Jeugd en onderwijs

Goed onderwijs voor al onze kinderen

Beeld: Bart Frijns

Landelijk staat D66 bekend als de onderwijspartij. Het is dan ook geen toeval dat een D66 minister van onderwijs, Ingrid van Engelshoven, bekend maakte dat het kabinet 8,5 miljard gaat uittrekken voor het wegwerken van Corona-achterstand. Als D66 Voerendaal staan wij natuurlijk geheel achter ons landelijk standpunt. Goed onderwijs en toegang tot onderwijs zijn een basisvoorziening. De basisscholen zijn een essentieel onderdeel voor de leefbaarheid van Voerendaal, Ubachsberg, Klimmen en Ransdaal. Deze dienen behouden te worden en moeten in staat worden gesteld om een goede onderwijskwaliteit te leveren. Scholen dienen tevens als katalysator voor bredere ontwikkeling van kinderen en ieder kind moet gelijke kansen hebben om zo zijn of haar beste zelf te worden.

De brede school in Voerendaal/Kunrade en de investering in de Open Club Klimmen (OCK) in Klimmen zorgen voor goede voorzieningen in deze kernen. De investering in de OCK zet vooral druk op de St. Theresia basisschool in Ransdaal. Hier loopt het leerlingenaantal terug (momenteel circa 95 leerlingen) en dit kan verder teruglopen met de realisatie van de OCK. In de gemeente Voerendaal geldt een instandhoudingsnorm van 75 leerlingen en drie jaar onder deze norm vallen zal leiden tot een stopzetting van bekostiging.

“Goed onderwijs en toegang tot onderwijs zijn een basisvoorziening”

Als D66 Voerendaal zien wij een gemeente waar, indien mogelijk, de huidige vier basisscholen behouden blijven. Hierbij merken we op dat het openhouden of sluiten van scholen geen gemeentelijke beslissing is. Subsidiering van scholen wordt landelijk geregeld op basis van geldende normen. Door te investeren in voorzieningen, willen wij de huidige scholen zo aantrekkelijk mogelijk maken (zie ons stuk over leefbare kernen). Het behoud van de basisscholen is verder belangrijk om zo leefbaarheid van onze dorpskernen te behouden en te versterken.

Om onze scholen ook aantrekkelijk te maken voor goede leerkrachten willen wij ook graag nadenken over het beschikbaar maken van sociale huurwoningen voor startende leerkrachten, zodat ze kunnen wonen en werken in onze mooie gemeente.

Daarnaast willen wij kansenongelijkheid terugdringen door voor- en vroegschoolse educatie middelen optimaal in te zetten. Op deze manier kunnen al onze leerlingen een gelijke start maken. Wij zien verder het van groot belang om fietsverbindingen en openbaar vervoer in goede staat te houden zodat ook het middelbaar onderwijs voor onze kinderen goed toegankelijk blijft.

Zorg voor onze jeugd

Onlangs heeft ook de gemeente Voerendaal een extra duit in het zakje gedaan om ervoor te zorgen dat JENS haar werk goed kan blijven uitvoeren. Hiermee kan JENS ervoor zorgen dat de continuïteit van de Basishulp Jeugd kan worden gegarandeerd. Maar ook in de jaren daarna moet dit mogelijk blijven. Jeugdzorg mag nooit een sluitpost worden en we moeten daarin blijven investeren. Scholen moeten aandacht blijven geven aan vroeg signalering en vroeg onderkenning van gezinsproblematiek. Tijdig ingrijpen voorkomt zwaardere en/of institutionele zorg. Voortgezet onderwijs moet goed bereikbaar blijven, dus ook het openbaar vervoer moet daaraan meewerken. Via de D66 Limburg willen we dit borgen.

Wij willen

  • structureel blijven investeren in de verbetering van kwaliteit van onderwijs en voorzieningen daaromheen.
  • waar mogelijk en gewenst scholen helpen bij en investeren in het verbeteren van prestaties.
  • een rijke schooldag (onderwijs, opvang, sport, cultuur, muziek, een warme lunch, natuur en huiswerkbegeleiding op één locatie) voor al onze kinderen, waarbij een breed aanbod is om leerlingen het beste uit zichzelf te halen en waar culturele vorming ook haar aandacht krijgt.
  • gezonde schoolgebouwen, vooral als het gaat om binnenklimaat en de eisen die hiervoor aan ventilatie gesteld worden.
  • voor- en vroegschoolse educatie optimaal benutten, om zo kansenongelijkheid terug te dringen.
  • goede fietsverbindingen en openbaar vervoer zodat het middelbaar onderwijs voor onze kinderen goed toegankelijk blijft.
  • kwalitatief hoogwaardige basishulp bij jeugd- en gezinsproblematiek, nu en in de toekomst.