D66 is kritisch over het nieuwe college

Dinsdag 24 mei heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn ingestemd met het coalitieakkoord van PvdA, LBO, VVD, CDA en CU. Het is een akkoord op hoofdlijnen dat de komende maanden tot een bestuursprogramma moet leiden. Ook zijn maar liefst vier nieuwe voltijds wethouders benoemd. D66 is kritisch, zo liet fractievoorzitter John Goeree blijken:

Alweer verkiezingen?

Veel is al gezegd door mijn voorgangers, maar de kracht zit in de herhaling…

Groots aangekondigd werd het, de presentatie van het coalitieakkoord. Deze première avond was zo’n happening dat zelfs een raadsvergadering hiervoor verschoven moest worden. De aankondiging van de eerste vaart van de Titanic was er niets bij en wij weten allemaal hoe dat is afgelopen. Zo’n mediacampagne schept natuurlijk verwachtingen, en onze fractie zat dan ook met smart te wachten totdat wij het akkoord in de mail hadden. Onze eerste reactie was “hebben wij alweer verkiezingen, zijn deze 5 partijen gefuseerd en is dit hun verkiezingsprogramma?” maar helaas dit was toch echt het coalitieakkoord. Het begrip anticlimax dekt helaas niet de lading, maar dat is de meest positieve uitdrukking van teleurstelling die ik in deze vergadering kan/mag gebruiken want misschien kijken er ook kinderen mee.

Voor een document met de titel “Samen denken & samen doen” staat er wel heel vaak “we of wij”. En dat past bij het handelen van de 5 coalitiepartijen sinds de verkiezingen. Een samenwerking van verliezers die zich positioneren als winnaar waarbij het introduceren van wethouders belangrijker is dan een coalitieakkoord, en waar de presentatie van het akkoord weer belangrijker is dan een geplande raadsvergadering. Oftewel weinig respect richting de raad en alle betrokkenen.

Ambities

Maar laten we kijken naar de inhoud, naar de zogenoemde ambities. Maar eerst wat zegt het woordenboek over ambitie: “ernaar streven hogerop te komen, gedrag vertonen dat erop is gericht carrière te maken en succes te boeken.” Klinkt nog steeds niet als “samen denken & samen doen”. In totaal staan er 74 ambities in dit akkoord, maar als we de inhoudsloze oneliners, losse flodders en open deuren weglaten wat blijft er dan concreet over?
 Vele malen staat er dat er overleg moet plaatsvinden met organisaties, bedrijven of andere overheidsinstanties. Overleg waarover? om de problematiek helder te krijgen? Om oplossingen aangedragen te krijgen? Dit laat een totaal gebrek aan visie zien, visie die nu al aanwezig moet zijn om je daadwerkelijk in te gaan zetten om resultaten te boeken. Een dergelijk gebrek aan visie zal de ambtelijke organisatie nog meer onder druk zetten dan het al staat, een schande.
 Ook worden en bestaande regelingen genoemd die gecontinueerd worden, behalve waardering voor het vorige college/coalitie heeft dit weinig met ambitie te maken.

Kiezersbedrog

Is het allemaal slecht? Nee hoor, er staan zeker goede punten in, maar dat zijn punten die wij allemaal in ons verkiezingsprogramma staan hebben. Daar gaan wij elkaar zeker wel in vinden. Maar deze goede punten worden helaas teniet gedaan door het overduidelijke kiezersbedrog en het zichtbare gebrek aan visie in de rest van dit akkoord. Hierbij vallen de volgende zaken op:

 Gedeeltelijke verdubbeling N34. Waar tijdens een debat in Drouwen alle partijen het eens waren om eerst te kijken wat het effect van de huidige aanpassingen zijn en de mogelijkheid tot aanpassing van rotonde Gieten te onderzoeken voordat er überhaupt nagedacht zou worden over een gedeeltelijk verdubbeling van de N34, blijken de coalitie partijen dit te zijn vergeten. Waar geen enkele inwonersgroep voorstander is van een dergelijke verdubbeling en er juist al veel weerstand is, wordt hier dus door de coalitie partijen niet naar geluisterd. Ook dit straalt niet bepaald het “samen denken & samen doen” uit.

 Verhoging OZB. In de stemwijzer, maar ook in de samenvatting hiervan zoals gepubliceerd in de week in week van week 9 dit jaar geven PvdA, VVD, CDA en LBO aan dat de gemeente moet zorgen dat OZB gelijk blijft. Ik citeer hierbij:
– VVD: “De VVD vindt dat gemeentelijke belastingen geen sluitstuk van de begroting mogen zijn en gaat voor zo laag mogelijke belastingen”. Het is inderdaad geen sluitstuk, men begint er maar direct mee.
– CDA: “Het CDA vindt het belangrijk een financieel stabiele koers aan te houden. Hierdoor weten inwoners waar ze aan toe zijn.” Stabiel staat hierbij blijkbaar gelijk aan structureel verhogen.
– LBO: “Wij vinden dat belastingen niet mogen worden gebruikt om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen. Een lastenstijging voor inwoners moet tot een noodzakelijke worden beperkt.” LBO moet zich helemaal schamen, die roept bij elke behandeling van de begroting
dat de OZB niet omhoog mag en wat doen ze zodra ze het pluche voelen? Inderdaad verhogen. En dan nu zeggen we hebben geleerd van de afgelopen 4 jaren, jammer dat dit zo lang heeft moeten duren.. dat had een aantal moties gescheeld de afgelopen jaren tijdens de behandelingen van de begroting.

Wij begrijpen dus niet hoe deze coalitie zonder enige visie en financiële onderbouwing op voorhand al een verhoging gaat doorvoeren van de OZB. Sinds 2016 heeft Borger-Odoorn al de hoogste OZB tarief van Drenthe en staat zij in de top 10 van Nederland. In het akkoord staat vermeld dat deze verhoging gebruikt moet worden voor investeringen in onze gemeente, maar duidelijk is dat dit gebruikt moet gaan worden om de kosten van een extra halve wethouder te financieren. Deze vorm van kiezersbedrog is een uiting van arrogantie en disrespect richting de kiezers.

 Kwijtscheldingsnorm van 120% naar 130%. In het akkoord staat het voorstel om de kwijtscheldingsnorm van 120% naar 130% te verhogen, eerst voor 1 jaar en daarna evalueren. Ik adviseer de coalitiepartijen de vele onderzoeken eens door te nemen over de effecten van de verhoging van 120% naar 130%. De effecten zijn voor de meeste huishoudtypes minimaal of zelfs negatief, en het risico op armoedeval neemt behoorlijk toe wanneer deze groep weer aan het werk gaat. Daarnaast zal het niet continueren van een dergelijke verhoging na 1 jaar ook negatieve gevolgen hebben, men is gewend aan een bepaald inkomen en dat vermindert weer. Dit voorstel lijkt sympathiek, maar gaat onnodige problemen opleveren. Men wil blijkbaar nog steeds niet inzien dat zonder structurele veranderingen geld alleen geen oplossing biedt.

Daarnaast missen wij ook een aantal zaken in dit akkoord, waaronder onderwerpen die tijdens de campagne nog regelmatig zijn behandeld.
– Windturbines. Behalve een opmerking dat er geen ruimte meer is voor windparken staat er niets over de huidige situatie omtrent het windpark. Waar LBO tijdens het RTV Drenthe debat nog een oproep deed om in actie te komen voor de belangen van de bewoners en om vooral niet achterover te leunen, lijkt het er nu op dat dit activisme is gesneuveld tijdens de onderhandelingen.
Klimaat, natuur. Eén van de 4 wethouders heeft de portefeuille “Klimaatadaptatie en milieu”, maar in het hele akkoord staat geen enkele ambitie omtrent deze zaken.

Afronding

Dit akkoord ontbeert enige vorm van visie waardoor er logischerwijs ook geen enkel verwachte doel of resultaat terug te vinden is. Blijkbaar zijn de coalitiepartijen er onderling gewoonweg niet uitgekomen of willen liever niet beoordeelt kunnen worden. Alleen de financiering van dit akkoord is een onderdeel wat meetbaar is, en wat wij daar van vinden is ondertussen duidelijk. Nu wordt steeds gezegd dat dit een akkoord op hoofdlijnen is, maar dat mag geen excuus zijn voor het gebrek van enige visie.

Het moge duidelijk zijn dat onze fractie tegen dit akkoord stemt, maar daarnaast stemmen wij ook tegen de benoeming van de wethouders. En dat laatste is niet dat wij geen vertrouwen hebben in deze wethouders als persoon, maar dat wij 4 wethouders op basis van dit akkoord niet realistisch vinden. De afgelopen jaren waren pittig vanwege Corona, maar toen waren 3,5 kundige wethouders voldoende om dit te managen. Wij missen dan ook enige onderbouwing in dit akkoord die 4 wethouders kan verklaren. En om geen onderscheid te willen maken, stemmen wij tegen alle vier de
wethouders.

Wat ons betreft zal dit tegenstemmen niet een nieuw trend worden. Wij zijn van plan om elk voorstel op zichzelf te beoordelen en als dit past binnen ons programma en uitgangspunten zullen wij zeker voorstemmen of meedenken door middel van een amendement. Wij hopen op een constructieve periode met alle partijen, waar hopelijk meer samenwerking en openheid zal komen dan nu het geval is.