Onderwijs

Iedereen samen leren en spelen met of zonder beperking

Iedereen is anders met eigen talenten. Iedereen verdient gelijke kansen.
Onderwijs staat aan de basis van onze Nederlandse kenniseconomie. D66 heeft hoge ambities om de jeugd in onze gemeente maximaal te ondersteunen bij het bereiken van het potentieel wat ze in zich hebben. Dat geldt zeker ook voor de jeugd met een beperking. Ondersteuning is ook nodig voor ouders voor wie het moeilijker is om hun kinderen bij het onderwijs te ondersteunen.

D66 wil groene schoolpleinen en veilige routes naar de basisscholen en middelbare scholen.
Alkmaar ligt in een regio waar ook veel landelijk gebied is. D66 herkent de basisschool als één van de belangrijkste sociale bindmiddelen van dorpsgemeenschappen. In de dorpen moeten basisscholen dan ook waar mogelijk in stand worden gehouden.
Alkmaar heeft veel innovatieve bedrijven. Zowel agrarische bedrijven, als de bedrijven die zich bezighouden met nieuwe energie. Voor voldoende gekwalificeerde werknemers is het nodig dat er een breed aanbod vmbo en mbo (ROC en AOC) blijft en het hoger onderwijs in Alkmaar wordt uitgebreid.
Leren doe je heel je leven. Het onderwijs voor volwassenen verdient aandacht . Zeker het leren van de Nederlandse taal is erg belangrijk zowel voor een kansrijke omscholing naar een ander beroep als voor een goede aansluiting in onze maatschappij.

Samen naar school vraagt om inclusief onderwijs

Samen naar school is onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een beperking op een reguliere school. D66 wil dat het passend onderwijs integraal benaderd wordt. Daarvoor moeten we luisteren naar de kennis hierover in het onderwijsveld.

Elke school en opvang moet toegankelijk zijn voor alle kinderen, ook voor rolstoelgebruikers. Er moeten rustruimtes aanwezig zijn en het leerlingenvervoer moet goed geregeld zijn.
Sommige kinderen hebben speciale zorg nodig. De samenwerking tussen school en hulpverlenende zorginstellingen in één gebouw moet gestimuleerd worden. Zo werken we aan de inclusie van kinderen met een beperking binnen het onderwijs en leren allen met elkaar om te gaan.

Groene schoolpleinen en een rijke schooldag
D66 vindt dat het belangrijk is voor kinderen om in een groene omgeving te kunnen spelen. Daarnaast kan de groene omgeving worden gebruikt om in het onderwijs aandacht te geven aan het belang van de natuur. D66 wil scholen met subsidie ondersteunen om grijze schoolpleinen te veranderen in groene pleinen.
D66 herkent het belang van het schoolplein als één van de belangrijkste speelplaatsen voor kinderen, tijdens maar ook na schooltijd. Wij willen scholen stimuleren om schoolpleinen ook na schooltijd open te stellen voor kinderen.

D66 wil dat de gemeente samen met de scholen gaat kijken naar mogelijkheden voor het invullen van een ‘rijke schooldag’ in hun eigen omgeving. Een ‘rijke schooldag’ betekent een dagvullend programma waarbij kinderen in de eigen omgeving kennismaken met o.a. sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Dit vereist een sterke samenwerking tussen onderwijs, opvang, sport- en cultuurverenigingen en hulpverlenende instellingen.

Veilig naar school

Ouders moeten hun kinderen met een gerust hart naar school kunnen sturen, zonder bang te hoeven zijn dat hen iets overkomt op de weg van en naar school. Dat begint met een goede en veilige infrastructuur rondom scholen. D66 wil prioriteit geven aan het fietsverkeer naar de scholen en snelheidsbeperkingen voor auto’s om en nabij scholen.

Naast lezen en rekenen zijn ook sport en cultuur essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Wij willen daarom dat de gemeente programma’s ondersteunt die jongeren in aanraking brengt met de verschillende vormen van sport en cultuur die Alkmaar te bieden heeft. Voor het aanbod van naschoolse sportactiviteiten blijft de organisatie Alkmaar Sport belangrijk. D66 wil scholen blijven steunen bij het opzetten van kunst- en cultuuronderwijs waarbij ruimte is voor experimentele initiatieven. Kunstenaars en culturele instellingen krijgen een plaats in de klas. Het bestaande convenant Cultuur & Primair onderwijs 2018-2023 wil D66 dan ook na 2023 voortzetten.

Niet alle kinderen stappen moeiteloos over van de basisschool naar de middelbare school. Daarnaast zijn er jongeren die vroegtijdig de school verlaten zonder diploma. D66 blijft de vrijwillige programma’s zoals Coach4you en Playing4Succes ondersteunen.

Het hoger onderwijs in Alkmaar wil D66 uitbreiden met enkele master opleidingen. Daarvoor zoeken we verdere samenwerking met (technische) faculteiten voor master opleidingen in Alkmaar. Zo kunnen studenten ook in Alkmaar terecht om een masteropleiding te volgen.

Meer hoger onderwijs vraagt ook om aandacht voor studentenhuisvesting. Studenten moeten ook in Alkmaar zelfstandig en betaalbaar kunnen wonen. Regelmatig zal de vraag naar studentenwoningen gemonitord moeten worden. Wanneer nodig moet er actie ondernomen worden opdat er voldoende aanbod is. D66 denkt hierbij onder andere aan tijdelijke woningen voor studenten.

Ook op latere leeftijd kan het volgen van een opleiding wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn. Dat kan variëren van taalonderwijs voor laaggeletterden tot cursussen op HBO-niveau zoals in Alkmaar gegeven door het Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO Alkmaar).
D66 gelooft dat het goed spreken van het Nederlands één van de belangrijkste voorwaarden is om je talenten te kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor iedereen.

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente taalonderwijs voor migranten zo goed mogelijk faciliteert tijdens de inburgering. Die zelfde aandacht geldt ook voor onze inwoners van wie Nederlands de moedertaal is, maar die minder taalvaardig zijn vanwege hun laaggeletterdheid en daardoor minder goed meekomen in de maatschappij.

De bibliotheken hebben een belangrijke rol bij kennisoverdracht. Zij houden zich niet alleen meer bezig met het uitlenen van boeken. Juist voor de inburgering van nieuwe Nederlanders, ondersteuning bij taalontwikkeling, digitalisering en burgerschap, zien wij een belangrijke rol voor de bibliotheken weggelegd. D66 erkent dat de bibliotheek steeds meer de rol krijgt van laagdrempelige buurtontmoetingsplek en verbinder.