Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2022

Op 17 juni 2021 sprak waarnemend fractievoorzitter Jan de Vries deze Algemene Beschouwingen op de Kadernota voor de begroting 2022-2026 uit.

Gesproken tekst geldt.

Voorzitter,
Het Coronaspook dat een groot deel van de wereld nog steeds in een greep houdt lijkt in ons land onder controle te komen. De onzekere tijd waar vele van ons afscheid hebben moeten nemen van hun dierbaren gaan we zoals het er nu naar uitziet stap voor stap achter ons laten. Eerlijk is eerlijk, wij waren nogal opbouwend kritisch over de GGD in hun voorbereiding op de grootschalige vaccinatiecampagne maar zoals deze inmiddels vorm is gegeven is een compliment meer dan waard. Het vaccineren loopt als een geoliede machine.

Voorzitter,
Mijn fractie wil graag het college maar zeker ook al die hardwerkende ambtenaren complimenteren met het gevoerde beleid. Het is een prestatie van formaat om in 2020 met een begroting van rond de 600 miljoen uit te komen op een gelukkig positief saldo van 1,8 miljoen euro.

Voorzitter,
De kadernota die nu voor ons ligt is voorzichtig en met verschillende aannames opgesteld. Wij gaan er van uit dat de regering ons ruimhartig gaat compenseren om het hoofdpijn dossier jeugdzorg in beter vaarwater terecht te laten komen. Maar voorzitter er dreigt een nieuw probleem aan de financiële horizon en dat lijkt de invoering van de omgevingswet. De gemeentelijke kosten worden als alles volgens de plannen vanuit Den Haag doorgaan hoog en er dreigt een nieuw financieel moeras.

Voorzitter,
Op voorspraak van D66 wordt gelukkig het probleem van illegale verkamering aangepakt en dat is maar goed ook omdat buurten en wijken daardoor onleefbaar dreigen te worden. Parkeeroverlast, lawaai, illegale vuilnisdumping dient te worden aangepakt mede omdat onze opgroeiende jeugd daarmee het verkeerde voorbeeld wordt gegeven. De portefeuillehouder heeft aangegeven daar 4 Fte voor nodig te hebben en wij zijn, ondanks dat we preventie hoog in het vaandel hebben staan bereid om daar de benodigde middelen zijnde 320 K voor vrij te maken. En kondigen daarvoor een motie of indien nodig een amendement aan.

Voorzitter,
De komende tijd blijven de financiën krap en dus zijn het uitvoeren van nieuwe ambities lastig maar niet onmogelijk. Het is van belang om de stad leefbaar te houden en voor D66 staat voorop om niet, ik herhaal niet  te snijden in basis voorzieningen zoals zwembaden, bibliotheken en buurthuizen ! Het is ons ook veel waard om de cultuur te sparen en de ambitie om in het Noorden van de stad de Pelikaan nieuwe stijl, met volwaardige cultuurzaal te realiseren.

Voorzitter,
Nu het einde van Corona in zicht komt wordt het tijd voor de gemeenteraad om meer naar buiten te gaan. Het zichtbaar aanwezig zijn in de stad is belangrijk om ons te kunnen verplaatsen in de dagelijkse problematiek van onze stad. Jongeren hebben het zwaar in deze tijd. Veel jongeren en zeker zij die thuis weinig voorzieningen hebben, hebben daardoor significante leerachterstanden opgelopen. Ook het gebrek aan sociale contacten is fnuikend voor deze leeftijdscategorie.

Voorzitter,
Corona discrimineert niet maar de realiteit is dat kinderen en armen meer zijn getroffen. Alertheid is daar zeker op zijn plaats!

Voorzitter,
De bouwopgave in onze stad is groot en de ambitie mogelijk nog groter. Bij de ambitie om Zaanstad inclusiever te maken hoort een goede bereikbaarheid, toegankelijkheid, en levensloop bestendig bouwen. Een woon carrière op bouwen in de eigen wijk dient maatstaf te zijn.

Voorzitter,
Zorgen over het klimaat bedreigen ook de leefbaarheid in Zaanstad. Nationale overheden en ook multinationals worden nu echt gehouden aan de gemaakte klimaatafspraken van Parijs. De urgentie dat het met ons milieu zo langer niet meer kan begint breed door te dringen en ontstaat er juist nu een momentum om flink te versnellen. In Zaanstad hebben we onlangs de RES ( Regionale Energie Strategie) vastgesteld en we moeten nu vol door op de uitvoering. Dit gaat ongemakkelijke keuzes opleveren waar we de inwoners op voor zullen moeten bereiden.

Vooral door lokale participatie in duurzame opwek kan het draagvlak vergroot worden, hier moeten we vandaag maar nog liever gisteren mee aan de slag. Wij achten de nauwe samenwerking met de Zaanse industrie op het gebied van energietransitie van het grootste belang, het overleg hierover loopt gelukkig.

Naast de energietransitie is klimaatadaptatie belangrijk voor de leefbaarheid. Bij het verdichten van de stad hoort ook vergroening van gevels en daken tegen hittestress en overmatige regenval.

Voorzitter,
Ook de woningnood bedreigt onze leefbaarheid. Wat de D66 fractie betreft zetten wij hier vol op in, hier hoort ook bij dat alternatieve woonvormen de ruimte krijgen en het wordt nu toch echt wel de hoogste tijd dat Kleine Huisjes die off-grid, dus zonder gebruik te maken van nutsvoorzieningen de ruimte krijgen. De Hemmes, maar ook de Omzoom lenen zich daar prima voor en mijn fractie zal het zeer waarderen als daar voor het einde van deze bestuursperiode een tiental van dit soort Klaine Hoisies gerealiseerd worden. Stoppen met praten, mouwen opstropen en aan de gang!

Voorzitter, tot slot,
Mijn fractie overweegt verder moties of amendementen om de hondenbelasting af te schaffen, om de investeringen in duurzaamheid een boost te geven en de investeringen maar zeker ook de subsidies voor grote en kleine culturele en maatschappelijke instellingen minimaal op pijl te houden of zelfs waar mogelijk uit te breiden.

De financiële middelen vinden wij in de voorzichtig begrote extra bijdragen vanuit het Rijk maar ook in het terugbrengen van de post “inhuur derden” naar het niveau van de begroting 2019, dat wil zeggen 19 miljoen in plaats van de 22 miljoen die nu is begroot!