Welzijn en Zorg

Welzijn vormt het cement tussen de bouwstenen van onze samenleving. Om je volwaardig te kunnen ontplooien zijn voorzieningen nodig die vaak overheidssteun behoeven. De overheid biedt als geen ander kansen tot zelfontplooiing.

Beeld: D66 Beeldbank

Andere factoren

Wij kijken niet alleen naar gezondheidszorg, maar ook naar andere factoren die van invloed zijn op ons welbevinden: goed onderwijs, een goed inkomen, voldoende werk, goede arbeidsomstandigheden, een gezonde leefomgeving en gezond gedrag. Preventie van chronische ziekten, depressies en overgewicht verdient meer prioriteit dan symptoombestrijding met medicijnen.

Behoud en uitbreiding voorzieningen

D66 constateert dat een dunbevolkte provincie als Zeeland niet alle voorzieningen in veelvoud herbergt. Het is daarom meer dan de moeite waard om te vechten voor behoud en uitbreiding van de bestaande voorzieningen. Samenwerking met omliggende regio’s als Noord-Brabant, Zuid-Holland en Vlaanderen op deze terreinen ligt voor de hand. Een beroep op ons kabinet om oog te hebben voor de specifieke omstandigheden van provincies als Zeeland hoort daarbij.

Diverse zorgthema’s

Voor een toekomstbestendige zorg hebben zich vanaf 2020 meer dan 62 partijen verenigd in de Zeeuwse Zorgcoalitie. Dit samenwerkingsverband stelt diverse zorgthema’s aan de orde, die voor de Zeeuwse inwoners erg belangrijk zijn. De provincie Zeeland participeert daarin.

D66 Zeeland wil …

  • basiszorg voor iedereen bereikbaar houden en via meer samenwerking tussen aanbieders de kwaliteit van de zorg verbeteren.
  • de provincie binnen de Zeeuwse Zorgcoalitie een duidelijke plaats laten innemen om de belangen van de Zeeuwen te behartigen.
  • iedereen in Zeeland de ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn
  • een provincie die actief uitdraagt dat iedereen zichzelf kan zijn door bijvoorbeeld het voeren van de regenboogvlag.
  • mensen met een handicap ondersteunen in hun deelname aan alle facetten van het maatschappelijk leven, inclusief het openbaar bestuur.
  • laaggeletterdheid en analfabetisme in Zeeland terugdringen.
  • inwoners helpen hun dorp of wijk leefbaar te houden, waarbij de eigen ideeën vooropgesteld worden.
  • weer een provinciaal patiënten-cliëntenplatform inrichten, waarbij diverse disciplines worden ondergebracht.
  • een provinciaal flankerend en stimulerend ouderenbeleid introduceren.
  • een ouderenbeleid voeren onder het motto ‘praten met ouderen, en niet zonder ouderen’.