Wonen

Iedereen een dak boven zijn hoofd

Alkmaar wil in de komende jaren 15.000 woningen bouwen. Dan hebben we het over pakweg 33.000 mensen. D66 gelooft erin dat er inderdaad voor 33.000 mensen gebouwd moet worden omdat deze mensen in Alkmaar willen wonen. Zij komen uit Alkmaar zelf, komen terug van hun studentenstad of komen uit de regio, uit Amsterdam, uit Haarlem. Zij komen omdat Alkmaar echt wat te bieden heeft.

Het bouwen van zoveel woningen kan alleen door trajecten te versnellen. D66 vindt wel dat voorkomen moet worden dat we te eenzijdig bouwen. Er zal voor alle doelgroepen gebouwd moeten worden. D66 zet gelijktijdig in op het verbeteren van de doorstroming. De prioriteit ligt wat ons betreft bij binnenstedelijk bouwen rond het Alkmaars kanaal. Om de dorpen levendig te houden is kleine uitbreiding soms onvermijdelijk. Levendigheid betekent ook een diversiteit aan woningen: verschillende doelgroepen bij elkaar in een wijk zorgt voor meer sociale contacten en nabuurschap. Een groene omgeving maakt het prettig wonen helemaal af.

Versnellen vergunningstrajecten voor 1000 woningen per jaar

Om het woningtekort echt aan te pakken wil D66 dat er jaarlijks 1000 huizen worden gebouwd in onze gemeente. Hiervoor is het nodig dat de trajecten voor vergunningen sneller gaan. Een goede uitvoering van de Omgevingswet is daarvoor een eerste stap. En als daar meer menskracht voor nodig is in de gemeente, wil D66 daar middelen voor vrijmaken in de begroting. Veel bouwen en snel bouwen is de enige manier om aan de groeiende vraag te voldoen.

Een denktank voor de stadsontwikkeling

D66 vindt de inbreng van een ieder van belang voor een goede stadontwikkeling. Immers, de ambitie voor 15.000 woningen rond het Alkmaars kanaal is ingrijpend voor inwoners van de stad. D66 wil dat er een “denktank” bestaande uit inwoners, ondernemers en deskundigen wordt geïnstalleerd om permanent inbreng te leveren voor deze stadsontwikkeling.

We bouwen in eerste instantie binnenstedelijk rond het kanaal. Steeds meer mensen willen in de stad wonen. Onze mooie voortuin, het landelijk gebied, blijft zo open en groen. De dorpen moeten hun dorpse karakter behouden. Daarnaast moeten in de dorpen voldoende voorzieningen zijn zoals winkels en scholen. Om de dorpen vitaal en aantrekkelijk te houden, staat D66 open voor beperkte bouw aan de randen van de kernen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van Stompetoren-West.
Nieuwe wijken moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer van en naar de stad. D66 wil geen wijken laten bouwen die alleen met de auto bereikbaar zijn.

D66 wil zorgen voor gevarieerde bouw in de deelgebieden langs het Alkmaars Kanaal. Zo ontstaan er levendige woon- en werkgebieden met woningen voor alleenstaanden, voor gezinnen, voor ouderen en jongeren en voor elke beurs. Er zijn appartementen en grondgebonden huizen. We willen dat afwisselend aanbod, leefbaarheid en gezondheid een integraal onderdeel is van de bestemmings- en bouwplannen.

Verschillende doelgroepen hebben verschillende woonwensen en daar komt D66 graag in tegemoet. Voor ouderen en begeleid wonen stimuleren we waar wenselijk groepswoonvormen. Om een bouwvergunning en hypotheek bereikbaar te maken voor woongroepen wil D66 dat de gemeente hierbij ondersteunt. Dat kan onder andere door kennis over collectief wonen actief te delen en waar mogelijk te komen met een garantstelling vanuit de gemeente.

Gevarieerd bouwen bevordert de doostroming. Woningcorporaties en particuliere woningverhuurders moeten het voor huurders makkelijker maken om een grote woning te verlaten voor een kleinere; deze doorstroomregeling steunen wij. Meer senioren in een eengezinswoning zullen dan eerder verhuizen naar een seniorenwoning. Of bewoners die hun kleine sociale huurwoning graag willen inruilen voor een ruimere eengezinswoning. Hierdoor komen meer betaalbare huurwoningen vrij voor gezinnen en vooral voor jongeren die er op de huidige huizenmarkt nauwelijks tussen komen.

Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. We zijn met steeds meer mensen en we wonen steeds ruimer in kleinere huishoudens. Wanneer je als jongere uit huis wil, of als oudere kleiner wilt wonen, moet je lang zoeken. Er moet meer gebouwd worden, juist voor deze groepen. Het plaatsen van goedkope flexibele woningen kan bijdragen aan voldoende betaalbare woningen.

Bouwen voor de goedkoopste categorie is nodig. D66 erkent dat er ook een tekort is aan betaalbare woningen voor de groep met een middeninkomen, waaronder vaak ook gezinnen. Voldoende woningen voor de middeninkomens draagt mede bij aan de doorstroom.

Veel mensen zijn voor een woning aangewezen op de sociale sector en het is steeds moeilijker daar voldoende aanbod voor te hebben. Huisvesting is een fundamenteel recht en een publieke taak. Daarom zet D66 in op meer betaalbare sociale huurwoningen. Nu geldt voor elk bouwproject dat 1/3e deel van het aantal woningen moet bestaan uit sociale woningen. In de praktijk betekent dit dat er voornamelijk sociale koopwoningen komen. Woningen die na een aantal jaar, bij verkoop, uit de sociale sector vallen. D66 wil naar een hoger percentage – wij denken aan 40% – sociale woningbouw, met de nadruk op sociale huur. D66 kijkt bij die 40% sociale woningbouw niet alleen per project, maar zeker ook naar de variatie van woningsoorten binnen de wijk of het deelgebied.

Ook voor personen die vanwege een psychische aandoening er niet helemaal in slagen om zelfstandig te wonen moet er voldoende passende huisvesting worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld woningen waarbij in de nabijheid 24 uur per dag zorg beschikbaar is voor toezicht of ondersteuning. Het doel is om de uitstroom naar (begeleid) zelfstandig wonen voor deze doelgroep te vergroten.

Niemand hoeft in Alkmaar op straat te leven. Alkmaar zorgt, waar mogelijk samen met de andere regiogemeenten, voor een buffer van tijdelijke woonvoorzieningen voor daklozen, voor de eerste opvang van statushouders, voor allen die door zorgelijke omstandigheden tijdelijk een andere woonplek nodig hebben.

Dat kan volgens D66 onder andere door leegstaande gemeentelijke gebouwen in te zetten voor verbouw tot betaalbare (tijdelijke) woningen. Daarvoor wil D66 op korte termijn inzicht hebben in welke gebouwen hiervoor in aanmerking kunnen komen en de resultaten hiervan verwerken in een plan.

D66 wil Skaeve Huse laten bouwen, huizen met zorg die op afstand van andere woningen liggen, om zo onderdak en begeleiding aan te bieden aan daklozen en andere achterstandsgroepen, die door bijvoorbeeld een drank- of drugsprobleem zorgen voor stevige overlast in woonwijken en daardoor moeilijk te huisvesten zijn in reguliere wijken.

Niet alle ouderen willen of kunnen thuis blijven wonen. Vaak neemt de eenzaamheid en ook het aantal ongevallen bij thuiswonende ouderen toe. De druk op mantelzorgers wordt soms ook te zwaar. D66 wil zorgeloos wonen voor ouderen stimuleren door het aanbod van “wonen met zorg” uit te breiden. Zelfstandig wonen met zorg binnen handbereik. Daarbij denken wij aan aanleunwoningen met zorg op vraag in de buurt en aan collectieve huisvesting met zorg voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen, maar nog (lang) niet toe zijn aan verpleeghuiszorg.

Een fijne, groene omgeving met bomenrijen, parkjes en natuurgebieden zorgt voor een aangename woonomgeving. Maar het houdt ook de temperatuur en overtollig water in bedwang. Zo kan de natuur zich herstellen en wordt de gemeente ‘klimaat-klaar’. Bij elk bouwproject moet er ruimhartig aandacht gegeven worden aan groen. Voor elke boom die gekapt wordt, komt er een terug. Zeker bij hoogbouw in en om de binnenstad is het gebruik van verticaal groen (beplanting aan de gevel) bij nieuwbouw een voorwaarde.

In de bestaande stad en dorpen wil D66 dat pleinen en trottoirs waar mogelijk vergroend worden. Hierbij zorgen wij ervoor dat de toegankelijkheid voor mindervaliden niet verslechtert. Daarnaast is groen op platte daken, eventueel in combinatie met zonnepanelen, een uitgelezen kans om de bestaande bouw klimaatbestending te maken.

D66 wil dat grijze versteende tuinen zoveel mogelijk groen worden. Uiteindelijk bepaalt iedereen natuurlijk de vormgeving van de eigen tuin zelf, maar door samenwerking met woningcorporaties of individuele eigenaren denken wij dat hier veel winst te halen is. Veel mensen met een stenen tuin willen met wat steun best wel wat meer natuur voor de deur. D66 wil dit actief blijft stimuleren, onder andere middels subsidie voor vergroening.

De gemeente heeft stadsecologen in dienst. D66 wil dat deze ecologen een meer prominente en zichtbare rol krijgen in de ruimtelijke ordening zoals bij bouwprojecten in de gemeente. Zij hebben de taak toe te zien op het groen in onze stad en worden betrokken bij projecten om de stad te vergroenen en biodiversiteit te vergroten. Ook kunnen deze stadsecologen een rol spelen bij het creëren van meer bewustzijn over het groen om ons heen. Minibosjes bij scholen kunnen hier ook aan bijdragen. D66 wil in de komende periode het aantal minibosjes met minimaal drie uitbreiden. Daarnaast kunnen traditionele oevers geleidelijk worden vervangen door duurzame oevers. Dit is goed voor de natuur en heeft een positief effect op de waterbergingscapaciteit.

Bij nieuwbouw gaat D66 voor energieneutraal wonen. De energietransitie is niet iets wat morgen is afgerond. D66 staat daarom steeds open voor nieuwe technieken en nieuwe inzichten waardoor de transitie beter, eenvoudiger en goedkoper kan. Maar we wachten niet af. Want we willen ook vandaag werken aan de vermindering van de CO2 uitstoot, aan een beter en duurzamer klimaat.

Nederland heeft hoge ambities op het gebied van circulaire economie. Dat houdt in dat zoveel mogelijk producten – machines, auto’s, woningen, enzovoort – zo vervaardigd worden dat als ze versleten of verouderd zijn de gebruikte materialen kunnen worden hergebruikt. D66 werkt toe naar een volledig circulaire economie in 2050. We willen dat in 2030 ons primair materiaalverbruik met 50% is verminderd.
Om duurzaamheid te waarborgen is D66 een voorstander van het vaststellen van een woonnorm waarbij ook afspraken over klimaatadaptief bouwen, circulair bouwen en verticaal groen worden gemaakt. Dit stimuleert de ontwikkelaars om innovatief en gericht op de toekomst te bouwen.

D66 wil dat de gemeente bij aanbesteding voorrang geeft aan circulaire en innovatieve bouwbedrijven.