D66 in de raadsvergadering van 23 maart

Tijdens deze raadsvergadering zijn een aantal voorstellen aangenomen, die eerder in het Open Huis zijn besproken. In de raad is hierover geen debat gevoerd. Eén daarvan betrof het regioplan voor beschermd wonen. Een samenvatting van de bijdrage van D66 over dit onderwerp is hieronder opgenomen.

Daarnaast is tijdens de vergadering besloten om de benoeming van Eshuis Registeraccountants te verlengen om de controle van het boekjaar 2023 uit te voeren en is dhr. Frank van der Lubbe met ingang van 17 april 2023 benoemd als nieuwe raadsgriffier.

In de vragenronde zijn een flink aantal vragen gesteld door verschillende fracties. Een korte weergave van de behandeling van twee vragen is verderop weergegeven.

Beschermd wonen

Onlangs is een voorstel door de raad aangenomen over samenwerken in U16-verband voor mensen die tijdelijk een beschermde woonvorm nodig hebben. Aanleiding is rijksbeleid waardoor alle gemeenten verantwoordelijk worden voor de zowel financiën als de uitvoering. Tot nu toe werd die rol voor onze inwoners opgepakt door de gemeente Utrecht.

Wat gaat er met dit voorstel veranderen? Er zal meer samenwerking ontstaan met Utrecht en de betrokken gemeenten. Die samenwerking biedt kansen om mensen beter te helpen om een plek en zorg te vinden dichterbij huis. Door de samenwerking is er ook geld om extra te investeren in zorg vanuit de deelnemende gemeenten. Hiermee kan hopelijk soms ook opname in een beschermde woonvorm worden voorkomen.

‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’. Dat geldt bij uitstek voor deze groep en hun naasten, noemde Winny Toersen tijdens de eerdere raadsbespreking. Het voorstel past volgens haar goed bij onze slogan. D66 ging nog een stapje verder en vroeg of we in Bunnik ook iets kunnen betekenen met de nieuwbouwplannen die in ontwikkeling zijn. Daarin past wellicht ook wonen voor deze doelgroep. Door wethouder Julie d’Hondt en de projectleider van de samenwerking werd ons verzekerd dat er goed wordt gekeken naar alle zich voordoende kansen. Ook in Bunnik. Los hiervan vinden we als D66 het belangrijk dat het Centrum voor Elkaar goed wordt toegerust. De mensen die hiermee te maken moeten geen ‘last’ krijgen van een extra loket, maar juist geholpen worden met op de rit komen door vertrouwde en kundige contactpersonen.

Vragenronde

Beeld: Jan Dijkstra (CC-BY-SA-4.0))

Door mw. Houtgraaf van P21 wordt aangegeven dat er al jaren discussie is over het verbieden van boten met vervuilende motoren op de Kromme Rijn in Bunnik vanwege de verstoring van de rust in de omgeving. Het Waterschap heeft een juridisch instrument gevonden om dit verbod in te kunnen stellen, maar er is een bestuurlijke afspraak om het verbod pas op 1 januari 2025 te laten ingaan. De vraag is of deze afspraak gewijzigd kan worden om het verbod eerder in te voeren. Wethouder De Groot van Bunnik staat hier zeker voor open, maar het is aan het Waterschap om te beoordelen wat een nette invoering is en momenteel speelt er coalitievorming binnen het Waterschap. Utrecht, Bunnik en het Waterschap nemen deel aan een werkgroep over dit onderwerp. Ook D66 zou het verwelkomen als het verbieden van deze boten eerder in kan gaan.

Dhr. Lubbers van P21 geeft aan in een brief van een groep artsen aan de gemeente zorgen worden geuit over jeugdhulp in de gemeente, waaronder lange wachttijden voor passende hulp. De gemeente wordt gevraagd actie te ondernemen naar aanleiding van de zorgen. De portefeuillehouder erkent de urgentie van het probleem en de behoefte aan acties op korte termijn en structurele oplossing, zoals het verbeteren van de communicatie en het oplossen van personeelsproblemen. Ook wordt de vraag om een extra praktijkondersteuner meegenomen in de voorbereiding op de kadernota. D66 deelt de zorgen over de jeugdzorg, maar ziet ook dat er op korte termijn geen eenvoudige oplossingen zijn.