4. Goede service verlenen en open besturen

D66 wil dat de gemeente er is voor de inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. Dat zij iedereen vrijlaat, maar niemand laat vallen. Daarom willen we de komende vier jaar verder werken aan optimale dienstverlening, waarin de menselijke maat centraal staat. We willen het bestuur versterken door sterke samenwerking met de buurgemeenten en andere organisaties en optimistische politiek bedrijven waarin we open staan voor nieuwe ideeën.

Beeld: D66 Beverwijk

Duidelijke taal

De gemeente is er voor u als inwoner. Nog te vaak merken we dat mensen tegen een muur lopen als ze de gemeente nodig hebben. Of ze een vergunning aan willen vragen, ondersteuning nodig hebben of een melding in de openbare ruimte willen doen. Het contact tussen de gemeente en de inwoner kan beter. Er zijn al goede ontwikkelingen. Zo brengt de gemeente sinds een paar jaar veel communicatie op B1 taalniveau, het taalniveau dat 80% van de Nederlanders spreekt. Wij willen dat binnen twee jaar echt alle communicatie vanuit de gemeente en haar partners op B1 niveau gebeurt. Ook willen wij dat communicatie vanuit de gemeente waar nodig beschikbaar komt in andere talen dan het Nederlands, bijv. Engels.

Goede service van de gemeente

Optimale dienstverlening gaat ook over denken vanuit de inwoner en het hanteren van de menselijke maat. Steeds moeten we ons afvragen: “Wat zou ik zelf willen als ik deze aanvraag deed bij de gemeente?” Een gesprek met u als inwoner moet starten vanuit ‘kijken wat er kan’. We vinden dat de gemeente ieder initiatief om contact laagdrempeliger te maken moet omarmen. Daarom willen wij in de gemeente Beverwijk de “Eerst bellen”- werkwijze invoeren. Dit betekent dat aan elk schriftelijk een-op-een contact met een inwoner eerst een telefoontje voorafgaat. Denk aan het toekennen of afwijzen van een aanvraag of het afhandelen van een klacht. De brief is er alleen als bevestiging en naslagwerk. Naast ons goed functionerende callcenter is een klantgerichte backoffice cruciaal. Ook willen we verder gaan met het zoveel mogelijk digitaliseren van de dienstverlening van de gemeente, zoals aangifte van geboorte, overlijden en verhuizingen. Tot slot willen wij een inkoopbeleid van de gemeente dat gericht is op duurzaamheid en maken we aanbestedingen zo veel mogelijk toegankelijk voor lokale ondernemers.

Ruimte voor initiatief en participatie

Het is essentieel om inwoners te betrekken bij wat de gemeente doet, want we maken onze stad en ons dorp natuurlijk samen. De gemeente heeft de afgelopen tijd veel stappen gemaakt op het gebied van participatie, maar we zijn nog zoekende naar de juiste vorm bij het juiste onderwerp. D66 vindt het belangrijk dat we initiatief omarmen. Als mensen een sympathiek idee hebben voor de eigen buurt of straat dan willen we daar zo veel mogelijk ruimte en vrijheid aan geven. We willen een ruim budget beschikbaar stellen voor buurtinitiatieven en hier meer bekendheid aan geven.


Voor D66 betekent participatie niet dat we alleen luisteren naar degenen die hun standpunt het beste onder de aandacht kunnen brengen of zichzelf goed kunnen organiseren. Voor ons is het bij participatie over beslissingen waar verschillende belangen tegenover elkaar staan, essentieel om alle belangen in beeld te hebben. Mensen mogen van de gemeente verwachten dat die naar alle betrokkenen luistert en alle belangen zichtbaar in kaart brengt. Vervolgens moet de gemeente verantwoorden hoe de belangen gewogen zijn bij de genomen beslissing. Ook moet de gemeente van tevoren de verwachtingen bij inwoners helder maken, want als gemeente zijn we er voor het algemeen belang. Dat betekent dat we niet aan alle input vanuit de samenleving altijd gehoor kunnen geven.

Een sterke gemeenteraad en democratie

D66 wil in Beverwijk een bestuurscultuur waarin het college (als uitvoerende macht) in goede balans is met een sterke gemeenteraad (als kader stellende- en controlerende macht) waarin samengewerkt wordt aan het verder te bouwen aan de gemeente als fijne plek om te wonen, te werken en te recreëren. Het samenwerken binnen de raad willen wij versterken door te beginnen vanuit een raadsakkoord in plaats van een coalitieakkoord. Dit betekent dat de gehele raad samen de doelen bepaalt voor de komende vier jaar en niet alleen de partijen die een wethouder leveren. Op deze manier willen we als D66 de samenwerking binnen de raad verbeteren en het vertrouwen in de politiek terugwinnen en daardoor het draagvlak vergroten.


D66 wil een transparant en voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk bestuur, waarbij eerlijk, open, betrouwbaar en rechtvaardig de kernbegrippen zijn. De menselijke maat is voor D66 altijd leidend en het moet voor inwoners duidelijk zijn wat men van het gemeentebestuur mag verwachten. De redenen voor genomen besluiten worden aan de inwoners uitgelegd en de informatievoorziening is altijd tijdig, volledig en begrijpelijk.


We vinden het belangrijk dat alle raadsleden zich sterk en zeker voelen in hun rol en dat de gemeenteraad optimaal in staat is om goede beslissingen te nemen. Daarom willen wij trainingen voor raadsleden over hun rol en over de risico’s op het gebied van integriteit. Voor wethouders vinden wij het belangrijk dat zij zich zeker voelen in het maken van de keuzes die zij elke dag maken. We vinden het belangrijk dat zij toegang hebben tot trainingen en coaching en dat zij op het gebied van integriteit gesprekken hebben over hun persoonlijk risicoprofiel.

Investeer in journalistiek

De lokale en regionale journalistiek staat al langer onder druk. De lokale kranten zijn opgegaan in regionale dagbladen, die inmiddels onderdeel uitmaken van een landelijke groep. Bij de lokale radio en televisie werken veel enthousiaste vrijwilligers. Helaas zijn door gebrek aan middelen de mogelijkheden voor die omroepen om echte journalistiek te bedrijven zeer beperkt. Wat D66 betreft streven we naar een regionale omroep, waar geld en plaats moet zijn voor regionale én lokale journalistiek.

Trots op Beverwijk

De gemeenteorganisatie heeft de inwoners veel te bieden. Zoals subsidies, ondersteuning en informatie. Denk naast de standaard dienstverlening ook aan de verschillende potjes die er zijn voor leuke initiatieven vanuit inwoners, bijvoorbeeld de organisatie van een buurtbarbecue. Echter zijn deze mogelijkheden niet altijd bekend bij de inwoner. Daarom moeten we nog veel meer inzetten op zichtbaarheid van de gemeente en op communicatie die vanuit de inwoners geredeneerd is. Zo kunnen we de informatieachterstand van inwoners verkleinen.

In de gemeente Beverwijk is ook ontzettend veel te doen en organisaties en bedrijven binnen onze gemeente hebben veel te bieden. We mogen best wat meer trots uitstralen over onze stad en ons dorp, door onze kwaliteiten beter in de etalage te zetten. Daarom willen wij tijd en aandacht besteden aan het imago van de stad en deze op een strategische manier verbeteren, zowel voor de eigen inwoners en ondernemers als voor de (potentiele) bezoeker.

Voor nieuwe inwoners willen wij samen met de inwoners een interactief welkomstpakket ontwikkelen om zowel de gemeente als de mogelijkheden van stad en dorp te laten zien. Daarnaast moeten we op continue basis en op een toegankelijke, moderne manier informatie te delen met de inwoners. 

Wat gaan we ervoor doen?

  • Alle gemeentelijke communicatie naar zowel inwoners als partners op B1 niveau
  • Gemeentelijke dienstverlening gaat uit van ‘Kijken wat er kan’, ‘Hoe zou ik het zelf willen als het mij betreft’ en eerst bellen en dan pas schrijven
  • Participatie is afwegen van alle belangen en kiezen voor het algemeen belang
  • We werken vanuit een raadsakkoord in plaats van een coalitieakkoord
  • Streven naar een regionale omroep met radio- en tv voor regionale- en lokale onderwerpen
  • Verkleinen van het informatie gat tussen gemeente en inwoners