Ledenvergadering

Afdelingsvergadering 11okt2023 - Beeld: ConnyvS

Algemene afdelingsvergadering (AAV)

AAV

Het afdelingsbestuur bereidt een ledenvergadering voor. Het bestuurlijk en financieel jaarverslag 2023 als ook de begroting voor 2024 staan op de agenda. De fractie is aanwezig en we sluiten gezellig af met een drankje.

Agenda

 
1. Opening
2. Notulen AAV 11 oktober 2023
3. Verantwoording 2023
– jaarrekening 2023 en begroting 2024
– verslag kascommissie
– decharge bestuur
– benoeming nieuwe kascommissie
– bestuursverantwoording 2023
4. Nabespreken verkiezingscampagne TK en resultaat
5. Nieuws uit de fractie
6. Planning activiteiten en AAV vergaderingen 2024
– 31 januari : AAV, afronding jaar 2023
– eind maart : een bijzondere bijeenkomst tussen bestuur, leden en fractie : start voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen 2026
– juni: AAV
– eind augustus : zomerborrel
– begin oktober : vervolgbijeenkomst  voorbereiding gemeenteraadsverkiezing 2026
– november:  AAV
7. Rondvraag en sluiting
– Afscheid Conny van Stralen en Petra Doets