D66 in de raadsvergadering van 22 september

In de raadsvergadering van 22 september werd de nieuwe kinderburgemeester Lobke benoemd. Daarnaast ging het over het dorpshart van Odijk, een nieuw zonneveld bij de A12, de bodem, vluchtelingen en de toekomst van het jongerenwerk.

Afsplitsing CDA

Allereerst is in de vergadering stilgestaan bij het vertrek van Leny Visser bij de CDA-fractie. Zij vormt vanaf vandaag de nieuwe fractie-Visser. Als D66 Bunnik vinden we het vervelend voor het CDA en Leny dat de samenwerking niet is gelukt. We hopen dat we met beide fracties goed kunnen (blijven) samenwerken.

Dorpshart Odijk

De provincie Utrecht heeft subsidie toegekend voor de plannen voor het Dorpshart van Odijk. D66 Bunnik zet zich al een tijdje in voor het maken van goede plannen voor dit dorpshart, en is blij met de inzet van bewoners om samen een goed plan te maken. Deze subsidie is daarvoor heel nuttig, en daarom hebben we uiteraard toegestemd met het inzetten van deze subsidie. We kijken uit naar de verdere plannen!

Nota bodembeheer

In de Nota Bodembeheer wordt geregeld hoe je in de gemeente Bunnik moet omgaan met het verplaatsen of graven in de bodem. Deze nota beschermt het milieu, en zorgt er voor dat vervuilde grond niet zo maar verplaatst mag worden. Een heel technisch onderwerp dus. Onze fractie-assistent Klaas Maijer heeft zich verdiept in de nota, en is blij met de aanpassingen. Omdat we de uitvoering van de gemeentelijke taken met ebtrekking tot de bodem hebben uitbesteed aan de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU), is het belangrijk dat we in alle aangesloten gemeenten met dezelfde nota werken. Daarom hebben we ingestemd met de voorgestelde nota.

Zonnepark bij de A12

Zoals u weet, zijn we als D66 Bunnik heel erg groot voorstander van verduurzaming en duurzame energie opwekken. Een zonneveld hoort daar ook bij. Langs de A12 wil een ontwikkelaar samen met de Energiecorporatie Bunnik een zonneveld aanleggen. D66’er Ralph Hallo vindt de locatie geschikt, en is blij met het initiatief. Zorgen zijn er wel over de aansluiting op het elektriciteitsnet. Stedin kampt immers met capaciteitsproblemen. Daarnaast willen we dat we zo veel mogelijk voorkomen dat omwonenden ongewenste kabels door hun grond krijgen. Het college heeft aangegeven daar een bemiddelende rol bij te spelen, en betrokken te blijven. Onze fractie heeft ook ingestemd met dit voorstel.

Vluchtelingen

Daarnaast hebben we vragen gesteld over de zorgelijke situatie waarin vluchtelingen in Nederland worden opgevangen. Fractievoorzitter Onno James vindt het lastig te begrijpen dat er landelijk zo veel problemen zijn, zoals de verschrikkelijke situatie bij Ter Apel, terwijl er nog altijd geen beroep is gedaan op de gemeente Bunnik. De burgemeester heeft aangegeven dat de Veiligheidsregio Utrecht als geheel voldoende opvangplekken regelt, en dat Bunnik daarvoor nog niet de aangewezen plek is. Dat zou wellicht in de toekomst kunnen veranderen, maar dat weten we nu nog niet. Onze fractie blijft dit thema volgen.

Jongerenwerk

Winny Toersen heeft vervolgens haar zorgen geuit over de subsidie voor het Jongerenwerk De Schoudermantel. Zij doen goed werk voor onze gemeenschap, en hebben de afgelopen tijd met een tijdelijke subsidie extra mensen kunnen aannemen. Echter, die subsidie loopt eind dit jaar af. D66 zou graag zien dat die subsidie verlengd wordt, zodat het jongerenwerk van blijvende meerwaarde kan zijn. De slagkracht hebben we hard nodig, juist om jongeren te begeleiden of te helpen vóór er grotere problemen ontstaan. Iedere jongere die we via het jongerenwerk op het rechte pad of uit de zorg kunnen houden, is het waard. De wethouder heeft aangegeven dat hier geen structurele middelen voor beschikbaar zijn, tenzij de raad die vrijmaakt bij de begrotingsbehandeling in november. D66 neemt dit aandachtspunt daarom mee bij de begrotingsbehandeling.