Veiligheid

Om vrij te kunnen leven

D66 zet in op een stad waarin we ons veilig voelen, met zo min mogelijk geweld, intimidatie en criminaliteit. Voor een leefbare omgeving waar iedereen zich in vrijheid kan bewegen, is veiligheid een voorwaarde. Wij willen een gemeente waar geweld, (straat)intimidatie en andere criminaliteit niet aan de orde van de dag is. Waar inwoners die in de problemen zitten, bij de gemeente aan de bel trekken en hulp krijgen in plaats van geronseld te worden voor het starten van een hennepkwekerij.

Preventie door zorg

Inzet van goede zorg is een belangrijk preventief middel om de veiligheid te verbeteren. Er zijn inwoners, jong en oud, die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen: gezinsproblemen, psychische klachten, verslaving e.d. Deze mensen zijn vaak slachtoffer, of veroorzaken zelf overlast en veiligheidsproblemen. Ook maakt het hen eerder vatbaar om geronseld te worden voor ondersteunende criminele activiteiten. De hulp voor hen vanuit de zorg moet en kan volgens D66 beter. Zo voorkomen we erger en houden we de samenleving veilig. Goede samenwerking tussen zorgprofessionals, politie, boa’s, buurtcoaches is daarvoor een voorwaarde.

Jongeren bereiken

Buurtcoaches en gebiedsregisseurs hebben korte lijnen met de jeugd, weten wat er speelt en hebben de ruimte en middelen nodig om vroegtijdig op te kunnen treden. Daar mag niet op bezuinigd worden. Wat D66 betreft moet daar, waar nodig, extra geld voor worden vrijgemaakt. Ook de bewonersondernemingen (voorheen de buurthuizen) vervullen een belangrijke rol bij preventieve veiligheid. Jongeren kunnen daar terecht om elkaar te ontmoeten. Zo is er minder reden om uit verveling de straat op te gaan. En medewerkers in de buurthuizen krijgen zo een goed beeld wat er zich in de buurt afspeelt.

De toename van de overlast door personen met verward gedrag is structureel. Een belangrijke factor is het gebrek aan goede voorzieningen voor dagbesteding en vooral van huisvesting op maat. Dit is een probleem van de hele regio maar volgens D66 heeft Alkmaar als centrumgemeente daar een voortrekkersrol in. Het zoeken naar locaties voor nieuwe sociale pensions en andere begeleide woonvoorzieningen op maat wil D66 met spoed oppakken. Daardoor zal niet alleen de kans op overlast voor inwoners maar ook het beroep op de toch al zwaar belaste psychiatrische en verslavingszorg in onze regio verminderen.

Iedereen moet veilig over straat kunnen. Zonder intimidatie, seksuele bejegeningen of andere bedreigingen. D66 is tevreden dat er nu een online meldpunt straatintimidatie is opgezet. Met een goede registratie krijgen we inzicht in het aantal meldingen en waar de openbare ruimte anders moet worden ingericht of dat er meer controle plaats moet vinden. D66 erkent de meerwaarde van camera’s voor de veiligheid in de openbare ruimte. We blijven kritisch op ineffectieve inzet van middelen en onnodige inperkingen van de persoonlijke levenssfeer.

Veilig over straat vraagt ook om verkeersveiligheid. D66 wil daarvoor de komende periode onderzoeken waar en hoe uitbreiding mogelijk is van meer 30 km wegen, zeker in de stad.

Veiligheid bieden heeft ook controle en handhaving nodig. D66 wil investeren in onze veiligheid en dus in onze Boa’s. Boa’s hebben een belangrijke functie voor de veiligheid en staan vaak het dichtst bij de inwoners. Het is van belang dat de gemeente zorgt voor voldoende Boa’s, een goede uitrusting en dat ze wanneer nodig altijd en snel ondersteuning kunnen krijgen van de politie. Daarnaast moet er voldoende aandacht zijn voor training en scholing, op het gebied van weerbaarheid en conflicthantering.

Voor meer controle en handhaving op straat is het nodig dat de wijkagenten in Alkmaar meer tijd krijgen om hun belangrijke politietaken uit te voeren; nu worden zij door personeelsgebrek geregeld ingezet voor andere acute situaties. Als uitbreiding van het aantal gemeentelijke handhavers daar voor noodzakelijk is wil D66 daar op investeren.

D66 wil meer aandacht en middelen voor veilige digitalisering en de digitale privacy. Cybercriminaliteit vraagt om steeds meer aandacht. Daarvoor is menskracht nodig binnen de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Maar ook binnen onze gemeente dient er voldoende kennis aanwezig te zijn met betrekking tot digitalisering op het gebied van veiligheid en privacy. Voorlichting over de gevaren van digitalisering en over het veilig gebruiken van digitale middelen wil D66 intensiveren. Zeker gericht op groepen inwoners die minder bekwaam zijn met de digitale wereld. D66 ziet kansen om studenten informatica te koppelen aan kwetsbare personen om deze weerbaarder te maken.