Werk en inkomen

Zorgen voor een goede basis voor iedereen

Iedereen die wil en kan werken moet ook daadwerkelijk aan het werk kunnen komen ongeacht sekse, leeftijd, mogelijke beperkingen of afkomst. Werken is belangrijk voor financiële onafhankelijkheid en zeker ook voor sociale contacten. Het is goed om bezig te zijn, daardoor groei je verder. Het is dan ook belangrijk om iedereen aan het werk te hebben. Dat begint bij scholieren en studenten die zich gaan oriënteren op de banenmarkt. Maar ook nieuwkomers die een steuntje in de rug nodig hebben om aan een baan te komen.

Mensen met schulden hebben hulp nodig om de financiën weer op de rit te krijgen. Zo kunnen ze zich weer richten op een toekomst, op een waardevolle deelname aan de maatschappij.

Soepele overgang van leren naar werken

De overgang van onderwijs naar werken moet soepel verlopen. Daarom is samenwerking tussen scholen en bedrijven belangrijk. Bedrijven horen, net als kunst en cultuur, een stevige plek te krijgen in het onderwijs. Daar staat tegenover dat bedrijven en maatschappelijke instellingen ook ruimte maken voor stageplekken. D66 wil actief bedrijven en organisaties stimuleren om stages aan te bieden door hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid en als het niet anders kan stageplekken te subsidiëren.

Begeleiding van nieuwkomers

Als nieuwkomers naar Alkmaar komen wil D66 dat ze zo snel mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving. Dat betekent vanaf de eerste dag verplichte scholing in de Nederlandse taal en onze normen en omgangsvormen. Bij alle keuzes die samen met inburgeraars worden gemaakt is hun kans op werk of school leidend. Hier speelt een persoonlijk inburgeringsplan een belangrijke rol.

D66 wil de onvrijheid die armoede en schulden veroorzaken hard bestrijden. We werken verder aan een verandering van de manier waarop we met inwoners die schulden hebben omgaan. Niet gebaseerd op wantrouwen, maar door het persoonlijk en zo efficiënt mogelijk helpen van mensen in financiële nood.

Het is een positieve ontwikkeling dat de gemeente vroeger gewaarschuwd wordt bij achterstanden in het betalen van huur, energierekening en lokale belastingen; zo kan in een vroeger stadium hulp worden aangeboden zodat de situatie niet verder verslechtert.

D66 wil blijven inzetten op de ‘Brede schuldenaanpak’, die zich richt op preventie en het ondersteunen en ontzorgen van mensen met schulden. Binnen drie maanden moet men weten waar men aan toe is.

D66 wil dat er meer ruimte komt voor maatwerk bij de begeleiding van mensen in een uitkeringssituatie. Minder gericht op procedures en het systeem, meer ruimte voor de medewerkers om maatwerk te leveren gebaseerd op vertrouwen. Daarbij kijkt D66 naar het talent voor de toekomst in plaats van de werkervaring: waar liggen de grootste kansen op een baan.
Motivatie is wel noodzakelijk, daarom blijft er de mogelijkheid om kortingen op de uitkering op te leggen als slot op de deur.

D66 wil er voor zorgen dat inwoners dicht in de buurt terecht kunnen om met iemand te spreken over uitkeringen, schuldhulpverlening en ondersteuning.

Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel van de samenleving. Het vergroot ook de kans op een betaalde baan. Om vrijwilligerswerk te ondersteunen moeten onnodige obstakels worden weggenomen. Bijvoorbeeld de kosten voor een verklaring omtrent gedrag (VOG). Wat D66 betreft worden deze kosten niet door de vrijwilligers zelf betaald, maar door de betreffende organisatie. Incidenteel en ter voorkoming van schrijnende gevallen neemt de gemeente de kosten op zich.

We zien nog te veel discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat gaat van achternaam tot geslacht en uiterlijk.
Binnen alle beroepsgroepen moet de gemeente tevens financiële uitbuiting, dwang en geweld voorkomen en bestrijden. D66 wil dat met spoed onderzocht wordt hoe er in regionaal verband tegen opgetreden kan worden. Daarbij denken wij ook aan de noodzaak voor goede huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten in onze regio.

Als uitzendbureaus of mogelijke opdrachtnemers zich aantoonbaar schuldig hebben gemaakt aan discriminatie of financiële uitbuiting, zullen deze bedrijven wat D66 betref geen opdrachten krijgen totdat zij waarborgen hebben ingebouwd.