Democatie en burgerparticipatie

Als burger gehoord worden en niet alleen in verkiezingstijd

Beeld: Ruud Keijbets

Al sinds 1966 staan democratie, vrijheid en inspraak voorop bij D66. Het zijn de fundamenten waarop onze partij is gebouwd. Het democratisch proces is een groot goed dat we in Nederland verworven hebben en dat mogen we nooit als vanzelfsprekend zien. Iedere stem en elke mening moeten gehoord worden. Het is de basis waarop onze vrijheid is gebaseerd en alleen zo kunnen we diversiteit en inclusiviteit bevorderen.

D66 Voerendaal zet zich volop in voor die democratie, ook binnen onze gemeente. We doen dit door te sturen op burgerparticipatie, door ervoor te zorgen dat iedereen gehoord wordt. Ook na de verkiezingen! Wij luisteren naar eenieder en geen enkele stem mag gesmoord worden.

Wij zien dat de huidige coalitie de politiek in onze gemeente domineert. De coalitiepartijen beweren weliswaar dat ze democratie hoog in het vaandel hebben, maar hoe democratisch ben je als je binnen de coalitie al je beslissingen neemt en het vervolgens als formaliteit voorlegt aan de gemeenteraad? Oppositiepartijen worden binnen die cultuur amper gehoord en elk debat is bij voorbaat zinloos.
 
“Wij zien een gemeenteraad voor ons waar naar iedere stem, klein of groot, wordt geluisterd en waar iedere stem op waarde wordt geschat.”

In 2018 zijn we gestart met een raadsakkoord waarin alle partijen binnen de gemeenteraad betrokken zouden worden. De praktijk wijst echter uit dat dit mislukt is. Afspraken maken om samen te werken blijkt nog iets anders dan daadwerkelijk naar elkaar willen luisteren. Een voorbeeld is het besluit omtrent de zonneweides (het Regionaal Afwegingskader Grootschalige Energieopwekking van 11 maart 2021). Vanuit de oppositie en vanuit verschillende burgergroeperingen (inclusief petitie ondertekend door een 1.300 burgers) kwamen veel vragen, vooral over het proces en de informatievoorziening rondom dit thema. De coalitiepartijen besloten vlak voor de raadsvergadering het raadsvoorstel aan te vullen met een amendement zonder in gesprek te gaan met de andere partijen. Dit betreft maar een voorbeeld, maar toont dat er veel winst te behalen is voor alle burgers in Voerendaal als politieke partijen echt naar elkaar willen luisteren.

D66 wil van deze cultuur af. Wij begrijpen dat een coalitie een mandaat krijgt, maar dat mag niet betekenen dat er niet geluisterd hoeft te worden naar burgers. Het komt Voerendaal niet ten goede als alleen het recht van de sterksten geldt. Wij zien een gemeenteraad voor ons waar naar iedere stem, klein of groot, wordt geluisterd en waar iedere stem op haar merites wordt beoordeeld. Wij willen een politiek waarin de gemeenteraad haar controlerende functie naar behoren kan uitvoeren. D66 Voerendaal zal zich daarom ook niet meer laten verleiden tot een raadsakkoord. Daarbij zijn het inzichtelijk delen van informatie en de mogelijkheid tot debat onontbeerlijk.

Daarnaast is bestuurlijke vernieuwing voor D66 Voerendaal een belangrijk aandachtspunt. Wij zijn voorstander van een maximaal aantal van 3 bestuurstermijnen voor wethouders. Dit voorkomt ongewenste neveneffecten die meerdere opeenvolgende bestuurstermijnen met zich meebrengen, zoals bedrijfsblindheid, en risico op belangenverstrengeling. Een maximumaantal bestuurstermijnen bevordert verder de doorgroei van nieuw (jong) talent.

Wij zullen de Raad continu aan haar controlerende taak herinneren en alle partijen op het hart blijven drukken dat Democratie betekent dat je naar elkaar en naar de burgers luistert en gehoor geeft aan die stem. Onze standpunten zijn niet in beton gegoten, als we betere alternatieven horen, dan denken wij daar graag in mee.

Wij willen een actieve burgerparticipatie die zo ingericht wordt dat iedereen zijn stem kan laten horen en merkt dat daar ook serieus naar geluisterd wordt. Wij willen burgerinspraak in belangrijke beslissingen bevorderen. Als burgers van mening zijn dat zaken beter, goedkoper of duurzamer kunnen worden uitgevoerd, mogen zij de overheid uitdagen. Zo is dit right to challenge ook vastgelegd in de Gemeentewet. Verder willen wij frequenter online enquêtes uitvoeren. Uiteraard moeten de resultaten daarvan dan ook teruggekoppeld worden. Wij stimuleren Webinars en fysieke bijeenkomsten, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie.

Wij zien ook graag dat er helder, transparant en begrijpelijk naar burgers wordt gecommuniceerd, waar raadsvergaderingen over gaan, en welke besluiten worden genomen. Dit kan middels korte pamfletten, delen op de webpagina van de gemeente en sociale media.

De raad en daarmee de gemeentepolitiek moet zichtbaar en benaderbaar worden gemaakt voor iedereen. D66 wil een kritische en tegelijkertijd verbindende rol vervullen in de gemeenteraad, zodat het belang van alle inwoners voorop staat.

Wij willen:

  • een gemeenteraad waar naar iedere stem, klein of groot, wordt geluisterd en waar iedere stem op waarde wordt geschat.
  • geen raadsakkoord meer.
  • inwoners van Voerendaal optimaal voorzien van laagdrempelige informatie over burgerparticipatie, het right to challenge en andere burgerinitiatieven.
  • een betere communicatie van raad naar burgers.
  • frequenter (online) enquêtes uitvoeren.
  • een maximaal aantal van 3 bestuurstermijnen voor wethouders.