9. Wonen in Beverwijk

Ook in Beverwijk is er een schreeuwend tekort aan (betaalbare) woonruimte voor zowel huurders als kopers. We zijn een aantrekkelijk gemeente om in te blijven wonen of om je in te vestigen. Daardoor staat onze woningmarkt onder druk en is de noodzaak om veel woningen bij te bouwen hoog. Voor elk woningtype willen we dat het aanbod toeneemt. Om ruimte te houden voor groen in Beverwijk, kiest D66 ervoor om waar mogelijk de hoogte in te gaan.

Beeld: D66 Beverwijk

Bouwen doe je samen

De aantrekkelijkheid van woongebieden wordt verbeterd door diversiteit. We ondersteunen plannen van woningcorporaties om wijken diverser te maken en we faciliteren inwoners die hun eigen woonruimte willen bouwen, via zelfbouw, collectief opdrachtgeverschap of kluswoningen. Ook innovatieve projecten waarbij jongeren en ouderen in hetzelfde gebouw wonen juichen wij toe. De komende raadsperiode willen we minimaal één ‘knarrenhof’ (levensloopbestendige woningen voor 55+ gebouwd in hofjes) realiseren in de gemeente Beverwijk en we willen plek maken voor tiny houses. We willen serieus kijken naar de mogelijkheden van woningsplitsing, zonder bedrijfsmatige kamerverhuur te stimuleren. Zelfbewoningsplicht wordt de norm. D66 wil bij nieuwbouwprojecten het wettelijke toegestane deel bestemmen voor de eigen inwoners. Omzetten van leegstaande winkels en bedrijfspanden in woningen wordt actief gefaciliteerd door de gemeente, via leegstandsbeleid. De wijk Keunenplein heeft een flinke opknapbeurt nodig. Daarom willen wij de opbrengsten van Binnenduin bestemmen voor renovatie van kwetsbare wijken. Waar de woningcorporaties zorgen voor verbetering van de woningen, zorgt de gemeente samen met de corporaties voor verbetering van de openbare ruimte.

Bouwen in Wijk aan Zee

In Wijk aan Zee is behoefte aan nieuwe woningen die in het karakter van het dorp passen. We willen dat woningen worden gebouwd die betaalbaar zijn en de doorstroming binnen het dorp bevorderen. Om het voortbestaan van voorzieningen als de basisschool en sportverenigingen te waarborgen is het belangrijk jonge gezinnen aan te trekken. Ontwikkelingen die hier een bijdrage aan kunnen leveren hebben daarom onze voorkeur. Op de plek van de Moriaan, de school en het terrein van Heliomare zijn mooie kansen om een impuls voor het dorp te realiseren. Samen met de stakeholders en inwoners werken we hier de komende periode graag aan.

Bouwen in De Spoorzone

De verkenning die de afgelopen tijd is uitgevoerd rond de Spoorzone van Beverwijk laat zien dat dit een kansrijk gebied kan zijn voor grootschalige woningbouw. Wel is hier nog een groot aantal schakels nodig om tot realisatie te komen. Zoals keuzes over de haven en het realiseren van minder verkeer op de Parallelweg. De komende jaren zetten wij in op een koers van sterke samenwerking met andere overheden, grondeigenaren en belanghebbenden. Stap voor stap realiseren we deelgebieden, te beginnen met het stationsgebied.

Uiteindelijk wil D66 Beverwijk dat Spoorzone het stadsdeel voor de toekomst wordt. Naast duurzaam en energiezuinig moet de wijk een karakter krijgen dat past bij Beverwijk, stoer met een rauw randje. Het gebied moet van hoge kwaliteit worden met veel groen en een goede verbinding met de rest van de stad. Voor het vervoer binnen de wijk krijgen de voetganger en fiets de prioriteit boven de auto. Er moet op tijd nagedacht worden over voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en horeca.

In de Spoorzone gaan wonen en werken hand in hand en wordt het woningaanbod divers, zodat het betaalbaar en bereikbaar is voor alle groepen uit de samenleving. Sociale huurders kunnen doorstromen naar sociale huur in de Spoorzone zodat in de wijken waar zij vandaan komen meer koopwoningen gebouwd kunnen worden. Zo ontstaan in alle wijken van Beverwijk een betere mix van huur- en koopwoningen. Daarnaast kiezen we in de Spoorzone voor de bouw van goedkope koopwoningen en huurwoningen in het middensegment, zodat er meer doorstroming van plaatsvinden uit de sociale huur.

Wat gaan we ervoor doen?

  • Inzetten op meer betaalbare woningen en een zelfbewoningsplicht
  • Inzetten op doorstroom vanuit sociale woningbouw naar goedkope koop of het middensegment.
  • Zorgen voor diverse en groene wijken
  • Realiseren van ten minste één ‘knarrenhof’ en ten minste één locatie met ‘Tiny Houses’
  • Ten minste 30% van nieuwbouwwoningen bestemmen voor de eigen inwoners
  • Opbrengsten van Binnenduin gebruiken voor de renovatie van kwetsbare wijken