D66 in de raadsvergadering van 7 maart

In de raadsvergadering van 7 maart is het Woonbeleid van onze wethouder aangenomen, breed gedragen in de raad, met maar enkele lichte wijzigingen. Het Grondbeleid kon ook wat ons betrof door als hamerpunt. Onno James als portefeuillehouder gaf uitleg en zijn reactie op de amendementen en moties.

Woonbeleid

Wij hebben twee amendementen ingebracht.
Ruimte voor Splitsing
Door ruimte te maken voor het splitsen van woningen willen we meer balans in het woning aanbod mogelijk maken met bestaande woningen. Splitsing komt al voor in het beleid voor sociale woningen maar het voorstel spreekt over splitsing alleen in het kader van mantelzorg. We willen splitsings-mogelijkheden van woningen mogelijk houden naast mantelzorg. 

Het andere amendement ging over Realiseerbare ambities. Beleid en regelgeving moeten goed in elkaar zitten en voorbeelden moeten voorbeelden blijven en geen ruimte geven tot andere interpretaties. Daarom geamendeerd om op pagina 24 van het woonbeleid het woord “Bijvoorbeeld” toe te voegen om aan te geven dat het hier alleen om voorbeelden gaat en niet om een beperking van de mogelijkheden.

Beide amendementen zijn aangenomen.

Andere amendementen en moties

We hebben mede ingediend het amendement voor Duurzame sociale huurwoningvoorraad en Middenhuur, onze coalitiepartner P21 was hiervan de initiafnemer.

Duurzame sociale huurwoningen
Als er zwaarwegende redenen zijn waarom energielabel B niet gehaald kan worden voor eind 2026, wordt er in de jaarlijkse prestatie afspraken besproken wanneer dit wel gehaald gaat worden. De gemeente zal meedenken, samen met corporaties naar oplossingen zoeken en bewoners doorverwijzen naar de juiste instanties als er zorgen zijn over de huurwoning.

Middenhuur
Om ook eventueel beter betaalbare koopwoningen mogelijke te maken is de tekst nader gespecificeerd. Het is de ambitie om 15% koopwoningen te bouwen tot €320.000, waarvan 5% nultereden woningen (215) en 10%(430) niet-gedefinieerde woningen, en 15% met een v.o.n.-prijs van €320.000 tot €390.000, waarvan 5% nultreden woningen (215) en 10% (430) niet gedefinieerde woningen. Deze koopwoningen mogen ook geruild worden voor huurwoningen, tot 157 WWS respectievelijk 186 WWS.
Bij grote projecten streeft de gemeente naar een aandeel koop tot maximaal €280.000. Ook fractie Visser diende dit mede in.

De motie van fractie Visser over tijdelijk wonen in bijgebouwen werd ook door ons gesteund en aangenomen.
Na het aannemen van het VVD amendement om de titel en stuk van een ‘Woonbeleid’ in een ‘Woonvisie’ te wijzigen, stemde VVD voor het Woonbeleid, nu Woonvisie.

Hamerpunten

Normenkader 2023 vastgesteld
Om tot een rechtmatigheidsverantwoording te komen worden controles uitgevoerd om vast te stellen of relevante wet- en regelgeving zijn nageleefd. Welke wet- en regelgeving daarvoor relevant zijn staat in het normenkader.

Nota Grondbeleid vastgesteld
Een actualisatie van het grondbeleid was nodig met de invoering van de omgevingswet. De vorige nota grondbeleid dateerde uit 2008. In de nota Grondbeleid is gekozen om per initiatief een afweging te kunnen maken. Een argumentenkaart is opgenomen waarmee de gemeente desgewenst een passief,  actief of een proactief faciliterend grondbeleid kan voeren.

Vragen

Portefeuillehouder Hilde de Groot gaf antwoord op vragen van P21 over over de warmte transitie en de voortgang UPLG en Krommerijnlandschap.