Bouwen aan jouw toekomst

Bunnik heeft een groot aanbod aan eengezinswoningen. Maar voor jongeren en ouderen zijn er nauwelijks geschikte woningen. Jongeren vertrekken uit Bunnik, en ouderen wonen te lang in een niet passende woning. Dat leidt tot vergrijzing en gaat ten koste van de leefbaarheid in onze gemeente.

Daarnaast is er een enorm tekort aan betaalbare woningen in de regio Utrecht. Koophuizen zijn daardoor ongelooflijk duur en de wachttijden voor sociale huurwoningen zijn veel te lang. D66 wil daarom meer betaalbare woningen bouwen in Bunnik, vooral voor jongeren en ouderen.

Bouwen van betaalbare woningen

Voor D66 is het bouwen van voldoende huizen de belangrijkste doelstelling voor de komende periode. Er is in onze regio nu al een enorm tekort aan woonruimte. Dat tekort dreigt alleen maar groter te worden. D66 wil dan ook veel huizen bouwen in onze gemeente.  Vooral betaalbare woningen voor jongeren en starters. Gelijkvloerse woningen voor senioren. Duurzame woningen. We bouwen nieuwe woningen in Kersenweide, en ten zuiden van Bunnik. Daarnaast willen we meer woningen bouwen binnen bestaande wijken van Odijk, Werkhoven en Bunnik. Bijvoorbeeld in het stationsgebied op oude bedrijfslocaties. We bouwen niet voor niets: door meer verschillende woningen te bouwen trekken we jongeren, gezinnen én ouderen. Zo worden onze dorpen gemengd en kleurrijk. Dat komt de leefbaarheid ten goede en zorgt er voor dat voorzieningen in stand kunnen worden gehouden. Wij willen aansluiten bij de regionale plannen (het Integraal Ruimtelijk Perspectief). Daarin is in onze gemeente sprake van 5.000 woningen in 2040. 

Nieuwe wijken richten we groen en duurzaam in. Bijvoorbeeld door materialen te hergebruiken, of met houtbouw. De openbare ruimte richten we klimaatadaptief in: meer groen, minder tegels en meer ruimte voor het afvoeren van water, zodat het goede voorbeeld bewoners en bedrijven inspireert. Het bouwen van woningen biedt bovendien de kans om meer sport-, speel- en wandelgroen toe te voegen in en om onze dorpen.

Gevarieerd bouwen: voor een leefbare gemeente mét voorzieningen

In Bunnik staan veel eengezinswoningen. Dat maakt wonen in Bunnik aantrekkelijk, maar ook eenzijdig. Daardoor is de bevolking van Bunnik weinig divers. Op lange termijn is dat niet goed. Gevarieerd bouwen draagt bij aan diverse, levendige en vitale dorpen. D66 wil gemengde wijken met appartementen, kleinere starterswoningen, eengezinswoningen en gelijkvloerse woningen voor senioren. Zo is er plek voor iedereen in Bunnik, Odijk en Werkhoven en kunnen voorzieningen op peil blijven.

Voorzieningen – zoals scholen, kinderopvang, sport, speel- en wandelgroen, winkels en horeca – zijn belangrijk voor de leefbaarheid van een wijk. De gemeente moet daarom bij nieuwbouwwijken voldoende ruimte inplannen voor deze voorzieningen. D66 wil speciale aandacht voor voorzieningen voor jong en oud, zoals ontmoetingsplekken en meer sport- en speelmogelijkheden in de openbare ruimte. Voorzieningen worden bij voorkeur gehuisvest in de dorpscentra, zodat die levendig blijven. Door de afname van de vraag naar winkelruimte in de bestaande wijken, is hier ruimte voor.

Betaalbaar wonen voor starters

De prijzen van woningen zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Daardoor kunnen veel mensen geen huis meer kopen. D66 wil dat de gemeente Bunnik álles doet om nieuwe woningen betaalbaar te maken én te houden. We vinden dat alles bespreekbaar moet zijn om iedereen in staat te stellen een eigen huis te kunnen kopen.

Bunnik, Odijk en Werkhoven hebben veel woningen in de hogere prijsklassen. Daardoor zijn er lange wachttijden voor sociale huur. Er is onvoldoende aanbod van huur- en koopwoningen voor mensen met een modaal inkomen om door te stromen. D66 wil daarom inzetten op meer sociale huurwoningen en minimaal 50% huur- en koopwoningen voor mensen met een modaal inkomen in nieuwbouwwijken.

Bedrijven

Bedrijven zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in onze gemeente. De gemeente Bunnik ligt dicht bij het Utrecht Science Park en is goed bereikbaar. Daardoor willen veel bedrijven zich in onze gemeente vestigen. Er is veel vraag naar bedrijfslocaties. D66 wil daarom ruimte maken voor nieuwe, groen ingerichte bedrijfslocaties tegen de A12, een plek met weinig overlast voor bewoners. Op deze locaties kunnen bedrijven een natuurlijke geluidswal vormen voor bewoners die in Kersenweide en andere woonwijken komen te wonen.

Ruimte om te ondernemen

We geven ondernemers zoveel mogelijk ruimte om te doen waar zij goed in zijn: ondernemen. Dit betekent dat we regels en vergunningen actualiseren en minimaliseren. We zorgen ervoor dat procedures, zo snel, simpel en goedkoop mogelijk te doorlopen zijn. We blijven als gemeente dus constant in contact met koepelvereniging BHIK en individuele ondernemers om te ontdekken waar knelpunten zitten.
Ook het bedrijfsleven moet verduurzamen. De Green Business Club in Bunnik (bestaand uit onder andere BAM, Engie en BOVAG) zet zich daar al voor in. De gemeente moet ook andere ondernemingen stimuleren om te verduurzamen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met ondernemers over hoe zij een bijdrage kunnen leveren en door subsidies voor het verduurzamen van bedrijven. D66 wil inzetten op van lokaal produceren, consumeren en ondernemen. Hiermee dringen we de uitstoot van vervuilende stoffen in de productieketen en door woon-werkverkeer en transport terug.

Wonen voor iedereen

 • We willen 50% woningen voor mensen met een modaal inkomen bouwen in nieuwbouwprojecten (huur en koop). Zo ontstaat er voldoende ruimte voor jongeren, starters en ouderen. Daarnaast zorgt dit voor meer doorstroming vanuit de sociale huur, zodat ook daar ruimte ontstaat voor mensen die al lang op zoek zijn naar een woning.
 • We vinden de bouw van Kersenweide heel belangrijk. Met deze nieuwe woonwijk bieden we veel verschillende mensen een passende woning. D66 wil dat Kersenweide een gemengde wijk wordt, met bijbehorende voorzieningen, zoals onderwijs, kinderopvang en zorg. Met een divers woningaanbod in onze gemeente verbeteren we de leefbaarheid en vitaliteit op lange termijn.
 • D66 wil dat de gemeente álle middelen inzet die een gemeente kan inzetten om nieuwe woningen betaalbaar te maken en betaalbaar te houden. Bijvoorbeeld een zelfwoonplicht is bespreekbaar.
 • D66 is voorstander van het verdichten van de dorpen, met minimaal behoud maar liefst meer groen. De Meent in Odijk is als eerste aan de beurt. Verdichten kan bijvoorbeeld op verouderde bedrijfslocaties, zoals rond station Bunnik. Nieuwe woningen in de centra zijn interessant voor jongeren en ouderen (voorzieningen dichtbij), en maken het mogelijk om de kwaliteit van het groen in de centra te verbeteren.
 • D66 vindt het belangrijk om ook al vooruit te kijken naar substantiële woningbouw na de geplande woningbouwlocaties. Ook dan zijn woningen nodig. Een logische plek daarvoor is aan de zuidkant van de A12: dichtbij alle voorzieningen, en we sparen zo veel mogelijk het Kromme Rijnlandschap.

Groene en klimaatadaptieve wijken

 • D66 wil werk maken van groene wijken. Het uitgangspunt wordt groen en onverhard, in plaats van eerst denken aan tegels en asfalt en daarna aan waar nog groen past.
 • Nieuwe woonwijken richten we klimaatadaptief in tegen hittestress (hogere temperaturen), wateroverlast (vaker grote regenbuien) en droogte (langere periodes zonder neerslag).
 • D66 wil dat de gemeente bij het verlenen van vergunningen actief stuurt op duurzame bouw en een groene, klimaatadaptieve buitenruimte. De gemeente moet initiatieven van bewoners die hier aan bijdragen stimuleren.

Ruimte om te ondernemen

 • De behoefte aan bedrijfsruimte is groot in onze regio. D66 wil onderzoeken of een bedrijventerrein in Bunnik-Zuid (tegen de snelweg) mogelijk is. Dat is nodig voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee banen voor onze bewoners. De bedrijvigheid kan dienen als buffer tussen de snelweg en de nieuwe woonwijken Kersenweide en andere wijken ten zuiden van de A12.
 • D66 wil dat bedrijven een eerste aanspreekpunt hebben bij de gemeente, iemand die zich met het economisch beleid bezig houdt.
 • D66 wil dat de gemeente de regels voor ondernemers vereenvoudigt en waar mogelijk samenvoegt, zodat ondernemers snel weten waar ze aan toe zijn en waar ze aan moeten voldoen.
 • De gemeente moet actief het verduurzamen van ondernemingen stimuleren. De gemeente moet daarvoor het gesprek voeren met ondernemingen en waar nodig subsidies aanbieden.
 • De gemeente moet geld zoveel mogelijk lokaal uitgeven, om zo onze lokale economie te steunen en milieuvervuiling tegen te gaan.