Bestuur en burgerrelatie

Zien we door het systeem de mens en doen we wat helpt

De menselijke maat dient leidend te zijn binnen onze bestuurscultuur. Een belangrijke vraag die wij volgens D66, bij de gemeente als uitvoerder en als bestuurder, steeds vaker zullen moeten stellen is: zien we, door het systeem heen de mens en doen we wat helpt?

Het college van B&W en de raad zullen het vertrouwen kunnen vergroten door uit te leggen wat ze doen en waarom ze het doen. Daarom zet D66 in op transparantie. Inwoners moeten weten hoe en op basis waarvan besluiten genomen worden die hen aangaan.
Inwoners moeten meer betrokken worden bij lokale besluitvorming. Daarvoor is versterking van de participatie nodig. D66 biedt de ruimte om met vormen van participatie te experimenteren. Om te beginnen binnen het beleidsterrein van de ruimtelijke ordening. De inrichting van de leefomgeving heeft immers veel invloed op het welzijn van onze inwoners.

Wij denken niet alleen aan vormen van digitale burgerparticipatie. Persoonlijk contact met de burger is voor D66 juist ook van belang.

Participatie kan en moet beter

Bij goede participatie gaat het om meer dan alleen informeren. Inwoners moeten actief kunnen meepraten over plannen of andere oplossingen. Deze inbreng moet ook daadwerkelijk kunnen leiden tot aanpassingen van de plannen. Daarvoor moeten de betrokken inwoners weten wat er speelt en wat de grenzen van de mogelijkheden zijn.
Te vaak hebben inwoners nog een negatieve ervaring met de participatie. Men heeft het beeld onvoldoende te worden geïnformeerd en het gevoel dat er toch niets meer te veranderen is.
D66 wil continue aandacht om het participatieproces te verbeteren. Want er is pas echt sprake van kwaliteit als alle betrokken partijen de participatie als goed ervaren.

Uitdaagrecht

D66 heeft vertrouwen in de kracht van onze inwoners. Daarom wil D66 dat in de komende periode beleid wordt vastgesteld waarin het Uitdaagrecht (Right to Challenge) wordt uitgewerkt. Met het Uitdaagrecht krijgen inwoners en maatschappelijke partijen de ruimte om zelf invulling te geven aan hun leefomgeving: zij nemen de uitvoering van een taak van de gemeente over, als zij denken deze taak beter, met meer maatschappelijk draagvlak en/of goedkoper te kunnen uitvoeren.

Invulling van actieve en begrijpelijke informatieplicht naar de gemeenteraad en inwoners is belangrijk. Alleen met goede informatie die antwoord geeft op de strekking van de vragen die er leven kun je het vertrouwen bij mensen winnen. Dat vraagt om transparantie. Transparantie kan niet zonder vertrouwen. D66 erkent dat er een balans moet zijn tussen transparantie, vertrouwelijkheid en privacy.

D66 wil dat de bestuurlijke beginselen, regels en richtlijnen structureel onder de loep worden genomen om de transparantie van het bestuur te verbeteren.

Wij willen dat informatie die de inwoner nodig heeft om effectief te kunnen participeren en die de gemeenteraad nodig heeft om zijn controlerende taak uit te oefenen volledig en eenvoudig te vinden is.

In 2012 is op initiatief van D66 in de tweede kamer een voorstel ingediend voor meer transparantie; de Wet Open Overheid (Woo). Deze wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Deze wet is eind september 2021 ook door de Eerste Kamer aangenomen.

D66 Alkmaar wil dat er actief geacteerd wordt op de komende verplichtingen vanuit deze wet. Ook als de wet niet per 1 juni 2022 ingevoerd kan worden, wil D66 direct invulling geven aan de intentie van de wet. Daarbij wil D66 een ruimhartig beleid met betrekking tot welke informatie actief en uit eigen beweging, openbaar wordt gemaakt.

D66 wil het menselijke contact versterken. Als je iemand wil spreken moet dat mogelijk zijn. D66 wil één punt waar burgers terecht kunnen met vragen en klachten, digitaal maar ook via persoonlijk contact. Daarnaast willen D66 een gemeentelijke ombudsman. Een onafhankelijke en onpartijdige instantie die klachten behandelt over alle gemeentelijke instanties, ook als het gaat om openbaarheid en het geven van informatie.

Het mag op het scherpst van de snede met het gevaar dat het er wel eens overheen gaat. Maar we moeten waken voor een steeds verdere verharding van het politieke debat door elkaar alleen maar de maat te nemen. D66 voelt zich daar mede verantwoordelijk voor.

D66 is voorstander van een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Wat ons betreft is een coalitieakkoord een richtlijn voor het beleid dat ingezet wordt. Het mag nooit een blok aan het been worden voor de coalitiepartijen in de gemeente raad, noch voor de oppositie. Dit is nodig om het dualisme van college en raad te versterken.

Onze inwoners van een 100.000plus-gemeente mogen rekenen op een optimale inzet van hun wethouders, zeker tijdens crises. Een wethouderschap is dan ook een fulltime functie. D66 vindt dat het college met vijf wethouders voldoende slagkracht heeft en effectief kan werken. D66 geeft er daarom de voorkeur aan dat het aantal wethouders niet wordt vergroot of verkleind.

Als centrumgemeente heeft Alkmaar een belangrijke rol in het vertegenwoordigen van de Regio Noord-Holland Noord richting provincie en rijk. Daarbij heeft D66 oog voor de belangen van onze buren. Wij nemen ze serieus en zoeken naar onze gezamenlijke belangen. Dat maakt een sterke regio nog sterker.