Een raadsprogramma voor Bunnik, Odijk en Werkhoven!

Op 10 november presenteerden de vijf fracties het Raadsprogramma Bunnik 2022 – 2026. Afgelopen maanden hebben P21, CDA, D66 Bunnik, VVD en fractie-Visser verder invulling gegeven aan diverse belangrijke thema’s, waar het coalitieakkoord “Natuurlijk in Bunnik” bewust ruimte voor heeft gelaten.

Beeld: Onno James

Breed gedragen ambities

In het raadsprogramma staan de gezamenlijke raadsbreed gedragen ambities op zeer belangrijke thema’s zoals het sociaal domein, participatie en communicatie en openbare orde en veiligheid.

Tijdens de raadsvergadering van 10 november gaven de vijf fractievoorzitters een toelichting op het raadsprogramma. Het college van burgemeester en wethouders is gevraagd om het raadsprogramma – samen met het coalitieakkoord van D66 en P21 – verder uit te werken en de financiële consequenties daarvan inzichtelijk te maken. Het Raadsprogramma Bunnik 2022 – 2026 is te vinden op de website van de gemeente Bunnik.

D66

De D66-fractie is erg blij met dit raadsprogramma. Fractievoorzitter Onno James: “Dit raadsprogramma is een belangrijke stap richting een gemeenteraad die samenwerkt en samen aan het stuur van de gemeente zit. Minder polarisatie en meer samenwerking: dat is wat we nodig hebben om oplossingen te vinden voor Bunnikers.”