8. We laten niemand vallen

We willen dat iedereen mee kan doen en dus willen wij de voorzieningen voor iedereen beschikbaar houden. Daarom investeren we in sterke wijken, toegankelijk cultuur en sport waar iedereen aan mee kan doen. Problematiek die niet ontstaat, hoeft niet verholpen te worden. Voor de uitvoering van de verschillende wetten binnen het Sociaal Domein pleit D66 voor de menselijke maat. Voor het hele Sociaal Domein geldt wat D66 betreft: Het begint met preventie, maar iedereen die zorg nodig heeft, moet die kunnen krijgen. De inwoners van Beverwijk zijn geen checklist, de mens staat centraal.

Gezond leven centraal 

Gezondheid is belangrijk voor je kwaliteit van leven. Een ongezonde omgeving en een ongezonde leestijl leiden tot schade aan de gezondheid. Wij moeten als lokale overheid zorgen voor een zo gezond mogelijke omgeving. Daarom zijn we scherp op de handhaving van overlast van geluid, geur en luchtverontreiniging. Mensen moeten de overheid goed kunnen bereiken bij klachten en wij moeten actief communiceren over onze inzet. Daarnaast willen we mensen ondersteunen in het zo gezond mogelijk leven, zowel mentaal als fysiek. Dat betekent constructieve hulp voor mensen om roken, alcohol- en drugsgebruik te verminderen en gezonder te eten en te bewegen. Stress is een onderschatte factor in de gezondheid, daarom zetten wij in op het stimuleren van mensen hun groei-mentaliteit. We integreren deze inzet ook in ons minimabeleid om gezond leven voor iedereen toegankelijk te maken.

Jeugdzorg

Kinderen moeten gezond kunnen opgroeien in onze regio. We werken intensief samen, en zorgen ervoor dat jongeren die dat nodig hebben, zorg kunnen krijgen. Hierin zien we een belangrijke rol voor het onderwijs omdat het hulp laagdrempelig en toegankelijk maakt. School kan signaleren en vroegtijdig maatschappelijke partners en jeugdhulp betrekken. Samen met de samenwerkingsverbanden zorgen zorg en onderwijs voor een passend pakket voor elk kind. Zo wordt de school naast vindplaats ook werkplaats. Wij zien dat er hard gewerkt wordt om de samenwerkingen verder te versterken en pakken hierin als gemeente een actieve rol. Een erg succesvolle samenwerking vindt plaats in het IKC IJmond. Wij moedigen aan dat deze ervaring en expertise ook op andere scholen benut wordt. 

De kosten voor de jeugdzorg zijn in de afgelopen jaren enorm gestegen. Wij willen dat de aanbesteding van de jeugdzorg leidt tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kinderen en praktische zorg. We zetten in op stabiele jeugdpartners en partijen die verantwoordelijkheid nemen voor elk kind. Wachtlijsten moeten tot een minimum beperkt worden en ook dure intramurale zorg moet beschikbaar zijn voor wie het echt nodig heeft.

Participatiewet

D66 is blij met IJmond Werkt! Samen met de gemeente wordt voortvarend gewerkt aan de mogelijkheid om iedereen mee te laten doen in het arbeidsproces. De IJmond is een regio met een veelzijdig werkaanbod, vooral in de techniek, maakindustrie, zorg en het onderwijs zijn mensen nodig. De mismatch op de arbeidsmarkt maakt het belangrijk dat we nog steviger inzetten op om- of bijscholen. Zo’n opleiding mag best een aantal jaar duren, als het mensen in een uitkering uitzicht biedt op een duurzame plek op de arbeidsmarkt.

Vanuit het Rijk is de wet- en regelgeving soms weinig gericht op de werkelijke situatie. In het beschut werk zien we een toename van mensen die veel begeleiding nodig hebben. We zetten in op de kanteling in dagbesteding: de drempel om van beschut werk naar regulier werk te gaan is hoog: Als die stap eenmaal gezet is kun je niet meer terug. Dat beangstigt en blokkeert. Het moet mogelijk zijn om terug te keren naar het beschut werk als dat beter past. D66 wil samen met IJmond Werkt en onze buurgemeenten hierop inzetten, zodat er minder hoge drempels zijn om te wijzigen wanneer dat beter is. Wij willen realistische doelen stellen die op het welzijn van de persoon gericht zijn.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De gemeente moet praktisch en slim omgaan met de WMO. We zorgen dat inwoners de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben zonder steeds oneindig veel papierwerk. D66 vindt dat lokale regelingen ook lokaal moeten worden ingericht. Wij zoeken dan ook de maximale rek binnen het landelijk vastgestelde abonnementstarief. Door tijdig problemen te signaleren kan er beter en sneller tot een oplossing gekomen worden.

Ondersteun de mantelzorg

We zien dat de druk op mantelzorgers de komende jaren verder zal toenemen doordat mensen met een complexe zorgvraag langer thuis blijven wonen en er sprake is van een afnemend aantal potentiële mantelzorgers per hulpvrager. Mantelzorgers, zeker zij die in een extra kwetsbare situatie zitten, moeten kunnen rekenen op een goed niveau van ondersteuning. Op die manier kunnen zij op hun eigen wijze zorg verlenen. Respijtvoorzieningen en begeleiding moeten toegankelijker worden en aansluiten bij de behoefte. De steun bij en randvoorwaarden voor mantelzorg dienen zodanig te zijn dat zij mantelzorg voor korte of langere duur in hun leven kunnen inpassen zonder overbelast te raken.

Bestrijd armoede en schulden

Wij willen huishoudens waar ouders/volwassenen zich geen zorgen hoeven te maken over de primaire levensbehoeften, eten, huisvesting en kleding. Dat betekent dat we ons hard maken voor sterke wijken, ouders met banen en een sociaal vangnet. Dit draagt bij aan kansengelijkheid want als je niet meer dagelijks ‘hoeft te overleven’, is er ruimte om jezelf en je kinderen te ontwikkelen. We hebben oog voor de talenten van onze bewoners en zetten die in. We zetten in op een sociaal vangnet dat bestaat uit de netwerken die de gezinnen al hebben, buurt, sport of school. We behouden de fondsen voor minima, jeugdfonds Sport & cultuur en volwassenensport. Het is belangrijk dat informatie van de gemeente voor nieuwe bewoners goed toegankelijk en begrijpelijk is. We zijn tevreden met de mogelijkheden voor onze minima om door de gemeente op weg geholpen te worden, maar we willen dat deze regelingen de mensen beter bereiken. Een stadspas kan een goed instrument zijn om regelingen laagdrempeliger te maken en schaamte te verkleinen. We vergroten ook de bekendheid van loket geldzaken om nog meer mensen vroegtijdig te helpen. Zo voorkomen we schulden. Voor mensen die toch in de schuld belanden hebben we menswaardige hulp die mensen een uitweg biedt naar een zelfstandig bestaan.

Inclusief Beverwijk

Wij willen dat de gemeente duidelijk communiceert in Nederlands en Engels met onze inwoners en de omslag maakt naar genderneutrale dienstverlening. Om dit kleur bij te zetten willen wij de regenboogvlag hijsen op de dagen als coming-outdag en een regenboogpad op het Stationsplein. Ook in het aannamebeleid van de gemeentemedewerkers laten we zien dat we diversiteit belangrijk vinden. We staan op tegen discriminatie en geweld van minderheidsgroepen in de gemeente. Om dit goed te kunnen doen willen we hierop gemeentelijk beleid maken met ervaringsdeskundigen.

Er komen mensen die in nood zijn ons land binnen. Ook onze regio moet een rol nemen in de opvang van deze mensen. Samen met de buurgemeenten gaan we op zoek naar een plek voor (tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen.

Wat gaan we ervoor doen?

  • We zetten maximaal in op preventie, voorkomen is beter dan genezen
  • We zetten in op stabiele jeugdpartners en partijen en verkleinen de wachtlijsten
  • We zetten steviger in op om- en bijscholing
  • Zorgen voor ondersteuning en betere randvoorwaarden voor mantelzorgers
  • Zorgen voor vroeg signalering van eenzaamheid, armoede en schulden
  • We zetten in op een inclusieve gemeente