Onze visie op parkeren in Zaanstad

Aanstaande donderdag komt het parkeerbeleid van Zaanstad voor de tweede keer ter discussie in de Zaanse raad. Met minstens een jaar vertraging heeft het college eindelijk een concept-visie gepresenteerd op het parkeerbeleid van de komende tijd. Dit komt natuurlijk omdat het binnen de coalitie een zeer gevoelig onderwerp is. Bij de eerste bespreking ontstond zoals verwacht een felle discussie, met name door de rechtse partijen[1] die de auto nog steeds ten koste van veel alle ruimte willen geven.


Al vele decennia neemt het autogebruik in Nederland hand over hand toe, de files worden langer, waarop gereageerd wordt door de wegen breder te maken, wat weer leidt tot meer auto’s. Dit is een vicieuze cirkel die op een gegeven moment moet stoppen omdat de ruimte op is. De auto neemt in het landschap, maar ook in de woonwijken, een zeer dominante plek in, ruimte voor bijvoorbeeld spelende kinderen is er veel minder dan in mijn jeugd een halve eeuw geleden.

Langzamerhand komt aan de groeikansen voor de auto dus een einde. Ook in Zaanstad, waar we tegelijkertijd een verdichtingsopgave én een vergroeningsopgave hebben. We zijn binnenstedelijk aan het bouwen, we gaan in het centrum de hoogte in, maar de gemeente moet ook groener, voor klimaatadaptatie en om de leefbaarheid te verbeteren. Parkeren van de privéauto staat hierdoor steeds meer onder druk. Zaanstad maakt onderdeel uit van de Vervoersregio Amsterdam, waar voor nieuw beleid het STOMP principe wordt gehanteerd: bij voorkeur moet je kiezen voor mobiliteit met de minste impact op ruimte, klimaat en milieu, dus Stappen > Trappen > Openbaar Vervoer > MaaS[2] > Privéauto. Kortom, gebruik de privéauto als er geen betere alternatieven zijn. De rechtse partijen in vinden dat hier in plaats van > tekens = tekens moeten staan, maar dat klopt natuurlijk niet. We moeten de openbare ruimte zo inrichten dat iedereen optimaal mobiel is met een optimaal gebruik van ruimte. In visie van het College staat het op zich redelijk verwoord: In sterk verdichte kernen met efficiënt OV zal gebruik van privéauto’s minder makkelijk kunnen worden gefaciliteerd, maar in buitenstedelijk gebied zal de privéauto nog vrij lang de dominante vorm van vervoer zijn.

Wij willen nog wel wat tekst toevoegen:

  • Lange termijn: We willen ruimte terugveroveren op de auto. Dat is lastig, omdat we al vele decennia ruimte opofferen om autogebruik te stimuleren. Een autoreis is alleen nuttig als je aan beide kanten van je reis kan parkeren. Ook als je in Krommeniedijk woont kun je niet met de auto elke dag naar hartje Amsterdam voor je werk.
  • Meer en beter OV is hard nodig, daar moet vanuit de landelijke overheid veel meer geld naartoe, anders komen we niet uit een negatieve spiraal van minder aanbod à minder reizigers à minder aanbod etc.
  • Bij nieuwbouwprojecten in verstedelijkte kernen met goede OV verbindingen kan parkeren van privéauto’s niet langer in de openbare ruimte gefaciliteerd worden, maar alleen inpandig of op eigen terrein. Tot nu toe kan een ontwikkelaar deze parkeerplaatsen afkopen, maar dit wordt afgeschaft, omdat hierdoor de parkeerdruk in de buurt toeneemt.
  • Overal waar inpandige of ondergrondse parkeergelegenheid nodig is dienen we het parkeren in de openbare ruimte te reguleren, dit om te voorkomen dat er onnodig op straat geparkeerd wordt. Dit kan al met een kostendekkend parkeervergunnings-stelsel. Hierbij geen draagvlakmeting meer dus!
  • Alternatieve vormen van vervoer (OV, deelauto’s) moeten overal gestimuleerd worden. Zolang er buiten de kernen onvoldoende alternatieve vormen van vervoer zijn, moeten we parkeren in de openbare ruimte faciliteren volgens de nu al geldende parkeernormen.
  • Ook onze bedrijven moeten met OV of deelauto bereikbaar worden. Stimuleer deelautoprojecten voor/door bedrijven, of laat bedrijfsbusjes rijden richting OV hubs.

Samenvattend: deze problemen zijn niet van vandaag op morgen opgelost, maar laten we met een realistische blik kijken naar een groenere toekomst! De parkeervisie gaat na donderdag de stad in om uw mening te peilen, dus laat je horen.

[1] VVD, CDA, POV, DZ, PVV, maar ook DENK!
[2] Mobility as a Service, bijvoorbeeld deelauto’s, taxi’s etc.