Economie

Heel Zeeland voelt de gevolgen van het krimpende arbeidspotentieel en de groeiende vergrijzing. We worden ouder en personeel wordt schaarser. D66 wil de Zeeuwse economie krachtig bevorderen door actief werknemers van buiten Zeeland aan te trekken. Daarbij hanteren wij de duurzame en innovatieve uitgangspunten van D66.

Beeld: Nattanan Kanchanaprat via Pixabay

De kern

De agrarische sector heeft een grote impact op de instandhouding van het platteland en bepaalt in belangrijke mate het bijbehorende ruimtebeslag. Daarom hoort deze sector tot de kern van de Zeeuwse economie, ook al draagt de sector relatief weinig bij aan de Zeeuwse werkgelegenheid.

Ander soort economie

Op langere termijn zal Zeeland – net als elders – met een veranderende economie te maken krijgen. Zo zullen de gevolgen van de informatietechnologie en robotisering leiden tot een sterk wijzigende samenleving en economische structuur. Ook vraagt klimaatverandering om een ander soort economie.

D66 Zeeland wil …

 • grensbarrières slechten tussen Zeeland en Vlaanderen op terreinen als arbeidsvoorwaarden, sociale arrangementen, pensioenopbouw, diploma-erkenning en toegang tot zorginstellingen.
 • een studie naar een toekomstige infrastructuur die de Zeeuwse economie versterkt.
 • toeristisch beleid voeren met aandacht voor innovatie, duurzaamheid en toekomstgerichtheid, zonder nu onnodige belemmeringen op te werpen voor het toerisme, als belangrijke pijler onder de Zeeuwse economie.
 • een extra impuls voor het voorzieningenniveau om als provincie aantrekkelijk te blijven voor nieuwkomers en jongeren.
 • een omslag naar duurzame landbouw en stimuleert zilte teelt.
 • de voor de agrarische sector beschikbare fondsen, bijvoorbeeld de Europese subsidies, inzetten om kansrijke teelten en innovatieve initiatieven te ontwikkelen die een duurzame kringlooplandbouw dichterbij brengen.
 • meer aandacht voor industriële veiligheid en handhaving van de milieu- en veiligheidsvoorschriften.
 • klimaat neutrale havens en elektrische binnenvaartschepen.
 • een dekkend netwerk van ‘e-noses’ om de luchtkwaliteit te monitoren.
 • via een fonds een half miljard euro investeren in innovaties in de Zeeuwse economie met prioriteiten bij energietransitie en circulaire processen.
 • geen nieuw Thermphos-debacle en, naar Belgisch voorbeeld, samen met het Rijk een landelijk fonds oprichten om vervuilde bedrijventerreinen te saneren.
 • de haven van Vlissingen dé haven maken voor activiteiten voor energietransitie en klimaatadaptatie in de Noordzee.
 • aandacht voor de negatieve effecten van industriële activiteiten op de leefbaarheid van woonkernen.
 • in Zeeland een grootschalig kennis- en ontwikkelcentrum van nucleaire technologie huisvesten.