Energietransitie

Onze wereld eist minder uitstoot van schadelijke stoffen en een CO2-loze energievoorziening. Iedereen moet aan de slag om huizen aan te passen, om energie te besparen en zelf op te wekken. Gaandeweg stappen inwoners over op elektrische voertuigen. Bedrijven en industrie zullen overschakelen op alternatieven voor de huidige fossiele brandstoffen. En dat allemaal in een tijdsbestek van slechts enkele decennia.

Beeld: Freepik

Raakt alles en iedereen

Deze transitie is nuttig en nodig, maar tegelijkertijd gigantisch en raakt alles en iedereen. Het eerlijke verhaal is dat dit niet kan zonder impact en zonder kosten. Wel kunnen we aan het stuur zitten door te denken in oplossingen en door reële doelen te stellen, onderbouwd met heldere en haalbare toekomstvisies en concrete plannen.

D66 Zeeland wil …

 • een provincie die zich profileert als provincie van zon-, zee-, wind- en waterenergie gezien de unieke geografische ligging en de kansen die dit biedt voor de energietransitie.
 • zich inzetten voor de transitie naar CO2-loze energie. Onder CO2-loze energie verstaat D66 windenergie, zonne-energie, groene waterstof en kernenergie.
 • isoleren stimuleren en natuurlijke momenten zoals bouw, sloop en renovatie verplicht benutten voor het energiezuinig en fossielonafhankelijk maken van gebouwen.
 • meer windturbines op zee, en onder goede inpassing en clustering ook op land.
 • meer zonnepanelen.
 • in nieuwe bouwplannen optimaal gebruik van zonne-energie verplicht stellen.
 • zon-op-dak de eerste prioriteit geven en dus dat grootschalige energieopwekking op landbouwgrond alleen mag in combinatie met andere gebruiksfuncties van het land, met strenge criteria om de impact op het landschap te beperken.
 • opwekking van zonne-energie op daken van bedrijven, woningen en instellingen de eerste prioriteit geven.
 • onderzoek naar zonne-energie op water, waarbij kansen liggen voor drijvende zonnepanelen op binnenwateren.
 • zonnepanelen op monumenten en in beeldbepalende stads- en dorpsgezichten mogelijk maken, ook als de panelen zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Wij vragen een goede integratie in het bouwwerk, mits daaraan in redelijkheid kan worden voldaan.
 • Zeeland beschikbaar stellen voor de vestiging van twee kerncentrales van ongeveer 1000 MW, in aanvulling op de bestaande centrale te Borssele. Daarnaast kunnen in Zeeland kleine modulaire reactors (SMR) worden ingezet. D66 verlangt wel dat de nieuwe centrales landschappelijk goed ingepast worden, dat het Rijk de gemeente Borsele financieel compenseert en het eigendom van de huidige kerncentrale overneemt. Daarnaast wil D66 dat het Rijk zorgt voor de oprichting van een nucleaironderzoekscluster dat zich richt op verwerking van kernafval en op onderwijs.
 • energie uit getijden, uit zout-zoetconfrontatie (‘blauwe energie’) en uit oppervlaktewater (warmte) blijven benutten en verder onderzoeken.
 • biomassa inzetten voor toepassingen in de voeding, de chemie en de bouw, en niet voor energieopwekking door verbranding.
 • in het omgevingsplan de voorwaarden scheppen voor productie, opslag en transport van energie, met een eerlijke balans tussen de infrastructuur zelf en de landschappelijke en maatschappelijke effecten ervan.
 • energiecoöperaties bevorderen.
 • van Zeeland een belangrijke speler maken in de productie van groene waterstof. Beschikbare groene waterstof wordt wat D66 betreft als eerste gebruikt voor moeilijk te elektrificeren productieprocessen.
 • inwoners actief bewust maken van hun invloed op energiegebruik, en hen informeren over energiezuinig gedrag en energiebesparende maatregelen.