Klimaat en duurzaamheid

Om onze kinderen ook een mooie toekomst te bieden

Sinds de toenemende aandacht voor het milieu in het laatste kwartaal van de vorige eeuw betekent duurzaam vooral ook ‘geen afbreuk willen doen aan de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien.’ Als D66 Voerendaal willen wij onze groene gemeente toekomst- en klimaatbestendig maken zodat we voor de generaties na ons een nog mooiere gemeente achterlaten. Binnen de gemeente Voerendaal richten wij ons in eerste instantie op een aantal onderwerpen: energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.

Beeld: Ruud Keijbets

Energietransitie

D66 is nadrukkelijk voorstander van de energietransitie en de opgave die daarbij hoort. Om die transitie goed te laten verlopen heeft de gemeente een belangrijke rol in het creëren van draagvlak en het maatschappelijk oppakken van dit vraagstuk. Immers, een duurzame transitie kan alleen samen met onze inwoners bewerkstelligd worden. Het is dan ook niet alleen een kwestie van het afvinken van de noodzakelijke stappen, maar een sociale ontwikkeling die gezamenlijk opgepakt moet worden (zie ons standpunt hierover). Daarbij moeten inwoners, ondernemers, belangenverenigingen, projectontwikkelaars (zonneweides, woningprojecten), energiecorporaties, en woningcorporaties met de gemeente als aanjager de doelen realiseren en waar mogelijk overtreffen. Het met elkaar in contact brengen van burgers om ervaringen over eigen aanpassingen, problemen en uitdagingen te delen zodat men van elkaar kan leren is uitermate belangrijk.

Klimaatadaptatie

Naast de maatregelen die we als gemeente Voerendaal zullen moeten nemen om aan het jongste klimaatakkoord te voldoen, moeten we ons ook voorbereiden op de gevolgen die de klimaatverandering heeft. Bij hoogwater moeten we bijvoorbeeld voorkomen dat onze gemeente overstroomt en voor droge periodes willen we het water lokaal opvangen. Samenwerking met het Waterschap Limburg, agrarische belangenverenigingen en onze ondernemers is hier van groot belang. Ook inwoners kunnen met het vergroenen van tuinen een belangrijke bijdrage leveren. Het waterschap Limburg heeft een programma ‘Water In Balans’ dat inzoomt op lokale projecten die zorgen voor een betere bestendigheid van Voerendaal in een veranderend klimaat.

Uiteraard moet hier ook over de gemeentegrenzen heen gekeken worden. Het vergroten van de biodiversiteit is hier ook een onderdeel van.

Circulariteit

In het dagelijkse leven realiseren wij ons steeds meer dat met onze consumptie een berg van afval gemoeid is. Op korte termijn is het met het oog op die afvalberg van belang om, naast vermindering van huisafval en afvalscheiding, afvaldumpingen te bestrijden. Samen met de inwoners (oren en ogen in de gemeente) kan de gemeente dit efficiënter oppakken.
Door het circulaire gedachtengoed een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk inkoopbeleid te laten zijn, voorkomen we onnodig afval in de toekomst. Bijvoorbeeld bij gemeentelijke infrastructuurprojecten en bij woningbouw in Voerendaal.

Wij zien het klimaatprobleem als de grootste uitdaging voor onze generatie. Door de adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid is in maart 2021 een belangrijk rapport uitgebracht. Hierin wordt, mits goed toegepast, het gebruik van burgerfora gestimuleerd. D66 Voerendaal is van mening dat dit noodzakelijk is om een goede lokale bijdrage aan het aanpakken van het wereldwijde klimaatprobleem te kunnen leveren, want de energie-transitie is ook een sociale/maatschappelijke transitie. Zie hiervoor ook onderstaande zinsnede uit dit rapport : “Burgerfora kunnen dus op nationaal, regionaal en lokaal niveau een geschikte manier zijn om samen met inwoners te komen tot rijkere oplossingen voor het klimaatprobleem, waar zij zich meer eigenaar van voelen, ondanks dat belangen onverenigbaar kunnen lijken. Zo kunnen burgerfora een manier zijn om invulling te geven aan de meer participatieve democratie.”

“Het is noodzakelijk om een goede lokale bijdrage aan het aanpakken van het wereldwijde klimaatprobleem te kunnen leveren”

Wij Willen

een burgerforum ten behoeve van de regionale energiestrategie oprichten waarin alle organisaties en belanghebbenden vertegenwoordigd zijn.

de regionale energiestrategie gezamenlijk met onze inwoners uitvoeren om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te behalen.
onze gemeente klimaatbestendig maken, zowel in bebouwd als onbebouwd gebied.

samenwerking met Waterschap Limburg m.b.t. het programma ‘Water In Balans’ versterken en uitbreiden met andere relevante partners zoals agrarische ondernemers en belangengroepen.

uitvoering geven aan de aangenomen motie waarin de gemeente Voerendaal is opgeroepen om met woningstichting Vanhier Wonen de verhuurde woningen te verduurzamen middels aanleg van zonnepanelen, etc.

inkoopbeleid van de gemeente Voerendaal uitbreiden met een circulaire component waarbij gebruik wordt gemaakt van landelijke keurmerken zoals bijvoorbeeld de CO2-ladder.

het potentieel en de ambitie van gemeente Voerendaal op alle treden van de zonneladder inzichtelijk maken.

de afvalstromen in onze gemeente nog verder terugbrengen en afvaldumpingen bestrijden.

afvaldumpingen aanpakken, samen met bewoners die hier last van hebben.

de milieukwaliteit verbeteren door het stimuleren van schoon vervoer/openbaar vervoer, realisatie van vrij liggende en veilige (verlichte) fietspaden.

de biodiversiteit in onze woonkernen vergroten, samen met onze inwoners en daarbuiten met agrarische ondernemers en koepelorganisaties als de LLTB.

burgers stimuleren om hun bewonersrol in het kader van de energietransitie op te pakken, hun tuin te vergroenen en regenwater af te koppelen.

Een duurzame en adequate uitvoering van het groenonderhoud conform een actueel Groenbeheerplan.