Klimaat

Een beter klimaat gaat niet vanzelf

Over de hele wereld staan mensen op voor een beter klimaat. D66 Alkmaar wil dat onze gemeente en haar inwoners daar hun bijdrage aan leveren.
Onze doelstelling is dat Alkmaar in 2050 klimaatneutraal en circulair is. Dat gaat niet vanzelf. Daar moeten we samen aan werken. D66 wil daarom dat de gemeente onze bedrijven en inwoners gaat aanmoedigen en ondersteunen om dit doel te bereiken. Het moet een krachtsinspanning worden van iedereen, in het belang van iedereen.

Onze aanpak

Eerlijke verdeling van lusten en lasten
Belangrijk uitgangspunt van de Regionale Energiestrategie (RES) bij realisatie van projecten is het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom. Als inwoners deelnemen, bijvoorbeeld middels plaatselijke coöperatie, zal het draagvlak voor wind- en zonne-energie toenemen. Deze maatregel implementeren we in onze gemeente zo snel mogelijk. Uiterlijk per 2023 wil D66 dit uitgangspunt gehanteerd hebben bij het verstrekken van de benodigde vergunningen.

Geen dak onbenut

Alkmaar heeft nog veel ongebruikte daken. Zeker op bedrijfsterreinen. Deze plekken zijn bij uitstek geschikt voor zonnepanelen en vergroening. Hetzelfde geldt voor geluidsschermen, parkeerterreinen en andere plekken. D66 wil dat de gemeente start met het actief benaderen van eigenaren en wat D66 betreft worden hierover eisen gesteld bij de nieuwbouw.

Klimaatadaptatie en biodiversiteit onderdeel van ruimtelijke ordening

Het effect van klimaatverandering is nu al merkbaar: we hebben hetere zomers en heftigere buien. Daarnaast is het slecht gesteld met de biodiversiteit in Nederland. D66 zet in op vergroening van de stad waar mogelijk. Hiervoor is het nodig om ook hoogbouw toe te passen.
Alle ruimtelijke plannen dragen stevig en meetbaar bij aan klimaatadaptatie (hitte, droogte, wateroverlast en overstroming) en biodiversiteit.

Onze huizen gaan waar mogelijk van het gas af. We voorkomen de zogenaamde energie-armoede. Van het gas af mag dus niet inhouden dat de huizenbezitters of huurders onnodig op veel kosten worden gejaagd. Dat betekent dat eigenaren van bestaande panden (woningen en bedrijven) gestimuleerd worden om te investeren in isolering, en andere vormen van verduurzaming. Wat D66 betreft zetten we daarvoor alle bestaande en toekomstige subsidiemogelijkheden ruimhartig in.

Het geven van goede, onafhankelijke adviezen over isolatie, mogelijke subsidies en de energietransitie is een taak van de gemeente. Tevens wil D66 innovatieve energietoepassingen zoals waterstof, groen gas en buurtopslag van zonne-energie stimuleren. Zo wordt er aan twee kanten gewerkt om van het gas af te gaan.
D66 maakt via begrijpelijke communicatie de warmtetransitie toegankelijk voor bewoners en ondernemers en gaat voortvarend aan de slag met de praktische vertaalslag hiervan naar de wijken.
Nieuwbouw woningen zijn energieneutraal
Bij nieuwbouw gaan we energieneutraal wonen. De energietransitie is niet iets wat morgen is afgerond. D66 staat daarom steeds open voor nieuwe technieken en nieuwe inzichten waardoor de transitie beter, eenvoudiger en goedkoper kan. D66 wacht niet af. Want we willen ook vandaag werken aan de vermindering van de CO2-uitstoot, aan een beter en duurzamer klimaat.

Gezonde lucht is geen luxe maar een basisbehoefte voor iedere Alkmaarder. In september 2021 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de advieswaarden voor luchtkwaliteit naar beneden bijgesteld. D66 ziet hierin een trend zichtbaar worden waarbij luchtkwaliteit een steeds belangrijkere rol gaat spelen. D66 wil samen met de inwoners en ondernemers komen tot een schoneluchtbeleid. D66 zet in op schoon vervoer zowel voor autovoertuigen als voor boten, om te beginnen in de binnenstad.