D66 in de raadsvergaderingen 22 en 29 juni

In de laatste maand voor het reces staat in de Raad altijd veel op stapel. Standaard zijn dat de financiële stukken. Op 22 juni kwamen daar debatten over Mobiliteitsvisie Traverse, Programma Klimaatneutraal 2040, en Herijking en Evaluatie minimaregelingen bij. Op 29 juni volgden Het Masterplan Kersenweide, met aansluitend nog vragen over het bouwplan Schoudermantel 6a Bunnik en over Provinciaal Toezicht op Vergunningen Toezicht en Handhaving. Op 6 juli sluiten we de eerste helft van 2023 af met een debat over de realisatie van 48 flexwoningen op het grasveld voor het gemeentehuis. En, niet te missen, die raadsvergadering zal de laatste van Ali Dekker als wethouder zijn. Ze draagt haar stokje over aan niemand minder dan onze huidige fractievoorzitter Onno James!

Mobiliteitsvisie Traverse

Een onderwerp waar verwachtingen en teleurstellingen doorlopend terugkeren in de gesprekken. Veel belangstellenden hebben met grote betrokkenheid meegedacht, met de wijkverenigingen voorop. Iedereen is het eens dat de weg door het centrum van Bunnik veiliger moet voor voetganger en fietser, liefst heringericht met een prettige bij het dorp passende groene uitstraling. De visie biedt zo’n perspectief. Maar realiseren kan alleen met geld van anderen, ofwel we moeten koppelkansen benutten. De Doorfietsroute Veenendaal – USP is er zo eentje. Een veel gehoorde zorg is het risico dat we daarmee alleen een rode ‘fietsloper’ realiseren, en dat we kunnen fluiten naar de gewenste verbeteringen voor overstekers en wandelaars en meer groen. Als D66 begrijpen we die zorgen. Maar uit de debatten is ook gebleken dat voor ieder deel uit de visie het college met een ontwerpplan naar de Raad komt. Daarin kunnen we telkens toetsen aan de visie. En dat is dan meteen ook vooraf duidelijk voor partners zoals de Provincie. Reden voor ons om kansen voor verbetering te vergroten en voor te stemmen. Daar dacht niet iedereen zo over. Wel wil de hele Raad dat het college blijft investeren in de relatie met mee- en tegendenkers op dit onderwerp. Na die toezegging werd de visie ongewijzigd aangenomen door een ruime meerderheid van de Raad. Al waren er ook tegenstemmen vanuit CDA, Fractie Visser en P21.

Programma Klimaatneutraal 2040

Niets liever ziet D66 dat er ook aan de ‘weg’ wordt getimmerd als het gaat over klimaatneutraal Bunnik in 2040. Ralph Hallo is blij dat er nu besloten kon worden over een programma dat D66 zowel op inhoud als ambities steunt. Het terugdringen van de CO2-uitstoot is cruciaal. De gemeente moet dit op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier doen. Hoewel de portefeuillehouder Hilde de Groot als had toegezegd om de Raad jaarlijks te informeren over de voortgang, diende D66 samen met P21 en het CDA nog wel een motie in om de toezegging te onderstrepen. Liefst zien we dan een zo concreet mogelijke jaarlijkse rapportage over de activiteiten van het Programma en de uitvoering daarvan. Fractie Visser vond de motie overbodig, maar stemde wel voor. De VVD is uitgesproken tegen. Zij hebben vooral moeite met de ambitie en daarmee gepaard gaande investeringen om ‘al’ in 2040 klimaatneutraal te willen zijn.

Evaluatie van de minimaregelingen

De eigen regelingen voor minima in de gemeente Bunnik, die kunnen eenvoudiger en beter. Dat vermoeden bestond al langer, maar werd onderstreept door de evaluatie van de regelingen. De evaluatie leverde zes aanbevelingen op. Eén daarvan betrof de gelijkstelling van de toegangsnorm naar 130% van de bijstandsnorm voor alle minimaregelingen in Bunnik. Het college stelde voor in te stemmen met de aanbevelingen, maar nog te wachten met beschikbaar stellen van bijbehorende financiën. Omdat we daarmee volgens het college vooruitlopen op het afwegen van deze wensen tegen andere wensen zoals opgetekend in de Kadernota. Daar was D66 het niet mee eens. We zien de aanbevelingen vooral als broodnodige bijstelling van het huidige beleid. Iets dat we al eerder hadden willen doen, maar waarvoor nog onderbouwing miste. Daar komt nog eens bij dat de kans groot is dat meer inwoners de komende tijd steun uit deze regelingen nodig (gaan) hebben. Belangrijk dus om nu zowel de aanbevelingen vast te stellen als de uitvoering daarvan te faciliteren. Die mening werd gedeeld door de hele Raad. Het daarvoor door alle fracties ingediende amendement werd door het college toch ontraden, omdat het besluit zou horen bij de afweging voor de begroting. Maar voor alle fracties was de prioriteitstelling op dit punt al gemaakt. Dus werd het amendement wel ingediend en aangenomen.

Kadernota

In de Kadernota maken we keuzes voor de financiering van beleid voor een periode van vier jaar. Gemaakte keuzes kunnen zo op tijd worden verwerkt in de begroting. Lastig maakt het dat we bij bespreken nu, de belangrijke informatie over het geld van het Rijk nog missen. Het college stelde daarom ook dit jaar voor om die keuzes te maken bij de begrotingsbehandeling in november. Daar konden uiteindelijk alle fracties zich in vinden, maar niet zonder de door Onno James in het Open Huis bepleitte toezegging dat het college de Raad al in september meeneemt in te maken keuzes. De verwachtingen over de financiële ruimte voor Bunnik zijn voor de komende jaren somber. Het positieve resultaat over het afgelopen jaar, doet daar niets aan af. In het debat gaven de fracties ook al vast een doorkijkje naar wat zij belangrijk vinden. D66 noemt als prioriteiten het functioneren van de jeugdzorg en het Centrum voor Elkaar en verkorting wachttijden. Het Centrum voor Elkaar moet vooral een plezierige werkplek zijn waar kinderen, jongeren en volwassen snel worden geholpen en doorverwezen naar passende hulp om de draad weer op te pakken en mee te kunnen doen in de samenleving. Een andere prioriteit van ons blijft betaalbaar wonen in alle drie de kernen. Daar hoort ook verbeteren van de leefbaarheid en beweging brengen in de plannen voor het dorpshart Odijk en Werkhoven bij. Tot slot, en zeker zo belangrijk, is wat ons betreft het verduurzamen van de leefomgeving. Meer groen, meer klimaatbestendigheid en veel energiebesparing.

Deze onderwerpen dragen veel partijen in de Raad een warm hart toe. Al hamerden CDA en VVD toch ook nadrukkelijk op niet laten stijgen van de woonlasten voor inwoners. Fractie Visser toonde lef, door al te noemen waar het als het moet een onsje minder kan.

Masterplan Kersenweide

Over het bouwen van de nieuwe wijk Kersenweide ten westen van Odijk heeft de Raad de afgelopen jaren veel en intensief gesproken. Het Integraal Plan van Eisen van een belangrijk stuk van de vorige Raad. Die eisen terecht laten komen in een Masterplan, dat was de uitdaging voor deze Raad. En het heeft wat hoofdbrekens gekost om in deze tijd een plan te maken voor 1.200 woningen, waarvan 70% in het betaalbare segment, allemaal duurzaam en omgeven door groen, voor alle leeftijdsgroepen met de daarvoor benodigde voorzieningen zoals een school maar ook plek voor zorg en ontmoeten. En niet te vergeten veilige vriendelijke fietsverbindingen naar Odijk en naar alle omliggende stations. Dat plan lag er dus, en er is in aanloop al veel over gezegd. Voor de besluitvorming op 29 juni restte D66 dan ook vooral het overbrengen van complimenten voor onze wethouder en het projectteam en aan onze collega’s voor de constructieve samenwerking. Daar waren we gelukkig niet de enige in. Iedereen onderstreepte deze mijlpaal. Bij het kijken naar het vervolg, heeft iedereen ook weer wensen en zorgen. Ralph Hallo noemde het belang om op een vergelijkbare manier te blijven omgaan met het betrekken van de raad en bewoners. Zorgen heeft D66 ook over de betekenis van kostenstijgingen en onzekerheid op de financiële markt. Kunnen we wel onze duurzaamheidsambities waarmaken en gewenste voorzieningen realiseren, voor onderwijs, (fiets)mobiliteit, zorg? En deze liefst gelijktijdig realiseren met het bouwen van de woningen? Maar ook zien we graag dat we zo snel mogelijk beide kanten van de N229 op een goede en veilige manier weten te verbinden. Maar als we voortbouwen op de werkwijze als tot dusver is gevolgd, dan heeft D66 er zeker vertrouwen in dat Kersenweide een grote wenselijke en succesvolle stap vooruit gaat worden.

Schoudermantel 6-6A

De herontwikkeling van deze locatie op de hoek van Kosterijland ligt al even stil. P21 vroeg of het college op de hoogte is dat het pand is gekraakt en wat nu de stand van zaken is voor de herontwikkeling. Vooral wilde P21 weten of er sprake is van mogelijke versoepeling van de geluidsnormen. Wethouder Ali Dekker antwoorde dat er contact is tussen de nieuwe eigenaar en de krakers. De herontwikkeling loopt inderdaad vertraging op waardoor realisatie in 2024 niet meer te verwachten is. Maar dat doet niets af aan de eisen van de gemeente wat betreft de geluidsnormen. Die blijven volgens haar onverkort overeind.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving


Onlangs is de raad te weten gekomen dat de Provincie de gemeente de VTH taakuitoefening onder ‘actief toezicht’ heeft geplaatst. Daarover hadden zowel het CDA als Fractie Visser vragen. Die gingen o.a. over de manier waarop de Raad over dit onderwerp is geïnformeerd, en of de kritiek van de Provincie met de verbeterpunten wordt gedeeld. Namens het college liet wethouder Dekker weten dat het college bij het bekend worden van het oordeel van de Provincie koos voor een volledige reactie. Dus het informeren van de raad tezamen met een uitgewerkte Plan van Aanpak, en niet het per direct in kennis stellen van de Raad. Wethouder Dekker gaf toe dat bij nader inzien een andere gang van zaken vanuit het college ook had gekund.

Voor wat betreft de kritiek van de Provincie, die deelt het college. In een tijd van personeelswisselingen ontstond tekort in capaciteit binnen de organisatie; de focus kwam te liggen op afgeven van vergunningen, en minder op het rapporteren aan de provincie. Uitvoering van het plan van aanpak gaat tot verbetering leiden en vraagt geen extra budget. Het plan van aanpak zelf, is een collegebevoegdheid. De Raad beslist hier niet over. Aan het eind van de discussie, stelde D66 fractievoorzitter Onno James de essentiële vraag of de tekortkomingen impact gehad hebben op het verlenen van vergunningen in specifieke gevallen. Het antwoord was direct en bondig: ‘Nee.’