is recent bekend geworden dat het elektriciteitsnetwerk in Midden-Nederland de komende jaren geen energie van grote windturbines kan verwerken. Uitbreiding van deze capaciteit kost tijd. Daarnaast is het draagvlak voor de plaatsing van grote windmolens beperkt. We zien om deze redenen in deze raadsperiode daarom geen ruimte voor windmolens in de gemeente Bunnik.
  • D66 wil ruimte maken in de gemeente Bunnik om innovatieve manieren voor het opwekken van energie uit te proberen en verder te ontwikkelen. Daarvoor kan de gemeente bijvoorbeeld samenwerken met kennisinstituten.