D66 is weer terug in de gemeenteraad van Voerendaal

Beeld: D66

Op 30 maart 2022 vond de installatie van de nieuwe raadsleden plaats in het gemeentehuis te Voerendaal. Lijsttrekker Ruud Keijbets werd geïnstalleerd als raadsid voor D66 Voerendaal. Daarmee zijn we terug in de raad en kunnen we weer een progressief geluid in Voerendaal laten horen.

Hieronder staat de toespraak die Ruud tijdens de installatie gaf waarmee hij de verkiezingsuitslag duidt en een aantal suggesties meegeeft aan de informateur die de komende weken aan de slag gaat.

Toespraak Ruud Keijbets

D66 Voerendaal is weer terug in de raad dankzij 547 kiezers. We hebben fors meer stemmen gehaald dan in 2018, ondanks een moeilijke periode waarin ons gewaardeerd lid Jo Brauers is overleden en wij onze raadszetel zijn kwijtgeraakt. Wij zijn zeer dankbaar en erkentelijk voor het hernieuwde vertrouwen in onze partij en gaan ons de komende vier jaar inzetten om een sterk sociaal-liberaal geluid te laten horen: Volop kansen voor iedereen in Voerendaal!
 
Als we kijken naar de andere partijen is Democraten Voerendaal een duidelijke winnaar in deze verkiezingen. Als je dit afzet tegen het aantal posters, reclame-uitingen en het aantal kandidaten op de lijst, valt deze uitslag voor hen mogelijk nog iets tegen. De verhoudingen tussen de partijen zijn grotendeels dezelfde gebleven, dat geldt overigens ook voor de raadsleden. In tegenstelling tot in veel andere gemeenten hebben in Voerendaal meer kiezers op een landelijke partij gestemd dan in 2018. De uitslag doet vermoeden dat de kiezer ook grotendeels tevreden is over het door de coalitie gevoerde beleid. Er gaan dan ook veel dingen goed in Voerendaal en er staan mooie projecten op stapel. De kiezer heeft in ieder geval gesproken en ieder mag zijn eigen uitleg hieraan geven. Wij weten wel hoe het zit. 😉
 
D66 Voerendaal kijkt ernaar uit om op constructieve wijze een bijdrage te leveren aan een nog mooier Voerendaal. Hierbij zullen we ook kritisch zijn, het is namelijk niet allemaal rozengeur en maneschijn.
 
In Voerendaal is de opkomst ten opzichte van 2018 sterk afgenomen van 63% naar 59%. Ten opzichte van de rest van Nederland is dit nog redelijk hoog, maar als we kijken naar de historische opkomst is dit geen goede trend. Het is aan alle partijen in Voerendaal om zich in te zetten voor een hogere opkomst in 2026. Wat D66 Voerendaal betreft kan structurele communicatie naar en met onze burgers hier een bijdrage aan leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitzenden van raadsvergaderingen, ook in niet-coronatijd. Een belangrijke andere voorwaarde is dat informatie voor onze inwoners ook laagdrempelig en op het juiste taalniveau beschikbaar is.
 
Formatie
De informateurs van Democraten Voerendaal gaan nu aan de slag om een start te maken met de formatie van een nieuw college en bijbehorend akkoord. Als D66 Voerendaal hechten wij aan een transparant proces van informeren en formeren, waarbij onze inwoners dit ook kunnen volgen. Hierbij moet ook geleerd worden van het verleden, wat werkt wel en wat werkt niet.
 
Belangrijke thema’s dienen te worden besproken in de formatie zoals de krapte op de woningmarkt, de opgave ten aanzien van klimaat en energietransitie en grote projecten die op stapel staan. Wij roepen het nieuwe college op om zich niet te verschuilen achter draagvlak voor de energietransitie, maar om zorg te dragen voor dit draagvlak en hierbij een consistente boodschap uit te dragen.
 
Op Democraten Voerendaal in het bijzonder rust een grote verantwoordelijkheid om gesteund door een groot deel van de kiezers in Voerendaal, ook open te blijven staan voor de partijen die de andere kiezers vertegenwoordigen. Het zou verfrissend zijn als deze open houding leidt tot nieuwe samenwerkingsverbanden in de raad en het college van Voerendaal.
 
Ik wil graag de aanwezige raadsleden en het publiek hartelijk danken voor de aandacht en kijk uit naar een constructieve samenwerking met eenieder.