Natuur en Platteland

Zeeland heeft als geen andere provincie een eigen gezicht. Vlak, veel water, een lange kustlijn en veel voormalige eilanden. Land in zee. Die identiteit is de moeite waard om te behouden. Niet om het verleden vast te houden, maar als voorwaarde voor de vitaliteit van ons Zeeuwse grondgebied. Redenen te over om voorwaarden aan noodzakelijke veranderingen te stellen.

Beeld: Jeroen van de Merwe

Verweven met Vlaanderen

Onze provincie is sterk verweven met Vlaanderen. Wat daar gebeurt heeft gevolgen voor Zeeland. En andersom. Deze ontwikkelingen volgen wij nauwlettend om, waar nodig, Zeeuwse randvoorwaarden te koppelen aan wat Vlaanderen doet.

Platteland

Je zou Zeeland gemakshalve kunnen opdelen in stedelijk gebied, inclusief de havens, en het platteland. Het platteland is, zeker in Zeeland, vooral het domein van akkerbouw, fruitteelt en visserij en de moeite waard om te behouden. Maar dan wél met een toekomstbril op. D66 kiest voor duurzamer, meer ruimtelijke kwaliteit, bescherming van cultuurhistorisch waardevol gebied, grenzen aan andere functies dan agrarisch gebruik, met veel oog voor natuur.

Kringlooplandbouw

D66 wil mede daarom kringlooplandbouw. Om gezonde voeding te garanderen en om de bodem beter te beschermen. Kringlooplandbouw kan alleen door in regionaal verband dierlijke en plantaardige systemen aan elkaar te koppelen.

Afwegingen

Voortschrijdende klimaatveranderingen spelen bij alle afwegingen van D66 een belangrijke rol.

D66 Zeeland wil …

 • de huidige landbouwsector duurzaam omvormen tot kringlooplandbouw.
 • behoud van het karakter van het platteland en de dorpen, zonder dat alles ‘op slot’ gaat.
 • industriële, agrarische activiteiten concentreren op bedrijventerreinen en niet op het platteland.
 • biodiversiteit stimuleren met akkerranden, en minibossen op het platteland én in de stad.
 • biodiversiteit onderdeel maken van ieder provinciaal project
 • 1 procent van elke provinciale investering gebruiken om biodiversiteit te stimuleren.
 • geen bebouwing op dijken en in duinen en afgezien van inbreiding geen nieuwe bebouwing direct tegenaan kustwerken.
 • een onderzoek instellen naar grenzen aan toeristische groei. Zet in op kwaliteitsverbetering van verouderde parken. Aan de kust willen we geen nieuwe parken.
 • duidelijke, doelmatige en effectieve handhaving van wetten en regels die bodem, water en lucht beschermen. Overtredingen moet de provincie actief opsporen en overtreders aanpakken.
 • het Natuurnetwerk Zeeland afmaken voor 2027 en ecologische evaluaties van alle Natura2000-gebieden uitvoeren.
 • een evaluatie van het instrument Natura 2000 en de manier waarop de maatregelen regionaal geïmplementeerd zijn, en ook van de doelmatigheid van de regelgeving.
 • duurzaamheid het belangrijkste criterium maken bij besluiten over investeringen en subsidies door de provincie. D66 wil daarvoor een duurzaamheidstoets invoeren.
 • een provincie die erop toeziet dat elke gemeente of regio een ‘klimaatadaptatieplan’ opstelt.
 • innovatie in de voedseltransitie stimuleren en subsidiëren.
 • bufferzones rondom natuurgebieden, waarbij we beschikbare en financieel haalbare instrumenten voor inclusieve landbouw en biodiversiteit inzetten.
 • een provincie die een regierol vervult bij afstemming tussen gemeenten over woningbouw, winkels en bedrijventerreinen. Niet-afgestemde plannen krijgen geen ruimte.
 • de huidige kabinetsdoelen voor stikstofvermindering in 2030 halen. Dat betekent voor Zeeland 631 ton minder stikstofuitstoot, op een manier die de natuur herstelt. Om dit te bereiken moet de provincie een integraal plan opstellen voor de stikstofreductie.