Financiën

Middel voor een maatschappelijk doel

Het college van B&W heeft de afgelopen raadsperiode gezorgd voor een goede financiële positie van Alkmaar. D66 wil dat ook in de toekomst Alkmaar een solide financiële basis heeft. Daarom blijven wij alert en zullen het college ook de komende jaren kritisch en opbouwend volgen om een gezonde financiële balans te behouden. Wat D66 betreft blijft het uitgangspunt dat de gemeente niet meer mag uitgeven dan dat er binnen komt. En dat tegenover blijvende uitgaven ook blijvende inkomsten moeten staan. Of, in beleidstaal: een sluitende begroting en structurele uitgaven worden structureel gedekt.

Om onze plannen te realiseren zijn mogelijk accentverschuivingen binnen bepaalde portefeuilles en beleidsterreinen nodig. Enkele opgaven, zoals woningbouw, energietransitie en een duurzame leefomgeving, zijn urgent en vragen om extra middelen. D66 kijkt niet weg wanneer, als het nodig is, de lasten voor sommige inwoners iets hoger worden.

Duurzaam loont

Een uitgangspunt voor D66 is dat een duurzame inzet voor burgers en bedrijven moet lonen. D66 wil groen gedrag stimuleren, waar mogelijk met subsidies en korting op leges . Wij verlenen een korting van leges indien een pand voldoet aan bovenwettelijke eisen ten aanzien van duurzaamheid. Dat kan dan betaald worden door leges voor niet-duurzame investeringen te verhogen.

Sturen op groene baten

Bomen zijn onmisbaar en geven waarde aan onze omgeving. Ze vervullen veel waardevolle functies zoals het verbeteren van de luchtkwaliteit, het vergroten van de (bio)diversiteit en ze zijn belangrijk voor de waterhuishouding in steden en dorpen. Daarnaast zijn bomen essentieel voor een gezond leefklimaat en verfraaien ze ook het straatbeeld.
D66 wil dat de gemeente de (economische )waarde van bomen in euro’s uitdrukt en inzichtelijk maakt. Het is niet altijd eenvoudig om de groene waarde van de leefomgeving te meten. Daarom is het belangrijk dat de gemeente hier een systeem voor opzet. I-Tree is hiervoor mogelijk een geschikte toepassing. Zo kunnen we in onze gemeente een betere afweging maken in de discussie over de kosten en baten van een groen ingerichte leefomgeving.

Willen we als gemeenschap iets willen doen om onze doelstellingen te bereiken, is er geld voor nodig. Soms kunnen extra uitgaven voor bepaalde beleidsterreinen verkregen worden door te bezuinigen of beheersmaatregelen op andere beleidsvelden aan te passen. D66 is niet per definitie tegen een beperkte verhoging van gemeentelijke belasting, zoals de OZB-inwoners. We zien dat wel als laatste middel, D66 wil niet iedereen onnodig op hoge kosten jagen. Maar ook bij een lichte verhoging blijven de lasten voor de inwoners van Alkmaar in vergelijking met andere grote gemeenten laag.

Betalen voor parkeren is sturen op parkeergedrag: liever geen auto’s op straat in de stad. Daarom wil D66 de tarieven voor straatparkeren in de stad verhogen. We willen een schappelijk tarief voor bezoekers in parkeergarages ook om te voorkomen dat ze op straat parkeren. De extra opbrengsten gebruiken we onder meer voor vergroening en de klimaatmaatregelen.