12. Veilig Beverwijk

Op veiligheid zijn in Beverwijk de afgelopen jaren veel stappen gezet. Helaas zien we dat criminelen ons te vaak een stap voor blijven. Dat merken we aan het gevoel van onveiligheid van inwoners, dat ligt hoger dan het landelijk gemiddelde en in de omliggende gemeenten. De gemeente Beverwijk is een aantrekkelijke stad voor handel en ondernemingen. Dit maakt ons ook een aantrekkelijke stad voor handel en ondernemingen in de onderwereld. Ondanks dat we een stad zijn met maar 41.000 inwoners, hebben we grootstedelijke problematieken als witwassen en ondermijning. Naast fysieke veiligheid willen we meer aandacht voor cyberveiligheid. Bij het nemen van nieuwe maatregelen weegt D66 altijd af hoe deze maatregelen zich verhouden tot de privacy van inwoners.

Beeld: D66 Beverwijk

Inzet op preventie 

Criminaliteit voorkomen waar het kan en ertegen optreden wanneer het moet is voor D66 het uitgangspunt. De basisveiligheid moet op orde, dus aanpak van drugs dealen en geweldsincidenten. Veiligheid vergroten doe je niet alleen met meer politie. Het begint ook met een goede start in het onderwijs, op de arbeidsmarkt of elders. Als je je leven goed op de rit hebt en je thuis is een veilige plek, dan ben je minder vatbaar voor het verkeerde pad. Daarom zetten wij vol in op gelijke kansen via het onderwijs en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Hier lees je meer over in onze hoofdstukken over onderwijs en maatschappelijke ondersteuning. Waar voorkomen niet meer kan, is handhaving noodzakelijk. D66 vindt het daarom belangrijk dat de politie voldoende agenten beschikbaar heeft om een rol te spelen in lokale handhaving. Wijkagenten spelen een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van criminaliteit, maar ook bij bijvoorbeeld het tegengaan van huiselijk geweld. D66 wil daarom meer wijkagenten.

IJmond trekt aan de bel in Den Haag

D66 vindt dat de gemeente een grote rol heeft in het beschermen van onze democratische rechtsstaat, als fundament van de vrijheid van ons allemaal. Wij staan voor een actieve aanpak van geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning. Geografisch gezien is de IJmond een knooppunt met een internationale haven en grote pleisterplaatsen, in combinatie met een goede infrastructuur. Niet alleen bedrijven kijken naar deze gunstige ligging maar ook criminelen vinden deze geografische voorwaarden interessant. Daarom willen wij als IJmond in Den Haag aandacht vragen voor de veiligheid onze regio. Zodat we erkend worden als regio waar meer aandacht en geld naar toe moet.

Veilige buurt

Veiligheid begint bij u in de buurt. D66 wil de sociale cohesie bevorderen. Sinds corona zijn we allemaal meer thuis en zien we beter wat er in de buurt gebeurt. We willen initiatieven die de sociale cohesie versterken ondersteunen en het gebruik van de app Fixi voor veiligheidsmeldingen verhogen. Wij willen dat de app Fixi door minstens de helft van onze inwoners gebruikt wordt en dat zij tevreden zijn over de afhandeling van de gemeente. Ook willen we veiligheidssteunpunten inrichten in wijken waar mensen zich het minst veilig voelen. Zo kunt u als inwoner terecht met alle vragen die rondom veiligheid spelen. In zo’n steunpunt is plek voor handhaving, politie, beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid, brandweer etc.


Door de invoering van vuurwerkvrije zones neemt de vuurwerkoverlast rond Oud en Nieuw in Beverwijk elk jaar verder af. Iedereen moet de jaarwisseling veilig kunnen vieren. Wat D66 betreft faciliteert de gemeente eindejaar evenementen met professionele en aantrekkelijke vuurwerkshows. D66 is voor een vuurwerkvrij Beverwijk en Wijk aan Zee.

Data moet veilig zijn bij de gemeente

D66 zet in op maximale veiligheid van de persoonsgegevens van onze inwoners. De gemeente verwerkt meer en meer digitale gegevens van onze inwoners en beheert daarmee grote hoeveelheden informatie. Het beheer van deze gegevens moet voldoen aan de privacywetgeving. Alle software moet door beleidsmakers begrepen worden om te voorkomen dat de techniek aan de haal gaat met bijvoorbeeld etnisch profileren. Privacy risico’s moeten volgens beproefde methoden onderzocht worden om eventuele zwakheden aan het licht te brengen.

Wat gaan we ervoor doen?

  • Als IJmond aandacht vragen in Den Haag voor de veiligheid in onze regio.
  • Vergroten van de preventie door in elke wijk een wijkagent
  • Inrichten van een veiligheidspunt in de wijken waar men zich het minst veilig voelt
  • Nastreven van een vuurwerkvrije gemeente met centrale vuurwerkshows
  • Beter beschermen van door de gemeente opgeslagen gegevens