5. Een schonere lucht in duurzaam Beverwijk

Gemeente Beverwijk is een uniek gebied waar duingebied en natuur doorsneden worden door industrie-, bedrijventerreinen en snelwegen. Daarbinnen wonen ook nog ruim 41.000 inwoners en in de nabije toekomst wellicht nog veel meer. Industriële activiteiten hebben impact op onze leefomgeving. D66 wil dat de negatieve invloeden zo snel mogelijk, zoveel mogelijk worden geminimaliseerd en dat de gezondheid van onze inwoners altijd centraal staat.

De komende jaren staat onze gemeente, net als de rest van de wereld, voor de opgave van de grote energietransitie. Wij willen de unieke kwaliteiten van onze regio benutten om dé groene Energie- en Maakregio van Nederland te worden. Zo behalen we niet alleen de duurzaamheidsambities maar waarborgen we ook de werkgelegenheid in onze regio.

Beeld: D66 Beverwijk

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in onze regio staat ernstig onder druk. De optellende vervuilende combinatie van intensieve industrie en de diverse soorten verkeersstromen vormt een reëel gebleken gezondheidsrisico voor inwoners en vooral voor kinderen. D66 maakt zich daarom lokaal, regionaal en landelijk hard voor de hantering van strengere milieunormen, gebaseerd op de (verdergaande) WHO-advieswaarden die op kortst mogelijke termijn moeten gaan gelden. Wij willen dat de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en PAK’s door industrie, zo snel mogelijk worden gereduceerd. Het moet mogelijk zijn om gezond te leven naast industrie. Daarom willen wij dat de conclusies uit de diverse beschikbare recente onderzoeken over dit onderwerp (onder meer GGD en RIVM) zo snel mogelijk worden vertaald in maatregelen die direct effect sorteren. Dat betekent bijvoorbeeld dat TATA Steel enkel pellets voor eigen productie zou moeten produceren of liever nog elders. Inkoopt en ook dat de cokesfabriek 2 z.s.m. zou moeten worden gesloten. Wij zullen op alle mogelijke manieren, via lobby en samenwerking, onze invloed uitoefenen om te beïnvloeden dat TATA Steel zo snel mogelijk schoner wordt. Over de verdere toekomst van TATA Steel leest u meer in ons hoofdstuk economie.

Ook de diverse verkeersstromen via snelwegen, schepen en luchtvaart moeten schoner om de luchtkwaliteit te verbeteren. Op de A22 willen een snelheidsreductie naar maximaal 70 km omdat dit 30% uitstoot van fijnstof scheelt. Voor de scheepvaart zetten wij in op walstroom.

Samen op weg naar energieneutraal

We moeten het mogelijk maken dat alle huiseigenaren hun huis kunnen verduurzamen, bijvoorbeeld door subsidies voor het nemen van isolatiemaatregelen, het aanleggen van een groen dak of het plaatsen van zonnepanelen, vooral te bestemmen voor minder draagkrachtige huiseigenaren. Het geven van een energie bespaar box heeft alleen voldoende effect als dat samengaat met een goed en deskundig advies en een vakkundige uitvoering. D66 wil dat de gemeente dit stimuleert en ondersteunt waar mogelijk. Ook moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven, door duurzame mobiliteit van onze medewerkers, verduurzaming van het vastgoed en duurzame inkoop en aanbesteding.

We kiezen voor een wijkgerichte aanpak voor het verduurzamen van woningen; een woning uit de jaren ’30 vraagt nu eenmaal om andere aanpassingen dan een nieuwbouwwoning. De gemeente maakt daarom een plan samen met de inwoners hoe iedere wijk energieneutraal kan worden. Bij nieuwbouwontwikkelingen hebben woningen als uitgangpunt ‘nul-op-de-meter en stimuleren we groene daken en gevels. Daarnaast gaat de gemeente om de tafel met de woningcorporaties om het verduurzamen van de sociale huurwoningen te versnellen.

Groene economie

D66 ziet een taak voor de gemeente om onze lokale bedrijven en industrie te helpen verduurzamen. Met gratis energiescans en soepele regelgeving kunnen we een omslag teweegbrengen die ons in staat stelt de lokale economische bedrijvigheid te versterken zonder de druk op het milieu buitensporig te vergroten. Door deelname aan de Regionale Ontwikkelings Maatschappij en goede samenwerking in de metropoolregio halen we innovatieve en groene bedrijven naar Beverwijk. Ook ondersteunen we groene koplopers, zoals het initiatief GreenBiz. Regelgeving die verduurzaming van lokale bedrijven in de weg staat, nemen we kritisch onder de loep en versoepelen we indien gewenst. Tot slot willen we kijken hoe we positief effect kunnen hebben van onze unieke maakregio in deze transitie. Bijvoorbeeld door industriële restwarmte te benutten voor een warmtenet voor woningen.

Afval is grondstof

Volgens de landelijke doelstellingen moeten we in 2025 toe naar maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar. De gemeente is overgestapt naar omgekeerd inzamelen maar er is meer nodig om deze doelen te halen. D66 ziet in dat burgerparticipatie daar een grote rol in kan spelen. De inwoner is uiteindelijk degene die het afval produceert en gaat scheiden, waarbij goede voorzieningen helpen, denk bijvoorbeeld aan een luierinzamelpunt. Goede voorlichting en communicatie is van groot belang. Door de invoering van de verbrandingsbelasting is goed scheiden niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

We onderzoeken de komende twee jaar alle mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben om de doelen te halen en de kosten voor onze inwoners te beperken. Een financiële prikkel kan een oplossing zijn. De randvoorwaarden om dit te laten slagen zijn een goede infrastructuur en de mogelijkheid om goed afval te kunnen scheiden bij zowel laag- als hoogbouw. Dit moet eerst op orde zijn voordat er andere stappen worden gezet. Het tweesporenbeleid van de HVC, om zowel afvalverwerker als energieleverancier van de gemeente te zijn, moet van tafel. Het verminderen van restafval en het leveren van energie zijn twee niet verenigbare belangen.

Wat gaan we ervoor doen?

  • Inzetten op het maximaal reduceren van de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en PAK’s door industrie
  • Inzetten op het beperken door TATA-Steel van de Palletproductie voor eigen gebruik of de inkoop elders
  • Inzetten op het zo spoedig mogelijk sluiten van Kooksfabriek 2 door TATA-Steel
  • Inzetten op het verlagen van de maximumsnelheid op de A22 naar maximaal 70 km
  • Inwoners stimuleren en waar mogelijk ondersteunen bij het verduurzamen van de eigen woning
  • De gemeente gaat het goede voorbeeld geven met verduurzamen eigen mobiliteit en vastgoed
  • Restafval verder beperken en zorgen dat afvalscheiding wordt beloond