De Zaanse Donut

Donderdag 13-04-2023 besprak de gemeenteraad het mede door ons geïnitieerde agenda initiatief
de Zaanse donut. Dit agenda initiatief wat wij mede met de Partij voor de Dieren, Groen Links en
ROSA hebben ingediend had als doel om te bediscussiëren of het donut model van Kate Raworth
geschikt kan zijn om het begrip brede welvaart verder vorm te geven binnen Zaanstad.

Het gedachtegoed van het donut model is er op gericht om niet alleen te kijken naar wat mensen van
waarde vinden, maar ook naar wat de planeet aankan. Economische groei wordt in de Visie niet ter
discussie gesteld; hoewel er wel enige spanning wordt erkend, wordt het eerder als voorwaarde
genomen om aan andere doelen te kunnen werken. Maar kunnen we onze stad – onlosmakelijk
onderdeel van ons land en onze planeet – op een goede manier doorgeven aan jonge en toekomstige
generaties als we uit blijven gaan van economische groei? Of omarmen we de denkwijze van de
donut?

Bij de bespreking waren wij ons er zeker van bewust dat we te maken zouden krijgen met een enorm
brede discussie. Het gedachtegoed van de donut raakt namelijk niet alleen economisch beleid maar
ook de manier waarop we kijken naar de verschillende visies die onze gemeente rijk is. Zoals mijn
collega tijdens de discussie opmerkte, economie staat centraal in onze samenleving en kent vele
raakvlakken. Als je de visie op economisch denken wijzigt zal dat zeker betrekking hebben op andere
beleidsterreinen.

De meeste partijen gaven aan zich deels al dan niet geheel te kunnen vinden in het verkennen van
het donut denken binnen Zaanstad. Er zijn echter ook altijd onderdelen die op kritiek kunnen
rekenen. Zo maken een aantal partijen zich zorgen of de lage inkomens niet de prijs betalen voor het
donut denken, maakt de VVD zich vooral zorgen of het donut denken het coalitie beleid niet
tegenwerkt en maakt de SP zich zorgen waarom zij geen uitnodiging hebben ontvangen om mee te
doen aan het agenda-initiatief.

Aan het einde van de discussie viel volgens ons maar 1 conclusie te trekken. Het donut denken wordt
door de meeste partijen als interessant bestempeld alleen de know how over het hoe wat en waar
ontbreekt om hier op dit moment de discussie over te voeren. Als initiatiefnemers zien wij het als
onze taak om hier verder invulling aan te geven, wij zullen dan ook zeker met een vervolg richting de
raad van Zaanstad komen.

Donut - donut Beeld: PNGIMG