D66 in de raadsvergaderingen van 20 en 22 december

Twee grote raadsvergaderingen, vlak voor het eind van 2022! Op de valreep een groot aantal financiële besluiten, maar ook een belangrijk besluit over de herinrichting van de Oranjebuurt in Bunnik.

Beeld: D66

Nota financieel beleid

Eens per 5 jaar wordt de nota financieel beleid aangepast. In deze nota schrijven we op welke financiële regels we hanteren, en welke financiële risico’s we voorzien. Zo kunnen we daar rekening mee houden gedurende de raadsperiode. Deze keer geen grote wijzigingen, maar wel nieuwe risico’s: de bouw van Kersenweide, of bijvoorbeeld de hoge inflatie.

2e Bestuursrapportage en Noodfonds

De 2e Bestuursrapportage geeft altijd aan hoe de uitgaven van het lopende jaar verlopen ten opzichte van de begroting. In de 2e Bestuursrapportage komen tegenvallers en meevallers in beeld. Het college verwacht een positief saldo van ruim 1 miljoen euro voor 2022. Een fors bedrag. Tegelijkertijd zien we dat steeds meer mensen in de financiële problemen komen door de hoge inflatie en de stijgende energieprijzen. P21 heeft in de vergadering van 10 november gevraagd naar de mogelijkheid van een soort noodfonds, met steun van D66. Het college stelde daarom voor om 100.000 euro van het verwachte positieve saldo over 2022 daarvoor te reserveren. Dit voorstel kon uiteraard rekenen op steun van D66. Ook de fractie-Visser stemde voor. VVD en CDA stemden helaas tegen. Zij wilden eerst een uitgebreid en uitgewerkt voorstel zien met regels en afspraken. D66-wethouder Ali Dekker gaf echter helder aan dat juist snelheid geboden is boven een zorgvuldige uitwerking van een noodfonds. Dat zou maanden kosten, terwijl er nú mensen in de problemen komen. Bovendien willen we met dit noodfonds juist ruimte voor maatwerk scheppen, zodat niemand tussen wal en schip valt. Met instemming van D66, P21 en de fractie-Visser is het voorstel gelukkig aangenomen, en kunnen mensen in nood geholpen worden door de gemeente en het Centrum voor Elkaar.

Voorbereidingskrediet herinrichting Oranjebuurt

De gemeente wil de Oranjebuurt in Bunnik herinrichten, en het riool vervangen. Dat is nodig, want het riool is afgeschreven en de openbare ruimte is nodig toe aan een opknapbeurt. Bovendien moeten we gezien de klimaatverandering om droge voeten te houden meer waterberging en groen realiseren. Eerder is door de gemeenteraad al budget toegekend om de voorbereidingen te starten. Dat bedrag blijkt niet genoeg te zijn om de voorbereidingen af te kunnen ronden. Daarom werd door het college om een groter krediet gevraagd.

D66 was kritisch over dit voorstel. Niet omdat de herinrichting niet nodig zou zijn, integendeel, maar omdat er een voorstel voorlag dat nog niet voldoende houvast en scherpte gaf om volle vaart aan de slag te kunnen. Gezien de geleerde lessen uit de Engboogerdbuurt, waar alles misging wat mis kon gaan, gaat zorgvuldigheid en kwaliteit boven snelheid. Dat de bewoners van de Oranjebuurt graag snelheid willen, begrijpt de D66-fractie ook. Maar snelheid kan alleen met zorgvuldigheid en kwaliteit. Zodat er straks ook daadwerkelijk een mooie, groene en duurzame openbare ruimte met functionerend riool ligt. Alle fracties dienden daarom samen een motie in om aandacht te vragen voor de zorgvuldigheid en kwaliteit, en de raad daar actief over te blijven informeren. Met deze motie aangenomen kon de gehele raad instemmen met het voorstel en kunnen de voorbereidingen voor de herinrichting van de Oranjebuurt vervolgen.

Winkeltijden

In de coronaperiode zijn flexibelere openingstijden gehanteerd voor de winkels in onze gemeente, zodat mensen gespreid hun boodschappen konden doen en ondernemers meer mogelijkheden hadden om hun brood te verdienen. Het college ziet geen belemmeringen om die flexibelere openingstijden permanent te maken, en zo ondernemers meer ruimte te geven om zelf te bepalen wanneer ze wel of niet open zijn.

D66 is als liberale partij voorstander van ruimere openingstijden op zondag en op feestdagen. Tegelijkertijd moeten we zorgen dat het geen verplichting wordt, maar een mogelijkheid blijft. Onze inschatting is dat de kleine ondernemers in onze gemeente nauwelijks last hebben van de ruimere openingstijden, aangezien zij kwaliteit en andere producten aanbieden dan de grote ketens, zoals de supermarkten. Een rondvraag heeft dat beeld bevestigd. Samen met de VVD, fractie-Visser en 2 P21-raadsleden was er een meerderheid voor dit voorstel om de openingstijden permanent te verruimen.

Collegeprogramma 2022-2026

Het college heeft het raadsprogramma en coalitieakkoord omgezet in een uitvoeringsagenda. Daarin hebben ze aangegeven wat ze gaan doen, wanneer, en welk budget daarvoor nodig is. Aan de gemeenteraad om dat budget beschikbaar te stellen.

De D66-fractie heeft uitgebreid gesproken over het collegeprogramma en is positief over het collegeprogramma. De belangrijke uitdagingen van dit moment hebben een prominente plek gekregen: het bouwen van betaalbare woningen, de verduurzamingsopgave, de verkeersproblematiek in onze gemeente, natuur, landschap en recreatie. De D66-fractie kijkt daarom met optimisme naar de toekomst van onze gemeente. Er zit toekomst in Bunnik, Odijk en Werkhoven!

Tuurlijk, het kan altijd beter. Zo hebben we een oproep gedaan aan het college om de lobby over het verplaatsen van de N229 en het snel aanleggen van een tunnel onder de bestaande N229 richting de Provincie Utrecht te versterken. Heel blij waren we met steun van alle politieke kleuren.

Daarnaast vonden we dat inclusie en toegankelijkheid onvoldoende aandacht krijgen in het collegeprogramma. D66 vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in onze samenleving. Dat is enerzijds praktisch, maar anderzijds heeft dat ook te maken met je veilig en welkom voelen. Ook deze motie is met raadsbrede stemmen aangenomen. Het college gaf aan hier zeker werk van te willen maken.