Integratie, participatie en diversiteit

Iedereen doet mee, we laten niemand vallen!

Beeld: Ruud Keijbets

In de samenleving telt iedereen mee, ongeacht afkomst, genderidentiteit of geaardheid. We moeten acceptatie daarom blijven bevorderen. Kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en hun talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. Kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen moeten dezelfde kansen op ontwikkeling krijgen als andere kinderen. Het gevoel dat ‘het binnen Voerendaal wel meevalt’ met problemen rondom armoede, integratie en diversiteit mag niet betekenen dat de gemeente de ogen sluit voor deze thema’s. Om problemen te voorkomen moet er blijvend geïnvesteerd worden.

“Het gevoel dat ‘het binnen Voerendaal wel meevalt’ met problemen rondom armoede, integratie en diversiteit betekent niet dat de gemeente de ogen mag sluiten voor deze thema’s”

Integratie en participatie

Per 1 januari 2022 is de Wet Inburgering (van D66 minister Wouter Koolmees) drastisch gewijzigd en op tal van punten verbeterd. In die nieuwe wet komt de regierol tijdens de inburgering weer bij de gemeenten te liggen. De focus ligt daarbij niet alleen op taalonderwijs, maar ook op activiteiten gericht op deelname aan het dagelijkse leven. Snel en volledig meedoen in de samenleving is daarbij het doel. Dit is een enorme verantwoordelijkheid voor de gemeente. In Voerendaal zal deze klus geklaard worden door ISD Kompas en het is aan hen toevertrouwd dat zij dat prima zullen doen. Maar D66 Voerendaal wil erop toezien dat ISD Kompas alle ruimte en medewerking krijgt om die taak uit te voeren.

Vluchtelingen, huwelijksmigranten en andere nieuwkomers moeten zich welkom voelen in Voerendaal. Goede begeleiding en informatieverschaffing zijn daarbij onontbeerlijk. Nieuwkomers moeten in een zo vroeg mogelijk stadium gestimuleerd worden om te participeren in onze samenleving. Alleen op die manier kan integratie succesvol zijn en radicalisering en polarisatie worden voorkomen. Betrokkenheid moet worden vergroot en eenzaamheid moet worden voorkomen. Gezondheid en welbevinden van mensen gaan er zienderogen op vooruit als ze van betekenis zijn in de maatschappij en deelnemen aan sociale activiteiten in hun eigen buurt. Van nieuwkomers verwachten wij dat ze hun best doen om te integreren, maar dat kan alleen als iedereen hen ook accepteert en de kans geeft om mee te doen.

Armoede

Kinderen die opgroeien in armoede worden vaak belemmerd in hun verdere ontwikkeling. Ook om deze reden is het belangrijk om (verborgen) armoede te blijven bestrijden. Schuldenproblematiek moet snel gesignaleerd worden en er moet snel en proactief hulp geboden worden door de gemeente. De grootste reden waarom mensen niet om hulp vragen is schaamte. Dit taboe moet verdwijnen en drempels moeten worden verlaagd. Als er tijdig hulp geboden wordt bij schulden kan erger worden voorkomen. Er moet voldoende aandacht zijn voor verborgen armoede. Denk hierbij ook aan de groep ZZP-ers.

Diversiteit

Al in het onderwijs moet aandacht zijn voor diversiteit. Iedereen telt mee, ongeacht achtergrond, cultuur of geaardheid. Diversiteit moet ook onder de aandacht worden gebracht van vluchtelingen en andere nieuwkomers, zeker als het gaat om LHBTIQ-acceptatie. Maar om acceptatie vanuit die groep te bevorderen moeten nieuwkomers zich in onze gemeente ook welkom voelen. Zij moeten vanaf het moment dat ze zich hier vestigen wegwijs worden gemaakt in de gemeente en het gevoel krijgen dat ze erbij horen en kunnen meedoen.

Aan de voorkant van ons gemeentehuis wapperen momenteel geen vlaggen. Als het aan D66 Voerendaal ligt, hangen daar straks naast de Voerendaalse, Limburgse en Nederlandse vlag, ook een Europese en een regenboogvlag.

Laten we uitstralen waar we als Voerendalers voor staan. Laten we de vlaggen hijsen!

Wij willen:

  • nieuwkomers zo snel en zo goed mogelijk laten meedoen in onze samenleving.
  • ervoor zorgen dat de gemeente de regierol in de nieuwe Wet Inburgering optimaal kan uitvoeren.
  • proactief hulp bieden bij schuldenproblematiek.