Bereikbaarheid

Goede verbinding met de regio, ruimte voor de fiets en minder auto’s in de stad

Binnen de stad Alkmaar geeft D66 voorrang aan het lopen, fietsen en het openbaar vervoer. Daardoor worden alternatieven voor de auto aantrekkelijker en komen er minder auto’s in de stad. Dit wil D66 onder andere doen door de binnenstad autoluw te maken en door goede parkeergelegenheden aan de rand van de binnenstad te ontwikkelen.

D66 wil toe naar mensvriendelijke woonwijken waar spelen, lopen en fietsen centraal staan.
Een goede bereikbaarheid van onze regio is van groot belang voor de economische ontwikkeling van Alkmaar. Als regio treden we gezamenlijk op naar de belangrijke stakeholders in deze zoals de NS en de provinciale en landelijke overheid om hier uitvoering aan te geven.

Veilig fietsen en lopen

Fietsers en voetgangers zijn kwetsbare deelnemers in het verkeer. Voorkomen moet worden dat zij onderweg ernstige risico’s lopen. Daarom wil D66 dat onveilige situaties voor fietsers en voetgangers met voorrang worden aangepakt. Waar mogelijk krijgen fietsers in de stad en woonwijken voorrang op de auto, te beginnen op de belangrijkste fietsroutes. Daarnaast wil D66 blijven investeren in de aanleg, verbreding en verbetering van fietspaden. Zowel in de stad als tussen de stad en de dorpen. Regionale snelfietsroutes zijn daar een belangrijk onderdeel van. Alleen wanneer inwoners en bezoekers veilig op de fiets naar de stad kunnen, is een autoluwe binnenstad binnen handbereik.

Meer parkeerruimte aan de rand van de stad

Het zoeken naar een parkeerplaats zorgt voor meer kilometers en grotere onveiligheid. Dit zoekverkeer moet goed gestroomlijnd worden. Dat beperkt de uitstoot van CO2 door het verkeer en maakt een bezoek aan de prachtige binnenstad een stuk aangenamer. Om dit zoekverkeer te voorkomen zet D66 in op parkeren aan de rand van de stad: in parkeergarages nabij de binnenstad en op P&R of P&Bike terreinen bij de ring.

De combinatie van parkeren en vervoer (P&R) moet goedkoop zijn. Goede busverbindingen naar de stad zijn dan wel noodzakelijk. In de binnenstad kan het tarief wat D66 betreft voor straatparkeren iets omhoog om het effect groter te maken.

Voor D66 blijft de insteek dat bezoekers gestimuleerd worden gebruik te maken van een parkeergarage of P&R. Dan blijft voor de bewoners parkeren op straat mogelijk.

Voor D66 is het van belang dat we investeren in goede fietsstallingen in de stad, bij parkeerplaatsen en nabij bus- en treinstations, zodat mensen gemakkelijk kunnen overstappen tussen fiets, auto en OV. Bij de fietsenstallingen komen voldoende laadpunten en veilige stallingsplekken voor de elektrische fiets. We zorgen ervoor dat er in de stad en bij overstappunten voldoende fietsenstallingsmogelijkheden zijn voor mindervaliden.

D66 is voorstander van het huidige beleid voor maximaal één parkeervergunning per woonadres in de binnenstad en de Spoorbuurt. Wat D66 betreft zal in de komende jaren onderzocht worden of in de schilwijken rond de binnenstad ook maximaal 1 parkeervergunning per woonadres ingevoerd kan worden. Hiermee ontmoedigen we het bezit van een tweede auto en worden eventuele wachtlijsten voor een eerste vergunning sneller ingekort. Gelijktijdig stimuleren we het gebruik van deelauto’s en onderzoeken we mogelijkheden om ook het gedeeld gebruik van E-scooters en elektrische fietsen te bevorderen.

In woonwijken aan de randen van de binnenstad, waar parkeren voor bewoners problemen oplevert, zet D66 in op een snelle, eenvoudige procedure voor uitbreiding van vergunningparkeren. De kosten voor deze parkeervergunning zijn gelijk aan de kosten voor het maken van en de controle op de vergunning. Op deze manier is het parkeren in woonwijken voor de bewoners en hun bezoekers en niet voor forensen en winkelpubliek.

Door de toename van het aantal elektrische auto’s in onze gemeente stijgt de vraag naar een parkeerplek met een laadpaal. Het aantal laadpalen, zowel in de binnenstad als in de woonkernen, houdt geen gelijke tred met het aantal elektrische auto’s. D66 wil dat het aantal laadpalen sneller wordt uitgebreid, bij parkeerplaatsen op straat en in de parkeergarages. Een bijkomend wenselijk effect van ruimere beschikbaarheid van laadpalen is dat Alkmaarders bij vervanging sneller voor een elektrische auto gaan kiezen.

D66 is een voorstander van het stimuleren van deelvervoer onder andere door bij nieuwbouwprojecten de nieuwe bewoners direct warm te maken voor deelauto’s, elektrische deelscooters en (elektrische) deelfietsen.
Bij bouwplannen waar ingezet wordt op het gebruik van deelauto’s kan de parkeernorm bijgesteld worden. Hierdoor ontstaat er dan een gunstigere verhouding tussen het aantal woningen en de vereiste parkeerplaatsen. Ook is er dan meer ruimte voor groen.

Wat D66 betreft blijft bij nieuwbouw de eis bestaan dat er op eigen terrein voorzien moet worden in voldoende parkeerplaatsen.

D66 wil de bevoorrading van de binnenstad en van zoveel mogelijk woonwijken schoon, efficiënt en betaalbaar. Daarom willen we samen met ondernemers de ontwikkeling van één of meer logistieke knooppunten tot stand brengen. Dit moet de vorm aannemen van een distributiecentrum met faciliteiten voor opslag, overladen en transport dat aan de rand van de stad is gelegen. Van daaruit kunnen winkels en particulieren – denk ook aan pakketbezorgers – bevoorraad worden door kleine, elektrische wagens. Om de haalbaarheid van de ontwikkeling van logistieke knooppunten te vergroten wil D66 de krachten bundelen met onze buurgemeenten. D66 wil zo minder zware en vervuilende voertuigen in de stad en in de woonwijken.

Er komt een keerhaven bij de Boekelermeer. Deze haven is positief voor, onder andere, de aanvoer van afval voor de HVC. Ook hoeft de Leeghwaterbrug minder vaak open waardoor het verkeer op de oostelijke randweg er minder last van heeft. D66 wil dan ook dat er nu voortvarend gewerkt wordt aan een snelle realisatie.

Alkmaar is een regiogemeente. En dus moeten er goede verbindingen zijn met de rest van het land. Daarom wil D66 twee lobbyprocessen verder aanjagen: de doorstroming van onze randweg verbeteren en een snelle verbinding van A (Alkmaar) tot Z (Zwolle) via Hoorn, Enkhuizen, Lelystad en Kampen tot stand brengen. De Westfrisiaweg is er nu maar het vervolg richting Oost Nederland is nog niet verbeterd. Als dat gebeurd is kan de drukke route via Amsterdam en Het Gooi naar het Oosten omzeild worden.

Alkmaar moet zich volgens D66 blijven inzetten voor een snelle en frequente treinverbinding met Amsterdam. Het Programma Hoogfrequent Spoor (elke 10 minuten een trein) is noodzakelijk voor zo’n goede OV-verbinding. Ook de intercityverbinding naar Haarlem is belangrijk voor een goede verbinding met de Randstad. Tenslotte is een goede treinverbinding in de late uurtjes van belang om zo ook in de nacht een goede OV-bereikbaarheid te hebben.

D66 wil bevorderen dat doorgaand autoverkeer minder gebruik maakt van routes door de binnenstad. Dit is te belastend. Voor dit soort reisbewegingen hebben we een ring. Dan moet de ring wel goed bereikbaar zijn en het verkeer altijd goed kunnen doorstromen. Ongelijkvloerse verbindingen zijn dan noodzakelijk.

Om te voorkomen dat door de groei van het treinverkeer het overige verkeer vastloopt, is het van belang om op enkele plaatsen het spoor met een tunnel te kruisen. In verband met de ontwikkeling van het stationsgebied heeft de onderdoorgang bij de Helderseweg absolute prioriteit. Maar ook de spoorwegovergang op de Noorderkade zal op termijn vervangen moeten worden door een onderdoorgang.
De Huiswaarderbrug is nu te smal voor het verkeer van vandaag. Op de langere termijn ziet D66 een aquaduct als een goede vervanger voor de Huiswaarderbrug. In de ontwikkelingen van het bedrijventerrein Viaanse Molen kan hier rekening mee gehouden worden. Ook een ongelijkvloers Kooimeerplein zal de doorstroom en daarmee het gebruik van de ring verbeteren.
D66 wil dat de gemeente zich inzet om samen met de Provincie, het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat deze plannen de komende jaren daadwerkelijk handen en voeten te geven.