Betaalbare woningbouw in Voorschoten topprioriteit!

D66 is tevreden dat het woonprobleem nog grondiger wordt aangepakt door het college. In de Raadsvergadering van 3 februari zijn, vrijwel unaniem, 2 moties over wonen aangenomen. De eerste motie draagt het college op een brief te schrijven naar het ministerie van volkshuisvesting met het verzoek om samen met gemeenten en VNG-instrumenten te ontwikkelen voor betaalbare huizen. De tweede motie draagt het college op om grondig te onderzoeken welke mogelijkheden onze gemeente heeft om te sturen op voldoende betaalbare woningen.

Niet nog een keer extreem hoge prijzen nieuwbouw

In de huidige collegeperiode is, binnen de beperkte mogelijkheden als gevolg van corona, zelfstandige werkorganisatie en de krappe arbeidsmarkt, en de slechts rudimentaire schetsen die er lagen, veel energie gestoken in woningbouw. De komende jaren gaat de schop daadwerkelijk de grond gaat in: er wordt gebouwd op Intratuin, Starrenburg 3 en Bijdorp. D66 raadslid Jolien Schroot: ‘De teleurstelling en het gevoel van onmacht over de prijsstijging bij Intratuin is, terecht, groot in ons dorp. Dat willen we niet nog een keer.’

Motie 1 brief naar Rijk

Samen met PvdA, GL, CDA en SP diende D66 de motie in die het college vraagt een brief naar de minister van volkshuisvesting te schrijven. Geen enkele gemeente kan de wooncrisis zelfstandig oplossen. Om die reden wordt de brief gedeeld met andere gemeenteraden zodat zij de oproep kunnen delen. Goede samenwerking tussen Rijk, gemeenten en corporaties is noodzakelijk om de complexe opgave op te lossen en dat signaal moet luid, breed en duidelijk klinken. Alle Voorschotense fracties ondersteunden deze oproep. Schroot: ‘Ik ben trots dat onze Raad het voortouw neemt.’

Motie 2 inventarisatie mogelijkheden

Detweede motie heeft D66 samen met de PvdA, SP, CDA, GL, ONS en VLS ingediend. De VVD stemde tegen. Deze motie vraagt het college om grondig de mogelijkheden te onderzoeken die we als gemeente zelf hebben om de wooncrisis aan te pakken. D66 ziet bijvoorbeeld graag dat ten minste 25 % van het oppervlak van gemeentelijke grondposities ten goede komt aan sociale woningbouw. Er moet voldoende betaalbare woonruimte zijn in ons dorp voor de leraar, agent, schoonmaker èn hun kleinkinderen. Dit onderzoek helpt het gemeentebestuur om de best mogelijke woonvisie 2023-2027 vast te stellen. ‘Er kunnen veel gestapelde woningen komen in ons centrum en D66 wil ook snel aan de slag om de ijsbaan te verplaatsen. Op de vrijkomende locatie willen wij aantrekkelijke, betaalbare, groene woningen te realiseren.’ aldus Schroot, tweede op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 14, 15 en 16 maart.