D66 in raadsvergadering van 6 en 7 juli

In de raadsvergadering van 6 juli is besloten over de Vlowijkse Zonneweide bij Werkhoven, de zuidelijke ontsluitingsweg voor Kersenweide en de jaarrekening van 2021. Op 7 juli waren de algemene beschouwingen, met de financiële kadernota voor 2023.

Ondersteuning energie

De Rijksoverheid heeft gemeenten budget gegeven om mensen met weinig geld te helpen om hun woning duurzamer te maken. Het is een klein bedrag per huishouden: slechts enkele honderden euro’s. D66 vindt het een mooie eerste stap, maar heeft niet de illusie dat deze maatregel echt het verschil maakt. Tegelijkertijd zien we wel een kans om bewustzijn te kweken en de eerste – weliswaar kleine – stap te zetten. Ieder klein beetje helpt. Klaas Meijer, fractie-assistent van D66, heeft het college daarom opgeroepen om slimme combinaties te maken met andere initiatieven en deze bijdrage ook te gebruiken om met bewoners in contact te komen over verduurzaming.

Vlowijkse Zonneweide

Iedere Bunnikse politieke partij is voorstander van duurzame energie-opwekking, daarover geen discussie. Echter, bij het verlenen van de vergunning besluit de gemeente niet over de kabel van de zonnepanelen naar het elektriciteitsnet. Daar gaat Stedin over. En die kabel loopt precies onder het land van een aantal families door. Een aantal bewoners was daarom aanwezig bij de raadsvergadering. Onze fractievoorzitter Onno James heeft aangegeven in de raadsvergadering dat D66 dit een ingewikkeld dilemma vindt. Bewoners krijgen een kabel over hun land: ongevraagd, maar wel met alle aansprakelijkheid voor eventuele beschadigingen aan de kabel. Dat vindt D66 onredelijk. Tegelijkertijd kunnen we de komst van de zonneweide niet tegenhouden. Er ligt al een onheroeppelijke vergunning. Tegenhouden van een nieuwe vergunning betekent dat de ontwikkelaar een oud plan uit de kast haalt, waar bewoners minder goed bij betrokken zijn geweest. Daarom heeft D66 ingestemd met de vergunningverlening. Tegelijkertijd heeft het college van B en W wel toegezegd om met Stedin, het Rijk en andere partners in gesprek te gaan om deze weeffout in het systeem op te lossen. Daarmee willen we zo veel mogelijk voorkomen dat er meer van dit soort vervelende situaties ontstaan voor omwonenden.

Zuidelijke ontsluitingsweg Kersenweide

Kersenweide is een ongelooflijk belangrijk woningbouwproject voor de gemeente Bunnik. We bouwen 1.200 woningen (en met het coalitieakkoord meegerekend 2.200 woningen) om de woningnood te verzachten en meer mensen een passende woning in Odijk te bieden. een ontsluitingsweg is daarvoor noodzakelijk. Het college van B en W heeft goed uitgelegd waarom er nu een claim wordt gedaan op meerdere percelen: de nieuwe woonwijk moet goed bereikbaar worden, ook bij calamiteiten. Zodra duidelijk is waar de weg precies gaat lopen, wordt de claim op de percelen verkleind, heeft het college aangegeven. Daarom vindt D66 dit een logisch besluit, en heeft onze fractie ingestemd.

Jaarrekening 2021

De jaarrekening van de gemeente ziet er goed uit. Zo goed zelfs, dat er een overschot is van 1,4 miljoen euro. Dat vindt de D66-fractie wel erg veel. Dat moet niet te vaak gebeuren, want dat zou betekenen dat we geld onbenut laten om nuttige dingen te doen voor inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven. Of dat de gemeentelijke heffingen naar beneden kunnen.

Het college heeft voorgesteld om 1,2 miljoen euro van het overschot te reserveren voor de bouw van flexwoningen. D66 Bunnik denkt dat die flexwoningen best interessant kunnen zijn. Tegelijkertijd is er bij andere politieke partijen meer twijfel: waarom moeten we daar nu zo veel geld voor reserveren? We hebben in de raadsvergaderingen uiteindelijk een compromis gesloten: we geven het college 100.000 euro om plannen uit te werken, zodat we daarna een definitief besluit over flexwoningen kunnen nemen. De D66-fractie vond het belangrijk dat alle partijen onderdeel waren van het compromis, zodat we breed draagvlak in de gemeenteraad krijgen voor het bouwen van flexwoningen. De wooncrisis los je met 3 van de 17 raadszetels voor D66 immers niet alleen op!

Kadernota 2023

De financiële situatie van de gemeente lijkt de komende jaren flink te verbeteren. Dat komt door een hogere bijdrage in het Gemeentefonds van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid compenseert de gemeente Bunnik meer voor prijsstijgingen en andere beleidsveranderingen dan we hadden verwacht. Daardoor ontstaat er een klein beetje financiële ruimte om vooruit te kijken.

Vice-fractievoorzitter Winny Toersen vroeg daarom aandacht voor het verbeteren van het beleid voor mensen met een kleine portemonnee. Hoe zorgen we er voor dat sport, cultuur en andere voorzieningen voor iedereen betaalbaar zijn? Het college heeft aangegeven dat de evaluatie van dit beelid vertraagd is. Dat vindt de D66-fractie jammer, en we blijven het scherp en kritisch volgen.

Daarnaast heeft de gemeente Bunnik ook te kampen met het personeelstekort dat overal in Nederland speelt. De D66-fractie maakt zich daar zorgen over. Daarom willen we het gesprek op gang brengen hoe we van de gemeente Bunnik de leukste en aantrekkelijkste plek maken om te gaan werken. De gemeente Bunnik is superinteressant: grote woningbouwontwikkelingen, een grote duurzaamheidsopgave, en korte lijntjes. Hoe zetten we dat in om onze positie op de arbeidsmarkt te verbeteren? De D66-fractie zal hier de komende maanden vaker aandacht voor vragen.

Tot slot heeft ons raadslid Winny Toersen aandacht gevraagd voor samenwerking in de raad. Samenwerken tussen politieke partijen, en als gemeenteraad als geheel. Zodat we de komende maanden meer voor elkaar kunnen krijgen: naast op de thema’s wonen en duurzaamheid moeten we ook stappen gaan zetten in het sociaal domein. D66 juicht dan ook de stap toe die VVD en CDA maken om samen met D66 en P21 een plan te maken voor het sociaal domein en andere thema’s.