Mobiliteit

Goed en duurzaam bereikbaar

Beeld: Bart Frijns

Mobiliteit is, behalve als het om recreatief verplaatsen gaat, geen doel op zich maar gaat over bereikbaarheid in brede zin. De gevolgen van die mobiliteit zelf willen wij daarbij zo klein mogelijk houden, mede gelet op de klimaatopgave en de afspraken die hierover zijn gemaakt. D66 Voerendaal wil het mobiliteitsbeleid vooral inzetten voor een goed bereikbare duurzame woonomgeving. Wij streven naar duurzame, slimme en veilige mobiliteit via de volgende sporen:

 • Verminderen van de CO2-uitstoot door meer duurzaam vervoer en verduurzamen van de automobiliteit.
 • Verbeteren van het netwerk voor fietsers en voetgangers.
 • Stimuleren van fiets- en OV-gebruik en ketenmobiliteit (aansluiting van diverse vervoerwijzen).
 • Aanpakken van verkeersveiligheid, met speciale aandacht voor onveilige locaties voor kwetsbare verkeersdeelnemers (zoals schoolgaande jeugd).
 • Zorgen voor betere distributie van goederen (bijvoorbeeld het verkeer in de woonkernen als gevolg van het bezorgen en ophalen van pakketten bij particulieren).

De manier waarop wij omgaan met mobiliteit moet veranderen. Klimaatverandering, negatieve effecten van mobiliteit, innovaties en belasting van de ruimte vragen om een andere aanpak. Vooral gelet op de toenemende vergrijzing in onze gemeente is toenemende aandacht nodig voor zogenaamde inclusieve mobiliteit, zodat ook mensen met beperkingen zich probleemloos kunnen verplaatsen.
Natuurlijk vindt D66 Voerendaal ook dat de leefbaarheid van de kernen gediend is met een robuust wegennet voor het autoverkeer en dat daarvoor ook in de komende jaren investeringen noodzakelijk zijn. Dit neemt niet weg dat D66 waar het gaat om sociale en vitale kernen vertrouwen heeft in het STOMP-ontwerpprincipe dat ook in de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten een centrale plaats heeft. STOMP staat voor een ruimteprioritering van Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar en collectief vervoer, Mobiliteitsdiensten en Privéauto. Kortom een ontwerpprincipe waarbij prioriteit wordt gegeven aan het bieden van ruimte voor voetgangers en fietsers.
Gelet op de unieke omgevingskwaliteit van Voerendaal wil D66 ook de toeristische infrastructuur versterken door het gemeentegrens overschrijdende fiets- en wandelnetwerk te verbeteren en verder uit te bouwen. Ook is het faciliteren van de landbouw door het aanwijzen van een landbouwroutenetwerk voor D66 een belangrijk punt van aandacht.

Wij willen:

 • Voerendaal aantrekkelijk maken om te lopen en te fietsen met goede verbindende voet- en fietspaden naar voorzieningen en buitengebieden. Het voetpad langs de Waalheimerweg en het fietspad tussen de Steinweg en de Retersbekerweg voldoen hier bijvoorbeeld niet aan.
 • de schoolomgeving veilig inrichten. Oók kinderen en de in aantal toenemende senioren kunnen veilig en gemakkelijk te voet of per fiets onderweg. Voerendaal maakt daarmee van de nul verkeersslachtoffers een punt; ieder slachtoffer in het verkeer is er één te veel!
 • het fietsnetwerk in Voerendaal goed aansluiten op de regionale fietsverbindingen, zoals de route Heuvelland-Parkstad, de Leisure Lane en de Kalkbaanroute.
 • inclusieve mobiliteit bieden door openbaar vervoer dat een mix is van trein en bus en in Voerendaal aangevuld wordt met andere vormen van vervoer zoals vrijwilligersvervoer en deelauto’s. Op mobiliteitshubs vindt de uitwisseling plaats tussen deze vormen van vervoer.
 • duurzaam autogebruik (toename aantal elektrische auto’s) in Voerendaal stimuleren met onder meer ruim voldoende oplaadpunten. Het aanbod van oplaadmogelijkheden is voor burgers een stimulans om elektrisch te gaan rijden.
 • vraag en aanbod op het gebied van mobiliteit beter bij elkaar brengen dankzij digitale vaardigheden van alle bewonersgroepen.