Bestuur

Inwoners betrekken bij het provinciale bestuur is D66’ers op het lijf geschreven. Alle openbare besturen staan in dienst van inwoners, organisaties en bedrijven. Daarom zal ook de provincie Zeeland haar
doen en laten actief, helder en toegankelijk uit de doeken moeten doen.

Beeld: Andreas Hundt via Pixabay

Betrekken bij nieuwe plannen

Uitgangspunt voor D66 is dat de overheid inwoners, organisaties en bedrijven op tijd betrekt bij nieuwe plannen en voorgenomen maatregelen. Waar mogelijk starten we experimenten op dit gebied.

Samenwerken

In Nederland krijgen gemeenten steeds meer taken. Bovendien zit de wereld om ons heen steeds ingewikkelder in elkaar. Daarom gaan gemeenten steeds meer samenwerken. Steeds vaker leidt dit tot fusies. De provincie kan daarin een coördinerende rol spelen.

Waterschap

Zeeland is de provincie met de minste inwoners. Daarom staat onze provincie zelf óók ter discussie. Kan de provincie alle taken volwaardig uitvoeren? Samengaan met het waterschap Scheldestromen lijkt daarop het antwoord. D66 hecht echter aan een waterschap gebaseerd op een samenhangend stroomgebied. Voor Zeeland gaat het dan naast onze kustverdediging om het water van de Schelde, de Maas en de Rijn. Reden genoeg om bij fusie van ons waterschap eerst te kijken naar de omliggende waterschappen Brabantse Delta en Hollandse Delta.

D66 Zeeland wil …

  • burgerinitiatieven zowel ambtelijk als financieel ondersteunen.
  • een provincie die inwoners bij elk nieuw initiatief tijdig betrekt. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de zogenoemde participatieladder, waarop een passende trede voor iedere situatie staat: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, of zelf organiseren.
  • in Zeeland door innovatie en schaalvergroting (van onderaf) een transparante, democratische en slagvaardige overheid. Om dit te bereiken wil D66 een maatschappelijke discussie starten die de voor- en nadelen van herindeling van Zeeuwse gemeenten verzamelt.
  • een onafhankelijk meldpunt, waar mensen kennelijke misstanden bij overheid en bestuur kunnen melden.
  • een harde aanpak van ondermijnende criminaliteit en lobbyt voor legalisering van softdrugs.
  • een provincie die zich niet alleen op Zeeland richt, maar ook kijkt naar de drie naburige verzorgingsgebieden: Vlaanderen, West-Brabant en Zuid-Holland.
  • overschotten laten terugvloeien in de algemene reserve en geeft voorrang aan investeringen.
  • alle communicatie van de provincie richting de inwoners in begrijpelijk Nederlands.
  • inwoners meer laten deelnemen aan de politiek via een provinciaal burgerberaad.
  • jongeren meer interesseren in de politiek en het jongerenparlement verder uit te bouwen.