D66 in raadsvergadering van 16 juni

In de raadsvergadering van 16 juni is een aanpak voor energiearmoede vastgesteld, de opkoopbescherming ingevoerd, en zijn stappen gezet naar beleid voor minder afval en de verplichte wijzigingen voor de invoering van de Omgevingswet.

Opkoopbescherming

D66 wil dat koopwoningen beschikbaar zijn voor mensen die er ook daadwerkelijk gaan wonen. We willen met de huidige woningnood voorkomen dat beleggers te veel woningen opkopen en verhuren voor hoge huurprijzen. Momenteel wordt ruim 1 op de 5 woningen die verkocht wordt in de gemeente Bunnik gekocht door een belegger.

D66 is daarom warm voorstander van de invoering van een opkoopbescherming van koopwoningen. Samen met P21 heeft D66-er Onno James een amendement ingediend om meer woningen te beschermen tegen het opkopen door beleggers. In plaats van woningen met een WOZ-waarde tot 440.000 euro, geldt de bescherming nu voor woningen met een WOZ-waarde tot 489.000 euro.

We vonden het erg jammer dat de VVD niet voor dit voorstel stemde. De VVD ziet het nut niet van de maatregel, en is bang dat het aantal huurwoningen hierdoor afneemt. D66 denkt echter dat dit risico zeer beperkt is, doordat er wel uitzonderingen gemaakt kunnen worden met een vergunning, of als de ontwikkelaar afspraken maakt met de gemeente over de bouw van betaalbare huurwoningen.

Met een ruimte meerderheid van D66, P21 en CDA is dit voorstel gelukkig aangenomen. Vanaf 1 juli mag je dus alleen een woning kopen als je er ook zelf gaat wonen. Mooi nieuws voor jongeren en starters!

Aanpak energiearmoede

De Rijksoverheid heeft geld beschikbaar gesteld aan de gemeente om mensen met een laag inkomen te helpen om hun energierekening naar beneden te brengen door huizen te verduurzamen. D66 is daar blij mee! We vinden het belangrijk dat mensen die door gestegen energiekosten financieel in het nauw komen ondersteuning krijgen. Door in te zetten op energiebesparing wordt bovendien verduurzaming van woningen bevorderd: zo slaan we 2 vliegen in één klap. Het bedrag per huishouden is helaas niet erg hoog, maar het kan toch effect hebben.

Aan de andere kant is in het voorstel is te zien dat de uitvoering het lastige onderdeel is van het geheel en er daarom meerdere sporen worden bewandeld. D66 waardeert de aanpak om mensen zo goed mogelijk te bereiken en om het budget zo efficiënt mogelijk te besteden door de uitvoeringskosten laag te houden. Daarnaast vinden we het positief dat er samenwerking wordt gezocht met maatschappelijke organisaties en vrijwilligers in de gemeente.

In de raadsvergadering hebben we aandacht gevraagd voor de volgende punten:

  • Geef bekendheid aan deze mogelijkheden om ook degenen te bereiken die niet bekend zijn bij de gemeente, maar wel in aanmerking komen hiervoor.
  • Maak het meedoen eenvoudig voor de doelgroep en laat geen nieuwe papierwinkel op hen los. Veel van deze huishoudens hebben al te maken met vele regelingen en nog meer administratie werkt ontmoedigend.
  • Het vervangen van witgoed met lage energielabels kan een groot aandeel leveren in energie- en kostenbesparing. Zet er op in om dit financieel haalbaar te maken voor lage inkomens om dat eigen voorfinanciering in het algemeen buiten bereik ligt.
  • Niet alleen huishoudens met een laag inkomen worstelen met hoge energierekeningen: zorg daarom dat alle inwoners van Bunnik laagdrempelig energieadvies kunnen krijgen, waarna ze zelf aan de slag kunnen met energiebesparing. En maak inwoners wegwijs in de vele stimuleringsmaatregelen die er tegenwoordig zijn om te verduurzamen.

Minder afval, meer grondstoffen

De gemeente wil het afvalbeleid omzetten naar grondstoffenbeleid. Dat betekent minder restafval, en beter scheiden. En dat is nodig: Bunnik scoort erg slecht in het scheiden van afval in vergelijking met andere gemeenten. We produceren veel te veel restafval. Het nieuwe grondstoffenbeleid heeft als belangrijke doelstellingen het reduceren van de hoeveelheid restafval en het bevorderen van het hergebruik van grondstoffen. Daar staat D66 helemaal achter.

D66-er Ralph Hallo heeft aandacht gevraagd voor een aantal zaken, die goed moeten wroden meegenomen in de uitwerking van het beleid:

  • Besteed veel zorg en aandacht aan het betrekken, informeren en raadsplegen van bewoners. Dat maakt het beleid beter.
  • Denk goed na over de haalbaarheid van het beleid. Zeker omdat we de afgelopen jaren hebben gemerkt dat de RMN, de afvalverwerker die voor de gemeente het afval ophaalt, niet op orde was.
  • Breng de scenario’s duidelijk in beeld, zodat we als gemeenteraad straks op basis van alle voor- en nadelen en alle inbreng van bewoners een goed besluit kunnen nemen.

Invoering van de Omgevingswet

De Omgevingswet is de vervanger van tientallen wetten en regelingen die gaan over de ruimte. De gemeente zet wat D66 betreft de juiste stappen. Ook de verplichte participatie vinden we in het voorstel voldoende uitgewerkt. Daarom hebben we ingestemd met de noodzakelijke stappen die moesten worden gezet.