Inbreng Flip Hoedemaeker inzake besluit project Peperstraat

Op 12 oktober was er een extra Zaanstad Beraad over het project Peperstraat. Aan de orde is sloop/nieuwbouw van de woningen en winkelpanden aan de Peperstraat, inclusief de Beatrixtoren. Hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Flip Hoedemaeker op dit beladen onderwerp.

Voorzitter,

Voor ons ligt het besluit voor de herinrichting van de Peperstraat. Het gaat vanavond wat ons betreft over het inhoudelijke besluit, maar zeker ook over het proces. Ik zal bij dat laatste beginnen, maar ook iets zeggen over de inhoud.

Het proces van inspraak en participatie is niet goed verlopen. In de fase waarin over het Perspectief Centrum Oost is gepraat met de klankbordgroep is kennelijk niet duidelijk gemaakt dat de impressie van de nieuwe Peperstraat, zoals ingetekend, daadwerkelijk sloop en nieuwbouw betekende, een eerste grote fout. De bewoners hadden veel eerder betrokken moeten worden bij de consequenties van het Perspectief, dat overigens in 2018 met een ruime meerderheid is aangenomen door deze raad.

Een tweede grote fout is de bewonersbrief in 2019 waarin de sloop werd aangekondigd, met een schijnbaar harde sloopdatum erin die inmiddels ruim achter ons ligt. Hierdoor is bewoners de stuipen op het lijf gejaagd, terwijl duidelijk had moeten zijn dat geen bewoner koud op straat zal worden gezet, maar individueel zal worden begeleid naar een nieuwe woning. Sommige bewoners besloten om halsoverkop te verhuizen, waardoor zij nu geen aanspraak kunnen maken op het sociaal plan. Wij vinden dat onjuist, ook deze mensen moeten gecompenseerd worden voor bijvoorbeeld dubbele huur en verhuiskosten. Voor het kleine aantal zogenaamde scheefhuurders willen wij een coulance regeling, zodat ze dezelfde rechten krijgen als andere bewoners.

Op de onrust die begrijpelijkerwijs ontstond is niet adequaat gereageerd door de ontwikkelaar, maar ook niet door het college. Het college had veel eerder de regie moeten grijpen en de bewoners mee moeten nemen in het vervolgproces, om de onzekerheden zo veel mogelijk weg te nemen. Het college moet nu eindelijk die regie pakken en de één-op-één gesprekken met de bewoners bij Accres weghalen, om samen met de bewoners op zoek te gaan naar een nieuwe woning, binnen redelijke grenzen. Ik hoor graag van de portefeuillehouder of hiervoor een of meer moties nodig zijn.
 
De hele gang van zaken stelt ons niet gerust, en dat is een understatement, op de invoering van de nieuwe Omgevingswet, waarin expliciet wordt geregeld dat de ontwikkelaar verantwoordelijk is voor de participatie. Zeker bij dit soort ingrijpende projecten waarbij bewoners hun huis uitmoeten kan de ontwikkelaar niet tegelijkertijd partij en bemiddelaar zijn. De gemeente heeft dan de taak om op te komen voor de belangen van al haar inwoners, inclusief toekomstige inwoners. Wij zullen als D66 fractie blijven lobbyen in Den Haag om deze weeffout uit de concept Omgevingswet te krijgen, en roepen de andere fracties met landelijke vertegenwoordiging op hetzelfde te doen. Verder moeten we vaart maken met het vastleggen van ons eigen participatiebeleid in een nota of verordening. Laten we leren van de grote fouten die hier zijn gemaakt.

Voorzitter,

Dan de inhoudelijke kant van het besluit. D66 heeft destijds ingestemd met het Perspectief in het volle besef dat dit sloop/nieuwbouw betekende in de Peperstraat. Als fracties die toen voor hebben gestemd nu zeggen dat ze dat besef niet hadden, is dat op zijn minst naïef te noemen. Alles afwegende vindt D66 nog steeds dat sloop/nieuwbouw uiteindelijk de beste optie blijft voor de herinrichting van de Peperstraat, waarbij uiteindelijk meer en ook duurzame woningen worden gerealiseerd. Dit is ons eerlijke verhaal naar de inwoners, wij willen ze niet langer in onzekerheid houden dan absoluut noodzakelijk, we willen duidelijkheid verschaffen. Wij blijven kritisch kijken naar het vervolgtraject, we beseffen dat dit besluit zeer waarschijnlijk zal leiden tot rechtszaken. Het is niet te zeggen of dit voorkomen had kunnen worden met een fatsoenlijk participatietraject, maar dit is nu helaas een gepasseerd station.