D66 in de raadsvergadering van 23 februari

Deze (korte) raadsvergadering ging door, ook al waren er geen beleidsinhoudelijk raadsvoorstellen te behandelen. De lege agenda bood ruimte voor een fiks aantal vragen in de vragenronde, waaronder een D66-vraag over de organisatiesterkte voor duurzaamheid. Ook waren we mede-indiener van twee moties ‘vreemd’. Eén over beperking van landbouwverkeer door Werkhoven en de ander betrof het landelijk vuurwerkverbod.

Voortgang duurzaamsheidsopdracht

De uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen in ons coalitieakkoord heeft een hoge prioriteit. D66 ziet graag het tempo waarmee voorstellen naar de raad komen omhoog gaan.

D66 raadslid Ralph Hallo stelde daarom vragen over het aantrekken van de nieuwe krachten die de ambtelijke organisatie nodig heeft op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is een van de speerpunten van het coalitieakkoord dat D66 vorig jaar bereikte. Juist om het bijbehorende werk mogelijk te maken is in het coalitieakkoord geld beschikbaar voor uitbreiding van onze formatie.

De arbeidsmarkt zit ons tegen en het aantrekken van nieuwe krachten verloopt moeizaam. Maar de tijd dringt, het eerste jaar van deze raadsperiode is al bijna voorbij.

De beantwoording van de vragen door de portefeuillehouder, wethouder de Groot, gaf een gemengd beeld. Een vast nieuwe medewerker vinden is (nog) niet gelukt; in plaats daarvan begint 1 maart een tijdelijk medewerker. Afgelopen tijd heeft Bunnik een beroep kunnen doen op de ODRU (onze regionale omgevingsdienst) voor aanvullend, tijdelijk ondersteuning; maar met maar één vaste medewerker voor milieu en duurzaamheid ligt de werkdruk hoog. Toch verwacht de portefeuillehouder eind maart de eerste versie van de routekaart Bunnik Klimaatneutral 2040 aan de raad te presenteren. D66 blijft alert op de voortgang met werving en de stappen op weg naar verduurzaming die wij in deze periode willen zetten.

Overige vragen

P21 stelde vragen over de (verbetering van de) isolatie van SSH-woningen, de (reikwijdte van de) Mobiliteitsvisie Traverse, en uitstel van de aanleg van de nieuwe fietsbrug over A12 tot 2025. Het CDA stelde vragen n.a.v. een brief van vertegenwoordigers van een kerkelijke noodfonds.

Portefeuillehouder Wonen, wethouder Ali Dekker, gaf aan dat er prestatieafspraken gemaakt zijn met de woningbouwcorporaties maar die kunnen nog wat scherper. Informatie over het pilotproject voor een woning met een slechte energielabel wordt schriftelijk met de raad gedeeld.

Portefeuillehouder Mobiliteit, wethouder Julie d’Hondt, opende haar beantwoording met twee leuke woordspelingen: de Traverse kan misschien ook de ‘Controverse’ worden genoemd en de fietsbrug ‘de Brug van Zuchten’. Verder gaf zij aan dat de uiteinden van de Traverse wel degelijk meegenomen worden in de Mobiliteitsvisie, alleen om het feit dat parkeren op een doorfietsroute niet is toegestaan is. Als het tot een doorfietsroute komt, dan moet je daar dus iets aan doen. Wat de fietsbrug betreft, die is het eigendom van Rijkswaterstaat en valt onder hun verantwoordelijkheid maar is er wel degelijk een link met de ontwikkeling van Kersenweide en Stationsgebied, en het doorfietsen vanuit Houten .

Op de vragen van het CDA kon portefeuillehouder Ali Dekker enkele misverstanden uit de wereld helpen; de gemeente heeft in het verleden, incidenteel en op verzoek, bescheiden bedragen beschikbaar gemaakt voor het betreffende noodfonds en die bereidheid is er nog steeds.

Landbouwverkeer door Werkhoven

De motie van Fractie Visser, mede-ingediend door D66 en P21, roept het college op om oplossingen te bepleiten voor het landbouwverkeer dat verplicht door Werkhoven rijdt. Dit is een speerpunt voor de werkgroep Leefbaar en Veilig Werkhoven en zoals D66 raadslid Winny Toersen memoreerde, de inwoners hebben al veel initiatief getoond en in beweging gebracht. De verantwoordelijkheid voor de N229 ligt echter bij de provincie en de gemeente kan het probleem niet zelf oplossen. Naar aanvankelijk aarzelingen hierover van CDA en VVD naam de raad eensgezind met algemene stemmen de motie aan.

Oproep landelijk verbod consumentenvuurwerk

Deze motie van P21, mede-ingediend door D66 en Fractie Visser, bracht gelijk de tegenstrijdigheden in het debat over deze kwestie aan het licht. CDA en VVD steunde de motie niet. Burgemeester Van Bennekom, portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, maakte echter geen geheim van zijn steun voor de oproep aan de landelijke politiek om te komen tot een verbod. D66 fractievoorzitter Onno James riep op tot het ontwikkelen van een nieuwe traditie waarmee ook de positieve kanten van samen vieren voorgezet kan worden. De stemmen van de indieners waren genoeg voor een meerderheid en de motie is aangenomen.

Sluiting

Dankzij de tijd besteed aan de vragenronde en moties ‘vreemd’ werd het toch niet zo’n korte raadsvergadering en kon de thema-avond over het grondstoffenbeleid, het tweede deel van het avondprogramma, pas om tien uur ’s avonds beginnen.