Hamerpunten?

Een raadsvergadering met alleen maar hamerpunten op de agenda, die leek weinig om het lijf te hebben voor de tiental VIP-gasten van de raad die op de publieke tribune zaten om een raadsvergadering van dichtbij mee te maken. Daar kwam wel verandering in…

Op voorstel van Fractie Visser werd het punt Krediet school Kersenweide toch besproken. Ralph Hallo woordvoerder D66, benadrukte dat het een ‘technisch’ amendement is, om de dekking van het krediet op te nemen in de beslispunten zelf. Hoe de dekking geregeld is, staat keurig in het raadsvoorstel zelf, maar het is goed gebruik dat dit onderdeel van de beslispunten is, wanneer de raad over geldkwesties beslist. Iedereen had dit over het hoofd gezien in de eerdere, inhoudelijke, bespreking van het voorstel.
Portefeuillehouder Onno James (D66) vond het amendement een goed punt, maar toen P21 voorstelde om een subamendement eraan toe te voegen werd er even geschorst. Na een korte pauze kon de portefeuillehouder de raad meedelen dat P21 ook een punt had. P21 had alleen geen tekstvoorstel paraat dus er werd opnieuw geschorst. Zo kon de griffie samen met de woordvoerders snel een tekst maken. De aparte dekking voor de kosten van de kinderopvang ruimtes, werd toegevoegd aan het amendement. Vervolgens werd het gewijzigd amendement en geamendeerd voorstel bij algemene stemmen aangenomen. Een beetje technisch raadswerk maar een belangrijk mijlpaal voor de school en kindcentrum Kersenweide.

De overige hamerpunten bleven hamerpunten: een Addendum Financiële verordening; de aanwijzing accountant 2024 en aanbesteding starten voor 2025 en verder; een wijzigingsbesluit over de gemeenschappelijke regeling RDWI (Regionale Dienst Werk en Inkomen); en verlenging ontheffing ingezetenschap voor de twee wethouders die buiten de gemeente grenzen wonen. Dit laatste is in veel gemeenten een jaarlijks terugkerende noodzaak, een overblijfsel uit de tijd dat wethouders uit de raad kwamen en dus per definitie in de gemeente woonde. Dualisme is ruim twintig jaar geleden ingevoerd maar een wetsaanpassing, om het mogelijk te maken om in één keer ontheffing te verlenen voor een gehele raadsperiode is er nog niet.

Verder heeft Ralph Hallo, rapporteur voor de hele raad voor de BghU, de uitvoeringsdienst voor de aanslagen voor de lokale belastingen, een update gegeven over het inlopen van achterstanden en de verbeteringen in dienstverlening door de organisatie. 
Tot slot, namen we afscheid van CDA fractie-assistent Henk van der Mark en onze bode Robert (Bob) Hofman, die na 24 jaren bij de gemeente met pensioen gaat. Ter ere van Bob, bracht D66 fractievoorzitter Winny Toersen een ‘motie vreemd’ in, namens alle fractievoorzitters, over het ‘Bob’ model waarmee wij onze waardering voor de bodes en in het bijzonder voor Bob, nu en in de toekomst laten blijken. 
De motie vreemd werd met algemene instemming aangenomen en de raadsvergadering werd gesloten.

Ralph Hallo, raadslid (D66)