D66 wil meer aandacht voor elektrische laadinfrastructuur in Zeeland

De laatste begroting van dit college is financieel ook de gunstigste. Gisteren op de Contacta (red. 8 nov.) bij een bijeenkomst van het VNO-NCW hoorde ik 2 prominente Zeeuwen met een beetje spot zeggen dat dit wel handig is van dit college.

Direct na verkiezingen alle problemen en kort voor verkiezingen het goede nieuws. Aan het begin van de bestuursperiode waren er grote tegenvallers, waarover Provinciale Staten ten onrechte niet eerder waren geïnformeerd. Dat had grote politieke gevolgen. Volgens sommigen had het ook gevolgen voor de verkiezingsuitslag. In ieder geval leidde het tot een politieke crisis en het gedwongen vertrek van een CDA-gedeputeerde die nog maar net daarvoor als lijsttrekker die verkiezingen had gewonnen.

Naast politieke gevolgen van het achterhouden van informatie waren er ook financiële gevolgen voor de Provincie. Een grote budgetoverschrijding bij de aanleg van de Sloeweg kon niet zo maar worden opgevangen. Onder meer door het ontbreken van dividend uit Delta aandelen en toch korting op de uitkering uit het Provinciefonds was het financieel al krap. Nog benauwder werd het door tegenvallers bij de sanering van Thermphos. Dat brengt mij meteen bij de actualiteit van deze Najaarsnota en Begroting. In de Najaarsnota schrijft het college dat het niet nodig is om verder in te gaan op de grote projecten. D66 vraagt het college om toch in te gaan op de stand van zaken bij de sanering van Thermphos en de komst van de Marinierskazerne. Twee grote projecten waar wij de vinger aan de pols willen houden. Nog niet zo lang geleden is door gedeputeerde De Bat de verwachting uitgesproken dat de organisatie van brandweer en beveiliging zou kunnen worden afgeschaald. Is dat inmiddels ook toegestaan en gerealiseerd?

Kwartaalrapportages zijn een nuttig instrument gebleken, maar kwamen vaak laat, te laat, in bespreking. Rapportage Q3 is redelijk snel op 1 november jl. ontvangen. Uiteraard rekenen wij op directe en onmiddellijke informatie over belangrijke ontwikkelingen, maar ook vragen wij het college om over de stand van zaken per ultimo 2018 tijdig te worden geïnformeerd, zodat dit uiterlijk in februari in de cie bestuur kan worden besproken.

Dit is ook het moment voor een algemene beschouwing. Daarin staat voor D66 het klimaat centraal. Zo kwam er het groenste regeerakkoord ooit. In onze begroting gaat het vooral om de hoofdopgaven Klimaatadaptatie en Energietransitie.

De eerste doelstelling bij Energietransitie staat op pag. 60 van de Begroting:  € 10 miljoen via het fonds energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Op vragen van mij heeft Gedeputeerde Schönknecht aangegeven dat er gebrek zou zijn aan projecten om deze gelden aan te besteden. Dus vraag ik nu aan het college; wat hebt u gedaan om te zorgen dat deze beschikbaar gestelde miljoenen ook daadwerkelijk worden besteed?

Bij het streven naar emissievrije mobiliteit kunnen elektrische deelauto’s en wellicht ook deelfietsen een belangrijke bijdrage leveren.  In Zeeland is dat commercieel nog nauwelijks te exploiteren en lijken er minder elektrische auto’s te zijn door te weinig laadpalen. D66 heeft daarom al vaak op aangedrongen dit ook in ons dunbevolkte gebieden te bevorderen en een motie daarover dien ik dan ook hierbij in: Motie Laadpalen

6 – Motie Stimulering Openbare Laadpalen
PZEM gelden inzetten voor investeringen in (klimaat en ) energietransitie. Herstel stroomprijs zoals verwacht en daarmee niet langer de grote verliezen op stroom uit de kerncentrale. Aanzienlijke reserves nodig als buffer. Eigen vermogen was grotendeels altijd al aanwezig, maar niet liquide. Niet nodig om dat geheel liquide beschikbaar te houden. Half miljard beschikbaar, inclusief deel externe financiering en bij voorkeur in de vorm van revolving funds.
Welke mogelijkheden ziet het college om er na ons aandeelhouderschap voor te zorgen, dat een deel van deze middelen kan worden ingezet om de energietransitie te ondersteunen?
Dit voorjaar kwam D66 met een Motie Brexit met acties om in Zeeland de schade te beperken en kansen te benutten. De Britse financiële sector vindt de Zuidas in Amsterdam een interessant alternatief. Europese distributiecentra en logistieke knooppunten zijn van harte welkom in Zeeland. Provincie, sluit aan bij de plannen van o.a. North Sea Port.

Geen Algemene Beschouwingen zonder aandacht voor tunnel en tolheffing. Een vage en overbodige motie van het CDA is vooraf verspreid. D66 is graag concreet en ziet uit naar ZOB en verwachte veelgebruikers tarief van zeg maar € 2,-.

Vandaag is de begroting 2019 aan de orde, leesbaar en zichtbaar voor iedereen. Of toch niet? Met onze motie ‘Laaggeletterdheid’ en toegankelijk maken van informatie voor iedereen dienen wij deze motie in om het initiatief te nemen om de begroting te hertalen en leesbaar te maken voor allen.  Denk dan ook aan een ‘luisterboek’ voor slechtzienden.
Motie-Lees-en-hoorbare-Begroting-2019

Er is veel aandacht voor bussen vandaan. Nu Museum Boymans dicht gaat, stellen we voor de kunst uit het Boymans naar Zeeland te halen met een bus die langs de scholen gaat of zoek een locatie hier in Zeeland in navolging van het Louvre. Denk eens aan de Oostkerk, Machinefabriek, etc. en kunst uit Gent. Zo kunnen we wereldberoemde kunst in de vorm van een laagdrempelige expositie in Zeeland laten zien.