Raadsvergadering 1 juni 2023

Algemeen

Afgelopen donderdag 1 juni heeft er weer een raadsvergadering plaatsgevonden. Met in totaal 15 agendapunten beloofde het een lange avond te worden. Een aantal belangrijke agendapunten, waaronder de Woonvisie Parkstad / Voerendaal en het beoordelingskader voor de energietuinen stonden op de agenda. Door de coalitie werd het agendapunt met betrekking tot de vergaderstructuur van de agenda gehaald, een verrassend besluit waardoor dit thema in de toekomst verder opgepakt zal moeten worden. Voor een efficiënter functionerende raad, inclusief voorbereidende commissiewerkzaamheden is dit een belangrijk aandachtspunt.

Voor wat betreft de Woonvisie Parkstad / Voerendaal, D66 Voerendaal heeft hier een zienswijze op ingediend welke is beantwoordt door de portefeuillehouder. Het is nu zaak om een en ander concreet uit te werken in het Masterplan Wonen. De portefeuillehouder heeft nog tijdens de vergadering toegelicht dat hier vooruitgang wordt geboekt. Dit is ook nodig gezien de woningnood, die hoog is in Voerendaal.

Beeld: niet bekend

Zonneweides

Dan komen we bij een ander belangrijk agendapunt. Het beoordelingskader voor de energietuinen.

“De deur op een kier en niet wagenwijd open”

Op 17 september 2019 werd met deze tekst een presentatie over het nog op te stellen regionale afwegingskader afgesloten. Het toetsingskader dat destijds werd aangekondigd zou in december 2019 door de raad worden vastgesteld en in Q4 2020 moest er gestart worden met de realisatie van een zonnepark, nu energietuinen genoemd.

Op 11 juni 2020 werd middels een digitale presentatie (corona was volop aanwezig) medegedeeld dat het college op 26 mei 2020 een positieve principe-uitspraak had gedaan voor 2 pilots (samen bijna 20ha). Deze pilots zouden nog langs de Gemeenteraad komen voor een uitspraak van geen bedenkingen. Sindsdien hebben zich 8 initiatiefnemers gemeld en deze zijn ook in gesprek geweest met de gemeente Voerendaal.

Na de vaststelling van het regionaal afwegingskader in maart 2021 is het vooral rustig geweest op dit front. Totdat in februari 2022 de bijeenkomsten in de diverse kernen zijn gestart die een vervolg kregen met participatiesessies in het najaar van 2022.

Als D66 Voerendaal zijn wij groot voorstander voor het opwekken van energie op een duurzame wijze en de samenwerking in RES (Regionale energie strategie) verband. Wij vinden burgerparticipatie erg belangrijk en waarderen dan ook de inspanningen die de gemeente Voerendaal het afgelopen jaar heeft gedaan om in dialoog te gaan met de bewoners. Toch vinden wij het beoordelingskader dat op 1 juni ter besluitvorming lag voor de Gemeenteraad geen goede start voor de realisatie van deze projecten. Wij denken dat ondanks het feit dat we alle belangrijke informatie uit het participatietraject hebben kunnen ophalen het principe van volgordelijkheid een sta-in-de-weg kan zijn, voor een succesvolle realisatie van zonneweides in Voerendaal. We krijgen nu niet de beste projecten van de initiatiefnemers die interesse hebben getoond maar we krijgen de 3 projecten die zich het eerste hebben aangemeld.

Omdat wij ook willen laten zien hoe het wel kan. Hebben wij een motie opgesteld waarbij we zowel de snelheid in het proces houden, en een beheerste uitvoering waarborgen. Hierdoor blijft het draagvlak dat bij onze inwoners zeer zeker aanwezig is, ook behouden. Na een goede discussie met enkele raadsleden over het raadsvoorstel en de motie, bleek dat alle andere partijen voort bouwen op de eerder gemaakte keuze van volgordelijkheid. Geen enkele partij steunde de motie die door D66 Voerendaal is ingediend. Naar onze mening ontbreekt hiermee het lef om daadwerkelijk te kiezen voor een route die tot het beste resultaat leidt, omdat hier afspraken over zijn gemaakt in het verleden. Volgens ons is het niet te laat om deze te herzien en met hernieuwde energie vooruitgang te boeken. Onze stellingname hierin is als het aloude spreekwoord: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Wij zullen dit proces kritisch blijven volgen en hopen dat er op korte termijn vooruitgang wordt geboekt op dit thema waarbij ook onze inwoners nadrukkelijk betrokken zijn op een positieve wijze. Zie onderstaand de motie die wij hebben ingediend.

https://d66.nl/voerendaal/wp-content/uploads/sites/212/2023/06/2023.06.01-motie-D66-Voerendaal-Zonneweides.pdf

Daarnaast verwijzen wij ook naar een eerdere motie ‘zon op alle daken’ van februari 2021, die destijds breed werd gedragen in de Voerendaalse gemeenteraad. Dit had betrekking op het leggen van zonnepanelen op de woningen van de woningcorporaties die in Voerendaal actief zijn. Destijds is het antwoord gekomen dat dit niet mogelijk was vanwege juridische onmogelijkheden. Wij willen als D66 Voerendaal dat ons college hier alsnog mee aan de slag gaat. Als we zonneweides in ons buitengebied gaan aanbrengen, moeten we toch ook de daken van onze huurwoningen kunnen voorzien van zonnepanelen.

Voor meer informatie over het beoordelingskader, kijk op de website van de gemeente Voerendaal: https://www.voerendaal.nl/projecten-en-initiatieven/buitengewoonduurzaam/zonneweides-1