7. Het beste onderwijs

D66 is dé onderwijspartij bij uitstek. De wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven ligt bij de professionals op de werkvloer. Als gemeente kunnen we de scholen zo goed mogelijk ondersteunen. Samen zorgen we ervoor dat de omstandigheden waarin het onderwijs gegeven wordt zo optimaal mogelijk zijn. Zo krijgt elk kind zo veel mogelijk kansen.

Joy Half - Beeld: D66 Beverwijk

De gezonde school

We willen investeren in duurzame en gezonde schoolgebouwen. Buitenspelen in een natuurlijke omgeving daagt uit en zorgt voor frisse energie. Ons doel is dat alle schoolpleinen in 2026 groen zijn. Ook faciliteren we brede scholen of Integrale Kind Centra (IKC’s), waarbij de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal zich zo veel mogelijk in het schoolgebouw bevinden. 

In Beverwijk hebben we één bijzonder IKC, waarin het Speciaal (Basis) Onderwijs en de jeugdzorg intensief samenwerken. Kinderen die dat extra nodig hebben, krijgen hier jeugdhulp en onderwijs op maat. Dat kan alleen optimaal werken in een passend gebouw. Ons doel is dat dit nieuwe onderwijs-zorggebouw er uiterlijk in 2026 staat.

Gezond opgroeien betekent ook veel bewegen, daarom willen wij dat kinderen drie keer per week bewegingsonderwijs krijgen op de basisschool.

Kansengelijkheid

Kansengelijkheid is een belangrijk thema voor D66. Niet ieder kind heeft dezelfde startpositie en niet ieder kind heeft dezelfde mogelijkheden. Wat D66 betreft kan en moet de gemeente daar een belangrijke rol in spelen. Beverwijk heeft al een aantal initiatieven om de kansengelijkheid voor kinderen te vergroten: de weekend- en zomerschool TTT IJmond. Wij willen dat deze pilot omgezet wordt in structureel beleid. Ook stimuleren we samenwerking met lokale partners uit de cultuur en sport, zodat kinderen op school veel meekrijgen. Zelf blijft de gemeente alle kinderen uit groep 7 elk jaar uitnodigen om op het stadhuis kennis te maken met de lokale democratie en te leren wat een gemeenteraad doet.

Met voor- en vroegschoolse educatie zorgen we ervoor dat alle kinderen als peuter en kleuter genoeg taal kunnen leren om goed mee te kunnen doen op school. Ook stellen we geld beschikbaar om ouders te kunnen betrekken en om naast leerprestaties ook aandacht te kunnen geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We hebben speciale aandacht voor de scholen die in wijken staan met veel kwetsbare bewoners. Met een team van sociaal werkers en de school samen zorgen we voor een toegankelijk en stevig netwerk voor ouders en kinderen. Door gericht te kijken wat een specifiek kind of gezin nodig heeft en daar actief op in te zetten, kun je de beste ondersteuning bieden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om extra bijscholing, cultuuronderwijs of het in aanraking laten komen met sport. De school kan ook een werkplaats zijn voor (jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning. Daarom zorgen we dat scholen gezinnen op weg kunnen helpen naar bijvoorbeeld schuldhulpverlening, jeugdhulp, taalondersteuning of regelingen uit het minimabeleid.

Lerarentekort

D66 ziet dat ook in de IJmond het lerarentekort oploopt. Zonder leerkracht geen onderwijs. Wij willen de leraren graag naar de regio halen en in de regio houden en laten werken. Wij onderzoeken in samenwerking met de lerarenopleiding en/of omscholingspartners hoe wij mensen vanuit een andere baan, een opleiding of een uitkering beter kunnen begeleiden naar een functie in het onderwijs. Herintreders kunnen we faciliteren met bijvoorbeeld bijscholing. Door een betere vergoeding wordt het voor leraren in opleiding (die dan nog onbevoegd zijn) aantrekkelijker om op onze scholen te gaan werken. Ook kiezen we voor het inzetten van gerichte maatregelingen (bijvoorbeeld hulp bij het vinden van huisvesting) om leraren aan te trekken en te behouden.

Technisch Onderwijs

Onze regio is sterk in de techniek en de maakindustrie. Deze sector gaat de komende jaren verder groeien en vergroenen. D66 wil dat de IJmond dé plek wordt waar slimme technische handjes en groene innovatieve breinen worden opgeleid. Daarom gaan we de techniekcampus Techport versterken en werken we aan een Duurzaamheidscampus in de IJmond. De stap van school naar werk maken we zo klein mogelijk door samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Wij maken het makkelijker om vanuit een uitkeringssituatie te kunnen omscholen, bijscholen of zijinstromen, met name in de techniek, de zorg en het onderwijs.

Wat gaan we ervoor doen?

  • Investeren in duurzame en gezonde schoolgebouwen
  • Faciliteren van brede scholen met kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang bij elkaar
  • Realiseren van passende huisvesting voor het Integraal Kind Centrum uiterlijk in 2026
  • Ten minste drie keer bewegingsonderwijs per week mogelijk maken voor elk kind
  • Investeren in de kansengelijkheid van kinderen o.a. door de zomer- en weekendschool
  • Zorgen voor kunst- en cultuureducatie
  • Ondersteunen bij het oplossen van een dreigend lerarentekort
  • Versterken van de techniek campus Techport en aanvullen met een duurzaamheidscampus